Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ กลับบ้าน…แต่งไทยไปเล่นสงกรานต์”

วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ กลับบ้าน…แต่งไทยไปเล่นสงกรานต์” โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ส่งเสริมการจัดงานในพื้นที่ต่างๆ กระจายไปทั่วประเทศ อีกทั้งยังรณรงค์ให้คนไทยได้เห็นความสำคัญ และตระหนักถึงการได้ใช้เวลากับครอบครัว พร้อมทั้งสร้างกระแสการแต่งกายด้วยชุดไทยเข้าร่วมกิจกรรมทางประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นภายใต้แนวคิด ”กลับบ้าน แต่งไทยไปเล่นสงกรานต์” ซึ่งเป็นการแสดงออกของความเป็นไทยที่น่าภาคภูมิใจ โดยกำหนดจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ขึ้นใน ๕ จังหวัด เมืองรองทุกภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบรับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยว “เมืองรอง” ทำให้คนรู้จักมากขึ้นใน ๕ พื้นที่ ประกอบด้วย ภาคเหนือ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี ๒๕๖๑ ณ วัดซอยสองดำรงราษฎร์วนาราม ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้นในปี ๒๕๒๒ เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและขาดแคลนในชนบท ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ กรมพัฒนาชุมชนจึงได้จัดให้มีกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ เป็นประจำทุกปี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี (ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีหลังเก่า) อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การสาธิตและจำหน่ายอาหารถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากเครือข่ายวัฒนธรรม การแสดงแบบเดินผ้าไทย  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับนายธวัชชัย พานิชย์สกุลชัย ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับนายธวัชชัย พานิชย์สกุลชัย ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี

วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี (ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีหลังเก่า) อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี (ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีหลังเก่า) อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑    

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมปล่อยตัวนักกีฬาที่ร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ The Princess Maha Chakri Sirindhorn’ s Cup Tour of Thailand ๒๐๑๘ สเตจที่ ๒

วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ถนนหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี (ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีหลังเก่า) นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมปล่อยตัวนักกีฬาที่ร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ The Princess Maha Chakri Sirindhorn’ s Cup Tour of Thailand ๒๐๑๘…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน

วันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดโค้งสนามเป้า อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน โอกาสนี้นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมให้การต้อนรับนักกีฬาที่ร่วมการแข่งขัน จักรยานทางไกลนานาชาติ The Princess Maha Chakri Sirindhorn’ s Cup Tour of Thailand ๒๐๑๘

วันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ถนนหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี (ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีหลังเก่า) นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมให้การต้อนรับนักกีฬาที่ร่วมการแข่งขัน จักรยานทางไกลนานาชาติ The Princess Maha Chakri Sirindhorn’ s Cup Tour of Thailand…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีพระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง การเป็นข้าราชการพลเรือนที่ดี จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวอัญเชิญพระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พระวรธรรมคติจากสมเด็จพระสังฆราช อ่านสารพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกล่าวมอบนโยบายเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ซึ่งตามที่คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน…