Category Archives: ข่าวกิจกรรม

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ถวายสักการะพระบรมราชินยานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7

วันที่ 24 มิถุนายน 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ถวายสักการะระบรมราชินยานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี  ในรัชกาลที่ 7  และเยี่ยมชมพระตำหนักเทา ภายในวังสวนบ้านแก้ว ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี  ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตำหนักเทาขึ้นโดยใช้เป็นที่ประทับและรับรองแขก  พระตำหนักเทาเป็นอาคารแบบครึ่งตึกครึ่งไม้ชั้นครึ่ง  รูปทรงยุโรปสีเทา  ชั้นบนเป็นห้องบรรทมซึ่งมีเฉลียงที่พระองค์สามารถทอดพระเนตรทิวทัศน์อันงดงามของสวนบ้านแก้ว    

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานการรับแรงงานกัมพูชา

วันที่ 25 มิถุนายน 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จัดหางานจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอโป่งน้ำร้อน ลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม และจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานการรับแรงงานกัมพูชากลับเข้าทำงานอย่างถูกกฎหมาย การให้บริการแบบวันสต๊อปเซอร์วิสเพื่อให้นายจ้างไทยสามารถรับแรงงานกัมพูชาเข้ามาทำงานได้

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่  23  มิถุนายน  2557  นายสามารถ  ลอยฟ้า  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี (ลูกเจ้าตาก)  รุ่นที่3  ณ  ศูนย์ขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ  วังแซ้ม

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่  23  มิถุนายน  2557  นายสามารถ  ลอยฟ้า  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ภายใต้กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช)  ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา  รวบรวม 60 สายพันธุ์ทุเรียนและการปลูกไม้ป่าพื้นเมือง  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจันทบุรี

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานต้นน้ำ สายธาร อัญมณี ครั้งที่4

วันที่  18  มิถุนายน  2557  นายสามารถ  ลอยฟ้า  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดงานต้นน้ำ  สายธาร  อัญมณี  ครั้งที่4 Chanthaburi Gems & Jewelry Fair 4 th  ณ  อาคารสมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี    

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน เชิญ ชวน ชิม อิ่มผลไม้ ครั้งที่11

วันที่  18  มิถุนายน  2557  นายสามารถ  ลอยฟ้า  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานเปิดงาน  เชิญ  ชวน  ชิม  อิ่มผลไม้  ครั้งที่11  ประจำปี 2557  ณ  ตลาดกลางสินค้าเพื่อการเกษตร  เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันที่  18  มิถุนายน  2557  นายสามารถ  ลอยฟ้า  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE และนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE   ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 19 มิถุนายน 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ) ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปจังหวัดแก่ผู้อำนวยการและคณะนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2556

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ) ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปจังหวัดแก่ผู้อำนวยการและคณะนักศึกษา  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2556 ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในการบริหารจัดการไม้ผลด้านแรงงาน

วันที่ 20 มิถุนายน 2557  นายสามารถ ลอยฟ้า  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และส่วนราชการ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในการบริหารจัดการไม้ผลด้านแรงงาน  ณ  สวนผลไม้ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลวังใหม่  อำเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี