Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการต่างๆ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการต่างๆ ให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชน ในลักษณะ One Stop Service ซึ่งเป็นการให้บริการเชิงรุก โดยได้ประสาน หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนมาให้การบริการ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการ ของประชาชน โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมจัดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีการให้บริการงานในหน้าที่…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตร พระเมรุมาศจำลอง ไปประดิษฐาน ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีวางดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๔๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตร พระเมรุมาศจำลอง ไปประดิษฐาน ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีวางดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บนพระเมรุมาศจําลอง…

เป็นประธานเปิดงาน Chanthaburi Miracle Christmas มหัศจรรย์แห่งพระคริสตสมภพ ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน Chanthaburi Miracle Christmas มหัศจรรย์แห่งพระคริสตสมภพ ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการจัดแสดงต้นคริสต์มาสใหญ่หน้าโบสถ์ การแสดงแสงสี Mapping Projection บนอาคารโบสถ์ การประดับไฟรอบบริเวณอาสนวิหารฯ การจัดกิจกรรม Love & Sharing การแบ่งปันความสุขด้วยการให้ของขวัญของคนในชุมชน ซึ่งเป็นหัวใจหลักของเทศกาลคริสต์มาสและเป็นวัฒนธรรมของชุมชนคาทอลิกริมแม่น้ำจันทบุรี โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ ธันวาคม๒๕๖๐…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม “ชุมชนคุณธรรมวัดตะปอนใหญ่” ณ ตลาดโบราณ ๒๗๐ ปี ของดีบ้านตะปอนใหญ่ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

วันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม “ชุมชนคุณธรรมวัดตะปอนใหญ่” ณ ตลาดโบราณ ๒๗๐ ปี ของดีบ้านตะปอนใหญ่ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยมีนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอขลุง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ นักท่องเที่ยว และประชาชน…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ จังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมรวมทั้งซักซ้อมทำความเข้าใจมาตรการและวิธีการในการปฏิบัติตามแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ จังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมรวมทั้งซักซ้อมทำความเข้าใจมาตรการและวิธีการในการปฏิบัติตามแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ เพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนและประสานการปฏิบัติในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งกำหนดระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ รวม ๗ วัน โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปั่นเขาสู่เขา สอยดาว กัมพูชา” ซึ่งจัดโดยอำเภอสอยดาว ภายใต้โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การตลาดและการท่องเที่ยวเชื่องโยงความสัมพันธ์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนชายแดนไทย – กัมพูชา

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปั่นเขาสู่เขา สอยดาว กัมพูชา” ซึ่งจัดโดยอำเภอสอยดาว ภายใต้โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การตลาดและการท่องเที่ยวเชื่องโยงความสัมพันธ์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนชายแดนไทย – กัมพูชา โดยการปั่นจักรยาน เส้นทางวัดเขาแจงเบง จุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านสวนส้ม โรงเรียนโอลั้ว เขาพนมปรึก วัดเพชรจินดา และกลับเข้ามายังจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านสวนส้ม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้ด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ประจำปี ณ ศาลหลักเมืองจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พร้อมกับส่วนราชการ ประชาชน และคณะกรรมการศาลหลักเมืองจันทบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ประจำปี ณ ศาลหลักเมืองจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พร้อมกับส่วนราชการ ประชาชน และคณะกรรมการศาลหลักเมืองจันทบุรี ที่มาร่วมตักบาตรเป็นจำนวนมาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี โดยที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรีร่วมกับอำเภอเมืองจันทบุรี กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีที่ ๑ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองจันทบุรี ที่ ๓ กองร้อยรักษา ความสงบกองทัพเรือที่ ๓ สถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี

วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๔๕ น. ภายใต้การอำนวยการของ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี โดยที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรีร่วมกับอำเภอเมืองจันทบุรี กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีที่ ๑ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองจันทบุรี ที่ ๓ กองร้อยรักษา ความสงบกองทัพเรือที่ ๓ สถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี รวมกว่า ๔๐ นาย เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ ร้านเพลินจิตบาร์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี หลังจากได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีการมั่วสุมและปล่อยให้ผู้มีอายุ ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์เข้าใช้บริการ เจ้าหน้าที่จึงเข้าปฏิบัติการปิดทางเข้า-ออก และสั่งให้หยุดการแสดง…

เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงมีพระกรุณาธิคุณประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม

วันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงมีพระกรุณาธิคุณประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการให้ตรงความจำเป็นเฉพาะบุคคล ในปีการศึกษา ๒๕๖๐