Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ และพิธีกวนข้าวทิพย์ ณ วัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้มีการสืบทอดต่อกันไป ตลอดจนได้บำเพ็ญกุศลในทางพุทธศาสนา และได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้อาวุโส ตามแบบแผนประเพณีไทยโบราณที่ถือปฏิบัติกันมาช้านาน  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ปลัดจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี ร่วมออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ปลัดจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี ร่วมออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ ของจังหวัดจันทบุรี ณ จุดตรวจร่วมบริเวณจุดพักรถสนามไชย วงเวียนโลมา อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี และจุดตรวจร่วมบนถนนสายหลัก และถนนสายรอง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำอาหารแห้ง น้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง และยาสามัญประจำบ้านไปมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และท้องถิ่นอำเภอ จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และท้องถิ่นอำเภอ จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบายรัฐบาล และนโยบายการพัฒนาจังหวัดตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชี้แจงข้อราชการสำคัญต่างๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี (กศจ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี (กศจ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องจุลมณี ๔ โรงแรมเคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการขอรับทุนพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์สื่อสาร ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการขอรับทุนพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.) โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๒ ทรงให้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจนยากลำบาก แต่ประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคง ต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามความสามารถของแต่ละคน โดยทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของจังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ๒ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของจังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดจันทบุรี และเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดจันทบุรีที่รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ย้อนอดีตกาลสานต่อปัจจุบันบ้านบางกะจะ”

วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ วัดพลับ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ย้อนอดีตกาลสานต่อปัจจุบันบ้านบางกะจะ” โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วัดพลับ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของชุมชนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รู้จักมากยิ่งขึ้น  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ แสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์ ที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ปกครองปวงชนชาวไทยให้อยู่อย่างร่วมเย็นเป็นสุขทั่วราชอาณาจักร ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ได้ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทสืบต่อกันตลอดมาโดยลำดับ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และในโอกาสเดียวกันนี้ก็ได้จัดให้มีการรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วย  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกรชาวสวน ฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมอำเภอท่าใหม่ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกรชาวสวน ผู้ประกอบการ และการจัดทำบันทึกข้อตกลง การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดและส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพของผู้ประกอบการร้านค้าปลีก อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ฤดูกาลผลิต ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้เพื่อเป็นการกำกับดูแลให้เกษตรกร ผู้ประกอบการส่งออก ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกผลไม้จังหวัดจันทบุรีให้มีการจำหน่ายสินค้าคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของผลไม้คุณภาพดีให้เป็นที่รู้จักและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย