Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีอัญเชิญพวงมาลาหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ วางหน้าหีบศพ นางกาญจนา นาคนันทน์ ศิลปินแห่งชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี อัญเชิญพวงมาลาหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ วางหน้าหีบศพ นางกาญจนา นาคนันทน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ วัย 93 ปี ด้วยโรคชรา สำหรับ “กาญจนา นาคนันทน์” เป็นชาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ณ วัดนากระชาย อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งกองบัญชาการการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งกองบัญชาการการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ครบรอบปีที่ 36 วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ณ กองบัญชาการการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเข้ารับตำแหน่ง

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลำดับที่ 40 พร้อมด้วย นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีได้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในจังหวัดจันทบุรี  โดยช่วงเช้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมครอบครัวได้ไหว้ขอพร ศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรี ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หน้าค่ายตากสิน สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระปิยะมหาราช รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณหน้าสำนักงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ศาลากลางหลังเก่า จากนั้นได้เดินทางไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทุ่งนาเชย ก่อนเดินทางเข้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี สักการะพระพุทธสิหิงค์ ณ มณฑปหน้าศาลากลาง สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และได้เข้าถวายราชสักการะพระแสงราชศัสตรา ประจำมณฑลจันทบุรี ณ ห้องคลังจังหวัด เสร็จแล้วจึงถวายสักการะพระพุทธนวราชบพิตรประจำจังหวัดจันทบุรี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง อิงประวัติศาสตร์

วันที่ 14 พฤษภาคม 2557  นายเกรียงเดช เข็มทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง อิงประวัติศาสตร์ เส้นทางอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว – วัดมังกรบุปผาราม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงานมหกรรมรวมพลคนออมทรัพย์ฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗  นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมรวมพลคนออมทรัพย์” กลุ่มภาคตะวันออก โดยมีสมาชิกกลุ่ม        ออมทรัพย์จากจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราดร่วมงานจำนวนมาก  ณ ห้องประชุม ๑      ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการอบรมปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองจังหวัดจันทบุรีประจำปี ๒๕๕๗

วันจันทร์ที่ ๓ มีนาคม  ๒๕๕๗ นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี     เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๕๗ พร้อมบรรยายพิเศษแนวคิดและอุดมการณ์ประชาธิปไตยตามแนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีผู้นำชุมชน ผู้นำเยาวชนจาก ๑๐ อำเภอเข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ ๓ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๗   โดยหลักสูตรจะมีการเรียนรู้ และปฏิบัติทดลองที่ศูนย์ขยายผลการพัฒนาตามพระราชดำริฯ ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม ณ ห้องประชุม ๑  ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค กัมพูชา – ไทยครั้งที่ ๑๕

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  นายสมหมาย วิเชียรฉันท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี       ร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค กัมพูชา – ไทย ครั้งที่ ๑๕ (RBC -15 ) ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ณ กรุงพระสีหนุ จังหวัดพระสีหนุ ราชอาณาจักรกัมพูชา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงาน “รำลึกพระบารมี ๑๑๑ ปี ฉลองเมืองจันท์”

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานรำลึกพระบารมี ๑๑๑ ปี ฉลองเมืองจันท์ ที่ปีนี้มีกิจกรรมเฉลิมฉลองรวม ๒ วัน เพื่อรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสดุดีวีรกรรมชาติไทย ในคราวที่ฝรั่งเศสถอนกำลังออกจากจังหวัดจันทบุรีเมื่อ ร.ศ.๑๒๓ หรือเมื่อวันที่ ๑๓กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๔๖ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงตัดสินพระทัยนำเงินถุงแดงหรือพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่รัชกาลที่ ๓ ที่ ๔ ทรงเก็บสะสมไว้มาจ่ายเป็นค่าปรับให้ฝรั่งเศสเพื่อแลกดินแดนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด โดยชาวอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เฉลิมฉลองวันอิสรภาพเป็นประจำทุกปี ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย การออกร้านอาหารพื้นบ้าน…

ผู้ตรวจสำนักนายกฯลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานที่จังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายอำนวย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๙ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจติดตามแผนงาน/โครงการของจังหวัดจันทบุรีตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ พร้อมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด โดยมีนายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่างๆของจังหวัดจันทบุรี

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายเกรียงเดช เข็มทอง ผุ้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยเข้าเยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ จากนั้นเดินทางไปรับฟังการบรรยายสรุปการพัฒนาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของจ.จันทบุรี รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออก การพัฒนาการค้าชายแดนและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ตกต่ำและแหล่งน้ำประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ ได้เดินทางไปยังเทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อเยี่ยมชมวิธีการเก็บผลไม้ในห้องเย็นและพบประชาชนที่มาให้การต้อนรับ