Category Archives: ข่าวกิจกรรม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงานมหกรรมรวมพลคนออมทรัพย์ฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗  นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมรวมพลคนออมทรัพย์” กลุ่มภาคตะวันออก โดยมีสมาชิกกลุ่ม        ออมทรัพย์จากจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราดร่วมงานจำนวนมาก  ณ ห้องประชุม ๑      ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการอบรมปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองจังหวัดจันทบุรีประจำปี ๒๕๕๗

วันจันทร์ที่ ๓ มีนาคม  ๒๕๕๗ นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี     เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๕๗ พร้อมบรรยายพิเศษแนวคิดและอุดมการณ์ประชาธิปไตยตามแนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีผู้นำชุมชน ผู้นำเยาวชนจาก ๑๐ อำเภอเข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ ๓ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๗   โดยหลักสูตรจะมีการเรียนรู้ และปฏิบัติทดลองที่ศูนย์ขยายผลการพัฒนาตามพระราชดำริฯ ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม ณ ห้องประชุม ๑  ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค กัมพูชา – ไทยครั้งที่ ๑๕

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  นายสมหมาย วิเชียรฉันท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี       ร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค กัมพูชา – ไทย ครั้งที่ ๑๕ (RBC -15 ) ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ณ กรุงพระสีหนุ จังหวัดพระสีหนุ ราชอาณาจักรกัมพูชา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงาน “รำลึกพระบารมี ๑๑๑ ปี ฉลองเมืองจันท์”

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานรำลึกพระบารมี ๑๑๑ ปี ฉลองเมืองจันท์ ที่ปีนี้มีกิจกรรมเฉลิมฉลองรวม ๒ วัน เพื่อรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสดุดีวีรกรรมชาติไทย ในคราวที่ฝรั่งเศสถอนกำลังออกจากจังหวัดจันทบุรีเมื่อ ร.ศ.๑๒๓ หรือเมื่อวันที่ ๑๓กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๔๖ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงตัดสินพระทัยนำเงินถุงแดงหรือพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่รัชกาลที่ ๓ ที่ ๔ ทรงเก็บสะสมไว้มาจ่ายเป็นค่าปรับให้ฝรั่งเศสเพื่อแลกดินแดนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด โดยชาวอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เฉลิมฉลองวันอิสรภาพเป็นประจำทุกปี ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย การออกร้านอาหารพื้นบ้าน…

ผู้ตรวจสำนักนายกฯลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานที่จังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายอำนวย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๙ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจติดตามแผนงาน/โครงการของจังหวัดจันทบุรีตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ พร้อมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด โดยมีนายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่างๆของจังหวัดจันทบุรี

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายเกรียงเดช เข็มทอง ผุ้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยเข้าเยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ จากนั้นเดินทางไปรับฟังการบรรยายสรุปการพัฒนาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของจ.จันทบุรี รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออก การพัฒนาการค้าชายแดนและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ตกต่ำและแหล่งน้ำประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ ได้เดินทางไปยังเทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อเยี่ยมชมวิธีการเก็บผลไม้ในห้องเย็นและพบประชาชนที่มาให้การต้อนรับ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเมืองจันท์

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอร์จ นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเมืองจันท์ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 100 คน ประกอบด้วยภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และภาคราชการ หลักสูตร 30 ชั่วโมง 10 วันทำการ และมีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 76 คน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ และนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ เดินทางไปถวายราชสักการะ/สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดจันทบุรี ในโอกาสเดินทางมาดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

กาแฟสัญจร ครั้งที่ 1/2557

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556 นายเกรียงเดช เข็มทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางนกน้อย เข็มทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม กาแฟสัญจร ครั้งที่ 1/2557  ณ วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 

การมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน

การมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน    วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556 นายเกรียงเดช เข็มทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับเลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และร่วมพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี