Category Archives: ข่าวกิจกรรม

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่  23  มิถุนายน  2557  นายสามารถ  ลอยฟ้า  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ภายใต้กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช)  ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา  รวบรวม 60 สายพันธุ์ทุเรียนและการปลูกไม้ป่าพื้นเมือง  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจันทบุรี

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานต้นน้ำ สายธาร อัญมณี ครั้งที่4

วันที่  18  มิถุนายน  2557  นายสามารถ  ลอยฟ้า  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดงานต้นน้ำ  สายธาร  อัญมณี  ครั้งที่4 Chanthaburi Gems & Jewelry Fair 4 th  ณ  อาคารสมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี    

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน เชิญ ชวน ชิม อิ่มผลไม้ ครั้งที่11

วันที่  18  มิถุนายน  2557  นายสามารถ  ลอยฟ้า  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานเปิดงาน  เชิญ  ชวน  ชิม  อิ่มผลไม้  ครั้งที่11  ประจำปี 2557  ณ  ตลาดกลางสินค้าเพื่อการเกษตร  เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันที่  18  มิถุนายน  2557  นายสามารถ  ลอยฟ้า  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE และนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE   ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 19 มิถุนายน 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ) ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปจังหวัดแก่ผู้อำนวยการและคณะนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2556

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ) ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปจังหวัดแก่ผู้อำนวยการและคณะนักศึกษา  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2556 ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในการบริหารจัดการไม้ผลด้านแรงงาน

วันที่ 20 มิถุนายน 2557  นายสามารถ ลอยฟ้า  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และส่วนราชการ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในการบริหารจัดการไม้ผลด้านแรงงาน  ณ  สวนผลไม้ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลวังใหม่  อำเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมพบปะและร่วมประชุมกับสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรี

วันที่  19  มิถุนายน  2557  นายสามารถ  ลอยฟ้า  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมพบปะและร่วมประชุมกับสมาชิกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรี  ณ  โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จันทบุรี

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานกิจกรรม กาแฟสัญจร ครั้งที่ 7/2557

วันที่  18  มิถุนายน  2557  นายสามารถ  ลอยฟ้า  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานกิจกรรม กาแฟสัญจร ครั้งที่ 7/2557  ณ  ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 6 ซึ่งในครั้งนี้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพ โดยมีส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายสามารถ ลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 8/2557

วันที่ 17 มิถุนายน 2557 นายสามารถ ลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 8/2557 ณ หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยมีส่วนราชการต่างๆ ออกหน่วยให้บริการประชาชนเป็นจำนวนมาก