Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสง สี เสียง สืบสานตำนานแห่พระบาท ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เมื่อพระเจ้าตากมาเมืองจันท์ ประจำปี ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสง สี เสียง สืบสานตำนานแห่พระบาท ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เมื่อพระเจ้าตากมาเมืองจันท์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าวด้วย โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมคณะได้เยี่ยมชมการสาธิตการทำอาหารเมนูหมูสร่งและมะม่วงน้ำปลาหวาน โดย ตุ่ม ชลิต…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายอนุชา อินทศร นายอำเภอสอยดาว นำพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอสอยดาวร่วมสรงน้ำพระวัดต่างๆ ในพื้นที่อำเภอสอยดาว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายอนุชา อินทศร นายอำเภอสอยดาว นำพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอสอยดาวร่วมสรงน้ำพระวัดต่างๆ ในพื้นที่อำเภอสอยดาว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้เพื่อสืบทอดประเพณีสงกรานต์และรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนส่งเสริมพระพุทธศาสนาของคนไทยให้คงอยู่สืบไป และยังเป็นการสร้างความสิริมงคลให้กับชีวิต  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย “วันไหลสงกรานต์สอยดาว” ณ บริเวณหน้าตลาดปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุ

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย “วันไหลสงกรานต์สอยดาว” ณ บริเวณหน้าตลาดปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และเพื่อเป็นการสร้างรอยยิ้ม ความสุข ให้กับประชาชนชาวอำเภอสอยดาวและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง โอกาสนี้นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าวด้วย  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันลิ้นจี่และของดีเมืองจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันลิ้นจี่และของดีเมืองจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อนและริมถนนสายจันทบุรี-สระแก้ว สาย ๓๑๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรนำลิ้นจี่คุณภาพดีได้มาตรฐาน ตลอดจนผลไม้อื่นๆ มาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไปในราคาที่เป็นธรรมไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ลิ้นจี่ของอำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาวเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในฐานะเป็นผลไม้ของดีเมืองจันทบุรี และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดกิจกรรมจำหน่ายลิ้นจี่จากสวนผลไม้โดยตรง การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผลไม้ สำหรับอำเภอโป่งน้ำร้อนได้มีการปลูกลิ้นจี่มากว่า ๒๐ ปี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ ของจังหวัดจันทบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ ของจังหวัดจันทบุรี ณ จุดตรวจร่วมบนถนนสายหลัก และถนนสายรอง ในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน และอำเภอสอยดาว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำอาหารแห้ง น้ำดื่ม และยาสามัญประจำบ้านไปมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่กู้ภัย และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งแนะให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ จังหวัดจันทบุรี

วันเสาร์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ จังหวัดจันทบุรี ณ วัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมีนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ผู้แทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี ผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีดังกล่าว  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรี ร่วมขบวนแห่สงกรานต์ ไปตามถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรี ร่วมขบวนแห่สงกรานต์ ไปตามถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี และร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปกราบนมัสการพระเดชพระคุณ พระธรรมเมธี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (ธ) เจ้าอาวาสวัดจันทนาราม ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปกราบนมัสการพระเดชพระคุณ พระธรรมเมธี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (ธ) เจ้าอาวาสวัดจันทนาราม ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทย ในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประจำปีวัดปากน้ำแหลมสิงห์ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมของตำบลปากน้ำแหลมสิงห์

วันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๒๐ น. ณ วัดปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประจำปีวัดปากน้ำแหลมสิงห์ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมของตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ โอกาสนี้นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี และนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าวด้วย  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมกันทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมกันทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี