Category Archives: ข่าวกิจกรรม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมรณรงค์วินัยจราจรจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2557

วันที่ 29 สิงหาคม 2557 นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมรณรงค์วินัยจราจรจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีสถิติอุบัติเหตุ…ทางถนนสูงเป็นลำดับที่ 11 ของประเทศ โดยในแต่ละปีจังหวัดจันทบุรีมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 100 ราย และบาดเจ็บ พิการ เป็นจำนวนมาก และพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่เป็นสำคัญ จังหวัดจันทบุรีจึงให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้ออกประกาศรณรงค์วินัยจราจรใน 3 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1. การสวมหมวกนิรภัย 2. การไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 3. การไม่ขับขี่รถย้อนศร โดยเริ่มช่วงรณรงค์…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 28 สิงหาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับผู้โชคดี โครงการจันท์จ๊าบ 151 วันขุดพลอยเมืองจันท์

วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับผู้โชคดี ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดจันทบุรี และเข้าร่วมโครงการจันท์จ๊าบ 151 วันขุดพลอยเมืองจันท์ โดยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรมคือ “Passport in Chan” และ “Check-In @Chan” เพื่อลุ้นรางวัลจากโครงการ…มูลค่ารวมกว่า 4 แสนบาท กติกาในการร่วมสนุก กิจกรรม Passport in Chan ประทับความทรงจำกับการมาเยือนจันทบุรี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬา/ผู้ฝึกสอน ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬา/ผู้ฝึกสอน ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 5-15 มกราคม 2557 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ศรีสุพรรณเกมส์ ระหว่างวันที่ 9-14 กุมภาพันธ์ 2557  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบธงอาเซียนให้กับนายอำเภอทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 28 สิงหาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบธงอาเซียนให้กับนายอำเภอทั้ง10อำเภอของจังหวัดจันทบุรี ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี นำประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 28 สิงหาคม 2557 นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี นำประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี และคณะ เข้าพบ นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯ ครั้งที่ 8/2557

วันที่ 28 สิงหาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 8/2557 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยการจัดตกแต่งห้องประชุมในครั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์จากวิทยาลัยสารพัดช่าง จันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรม กาแฟสัญจร ครั้งที่ 9/2557

วันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ เค พี จิวเวลรี่ เซนเตอร์ นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรม กาแฟสัญจร ครั้งที่ 9/2557 เพื่อเป็นการปรึกษาหารือของหน่วยงานและองค์กรภาคเอกชน รับทราบปัญหา อุปสรรค แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน อันเป็นช่องทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้นตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ซึ่งในครั้งนี้สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีร่วมกับหอการค้าจังหวัดจันทบุรี เป็นเจ้าภาพ โดยมีส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และในครั้งต่อไป เทศบาลเมืองจันทบุรี เทศบาลเมืองท่าช้าง และเทศบาลเมืองจันทนิมิต เป็นเจ้าภาพ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เป็นการชั่วคราว

วันที่ 26 สิงหาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เป็นการชั่วคราว ตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน จำนวน 147 ราย ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)

วันที่ 26 สิงหาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) โดย นายมนู รัตนสัจธรรม ประธานชมรมตระกูลลี้ จันทบุรี และคณะกรรมการมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง ให้กับโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี