Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีตรวจเยี่ยมสวนผลไม้เกษตรกรตำบลตรอกนอง

วันที่ 23 กันยายน 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมสวนผลไม้ของนายปรีชา คณาญาติ บ้านเลขที่ 11/4 หมู่ที่ 2 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งจัดตั้งเป็นศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร เป็นศูนย์บริการข้อมูลฯ ต้นแบบซึ่งเป็นเครือข่ายศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศบอ.) จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นจุดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับเกษตรกรได้มีข้อมูลรับทราบในระดับพื้นที่ สามารถยื่นข้อร้องเรียนปัญหาทางด้านการเกษตรในพื้นที่ จุดเด่นของศูนย์บริการนี้ นายปรีชา คณาญาติ ประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลตรอกนอง ซึ่งสวนผลไม้ตำบลตรอกนองเป็นจุดผลิตผลไม้คุณภาพดี และใช้เทคนิคทางธรรมชาติ ผลิตปุ๋ยและสารบำรุง สารสะเดาไล่แมลง มีการจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายของสวนรวมกับบัญชีครัวเรือน เมื่อสิ้นปีจะมีการแยกประเภทรายรับ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีประธานงานบุญวันสารทเดือนสิบ

วันที่ 23 กันยายน 2557 ณ วัดพลับ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำประชาชน และชาวใต้ในจังหวัดจันทบุรีร่วมงานประเพณีสารทเดือนสิบ เพื่อประกอบพิธีงานบุญสารทเดือนสิบ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557 โดยมี ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ อนุรักษ์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของภาคใต้ให้คนในจังหวัดจันทบุรีและภาคตะวันออกได้รู้จักและร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีของลูกหลาน ถือเป็นการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ความสัมพันธ์อันดีของสถาบันครอบครัวให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีชิงเปรต ถวายอาหารพระ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และการแสดงของชาวปักษ์ใต้

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีทำบุญตักบาตรวัดกลางเก่า อำเภอขลุง

วันที่ 23 กันยายน 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชน จำนวนมาก ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดกลางเก่า (ตรอกนองกลาง) อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ตามโครงการทำบุญตักบาตรทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษา และจะเวียนไปทั้ง 10 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้พบปะประชาชนในพื้นที่ และรับประทานอาหารร่วมกัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ ผบ.กปช.จต.

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ร่วมแสดงมุทิตาจิต ในโอกาสที่พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เกษียณอายุราชการ และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเปิดโครงการคืนคนดีสู่สังคมรุ่นที่ 10

วันที่ 22 กันยายน 2557 ณ วัดคมบาง ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคืนคนดีสู่สังคม รุ่นที่ 10 ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้าย และบรรยายพิเศษเรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่ กลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมน่าเชื่อว่ามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เข้าร่วมในโครงการในครั้งนี้ โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำผู้เข้ารับการอบรมร่วมกล่าวคำปฏิญาณ 3 ไม่ คือ 1.เราไม่ทำ 2.เราไม่ให้คนอื่นทำ และ 3 .เราเห็นใครทำเรายอมไม่ได้ หลังจากนั้นในภาคบ่ายผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดเดินทางไปศึกษาดูงาน…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานการประชุมวิชาการ

วันที่ 22 กันยายน 2557 ณ ห้องจุลมณี โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2557 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “นวัตกรรมสุขภาพ สู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) ของเครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดจันทบุรีเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจำปี 2557 และมอบโล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณบัตร แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับรางวัลต่างๆ    

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีประธานกอล์ฟการกุศล

วันที่ 21 กันยายน 2557 ณ สนามกอล์ฟมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟจันทบุรีไรเดอร์ เพื่อนำเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และอุปกรณ์กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนย่อยที่ 10 เทศบาลเมืองจันทบุรี  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเปิดกิจกรรม CAR FREE DAY 2014

วันที่ 21 กันยายน 2557 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ “ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพดี ด้วยกิจกรรมรณรงค์ วันปลอดรถ ลดโลกร้อน CAR FREE DAY 2014” โดยศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี และชมรมจักรยานจังหวัดจันทบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสามัคคีของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ร่วมกันรณรงค์การใช้จักรยาน ลดโลกร้อน ประหยัดพลังงาน และส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬา ออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี และส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งนี้ วันปลอดรถ หรือ Car Free Day…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานลีลาศเพื่อสุขภาพ

วันที่ 20 กันยายน 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอร์ด นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานสังสรรค์ ลีลาศ รำวง เสริมทักษะการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรีร่วมกับชมรมลีลาศชาวจันท์ โดยมีชมรมลีลาศจากจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งกิจกรรมลีลาศ เป็นกิจกรรมการเต้นรำที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายไปกับคู่อย่างมีศิลปะ สวยงาม เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ มีลีลาชวนให้เพลิดเพลิน การเต้นรำในอดีตเป็นกิจกรรมทางสังคมนิยมเต้นเพื่อการสมาคมในงานเลี้ยงรื่นเริงสังสรรค์ แต่ปัจจุบันการลีลาศได้พัฒนาขึ้นจากเดิมเป็นอันมาก จึงได้ถูกจัดเป็นกีฬาชนิดหนึ่งเรียกว่า กีฬาลีลาศ มีการจัดการแข่งขันกันแพร่หลายทั้งในระดับนานาชาติ  

ชุดปฏิบัติการทำทันที (ททท.) ตรวจสอบพื้นดินทรุดตัว หมู่ 7 บ้านปึก

วันที่ 18 กันยายน 2557 ชุดปฏิบัติการทำทันที (ททท.) ของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำโดยนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายปีใหม่ อิ่มผ่อง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่บ้านปึก หมู่ที่ 7 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ตรวจสอบพื้นที่บริเวณฝายน้ำล้นบ้านปึก หมู่ที่ 7 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พบพื้นดินทรุดตัวกว้างกว่า 4 เมตร ลึก 2 เมตร โดยในขณะเดียวกันพื้นที่บริเวณใกล้เคียงเคยทรุดตัวมาแล้ว ซึ่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี…