Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดบางสระเก้า จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 16 กันยายน 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดบางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี    

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักประกันสุขภาพ

วันที่ 15 กันยายน 2557 ณ โรงแรม เค พี แกรนด์ จันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิด เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2557 เพื่อค้นหากองทุนต้นแบบที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกองทุนฯ ในพื้นที่ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบการบริหารจัดการ การดำเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และร่วมในพิธีลงนามภาคีเครือข่ายสานพลังสร้างสุขภาพ     

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีประธานเปิดโครงการคืนคนดีสู่สังคมรุ่น5

วันที่ 15 กันยายน 2557 ณ วัดคมบาง ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคืนคนดีสู่สังคม รุ่นที่ 5 และบรรยายพิเศษเรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่ กลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมน่าเชื่อว่ามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เข้าร่วมในโครงการในครั้งนี้ โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำผู้เข้ารับการอบรมร่วมกล่าวคำปฏิญาณ 3 ไม่ คือ 1.เราไม่ทำ 2.เราไม่ให้คนอื่นทำ และ 3 .เราเห็นใครทำเรายอมไม่ได้ หลังจากนั้นในภาคบ่ายผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ…

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้มงคล 9 ชนิด

วันที่ 13 กันยายน 2557 ณ สำนักสงฆ์โสมคีรี ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้มงคล 9 ชนิด โดยมี นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรมปลูกต้นไม้มงคล 9 ชนิด ซึ่งรายการเกษตรโลก เกษตรเรา ครอบครัวข่าว 3 และไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จัดกิจกรรม โครงการแหล่งเรียนรู้ไม้มงคล…

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีประธานงานวันเยาวชนแห่งชาติ จันทบุรี

วันที่ 12 กันยายน 2557 นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “วันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2557” ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาชุมชน สังคม และการทำงานด้านจิตอาสา จิตสาธารณะ สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถของตนเองในด้านต่างๆ และรวมพลังแสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์ เป็นเวทีระดมความคิดและความต้องการต่างๆของเด็กและเยาวชน ให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพ    

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีประธานงานคนดีศรียานุสรณ์ฯ

วันที่ 12 กันยายน 2557 นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “คนดีศรียานุสรณ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ได้กำหนดจัดโครงการ “คนดีศรียานุสรณ์” เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกระทำความดี และเป็นผู้รู้รักษาระเบียบวินัยอันเป็นแบบอย่างที่ดี โดยการพัฒนาตนเองด้านกาย วาจา และใจ รวมถึงการปฏิบัติตนตาม ค่านิยมและมีคุณธรรมขั้นพื้นฐานครบทั้ง 8 ประการ โดยในปีนี้มีนักเรียนได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นคนดีศรียานุสรณ์รวมทั้งสิ้น 252 คน  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีประธานเปิดโครงการคืนคนดีสู่สังคมรุ่น4

วันที่ 11 กันยายน 2557 ณ วัดคมบาง ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคืนคนดีสู่สังคม รุ่นที่ 4 และบรรยายพิเศษเรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอนายายอาม ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่ กลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมน่าเชื่อว่ามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เข้าร่วมในโครงการในครั้งนี้ หลังจากนั้นในภาคบ่าย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับ และกล่าวบรรยายสรุป และเดินชมภายในเรือนจำ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้จะจัดการอบรมทั้งหมด 10 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายครบทั้ง…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมคณะผู้บริหารจังหวัดจันทบุรี แสดงความยินดีรองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และ เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรี

วันที่ 10 กันยายน 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ปลัดจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ พลเรือตรี สานนท์ ผะเอม (นว.) รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ และร่วมแสดงความยินดีกับ พลเรือตรี เธียรศิริ มนต์ไตรเวศย์ เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ มีผลตั้งแต่วันที่ 1…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพ่อแม่อาสา นำพาปลอดยาเสพติด และบรรยายพิเศษในหัวข้อ”รู้เท่าทันปัญหายาเสพติด”

วันที่ 9 กันยายน 2557 ณ เสม็ดงามรีสอร์ท นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพ่อแม่อาสา นำพาปลอดยาเสพติด และบรรยายพิเศษในหัวข้อ”รู้เท่าทันปัญหายาเสพติด” โดยมีพ่อแม่อาสาที่มีบุตรหลานอยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรีสมัครใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 50 คน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคืนคนดีสู่สังคม และบรรยายพิเศษเรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 9 กันยายน 2557 ณ วัดคมบาง ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคืนคนดีสู่สังคม และบรรยายพิเศษเรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่ กลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมน่าเชื่อว่ามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ หลังจากนั้นในภาคบ่ายผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับ และกล่าวบรรยายสรุป และเดินชมภายใน