Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานมอบเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดห้องน้ำศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม 5 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานมอบเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดห้องน้ำศาลากลางจังหวัดจันทบุรี 1.ประเภทห้องส้วมสาธารณะ (ชาย) รางวัลชนะเลิศ  จำนวน 5,000 บาท ได้แก่ ห้องส้วมสาธารณะชั้น 4 ปีกซ้าย ผู้รับผิดชอบ คือ นางจันทนา จันทเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวนเงิน 3,000 บาท ได้แก่ ห้องส้วมสาธารณะชั้น 3 ปีกขวา…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและร่วมเสวนากับสมาชิกกลุ่มสวัสดิการชุมชนตำบลตะกาดเง้า

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ ศาลาวัดคลองตาสังข์ ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและร่วมเสวนากับสมาชิกกลุ่มสวัสดิการชุมชนตำบลตะกาดเง้า พระมหาสุจินต์ ญาณวโร เจ้าอาวาสวัดคลองตาสังข์ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับ พร้อมพบปะสนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเสนอแนะเป็นกองทุนตัวอย่างที่เข้มแข็งสร้างรากฐานที่มั่นคงของชีวิตจากการประหยัดออมและการบริหารเงินที่ดี กับสมาชิกกลุ่มสวัสดิการชุมชนตำบลตะกาดเง้า ซึ่งมี 10 หมู่บ้านมีสมาชิกทั้งหมด 4,475 คน มีเงินสัจจะสะสมทรัพย์ 65,273,250 บาท และเงินสวัสดิการ 73,473,473 บาท ปัจจุบันมียอดกองทุนรวม 159,272459…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็น ประธานในพิธีเปิดโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข”

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ สวนสาธารณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็น ประธานในพิธีเปิดโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” โดยมีข้าราชการ กลุ่มพลังมวลชน พี่น้องประชาชน และนักเรียน นักศึกษา มาร่วมในการกำจัดขยะ บริเวณสวนสาธารณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี บ้านทุ่งโตนด หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุมโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี โดยนายไพทูรย์ โกเมนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557 และร่วมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในงบประมาณปี 2558 ของหน่วยงานร่วมบูรณาการและชมศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จัดรายการวิทยุ “ ผู้ว่า ฯ พบประชาชน ”

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จัดรายการวิทยุ “ ผู้ว่า ฯ พบประชาชน ” ออกอากาศเช้าวันจันทร์ เวลา 06.00 น.- 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี F.M. 90.25 MHz  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานสีสันวันวานย่านริมน้ำจันทบูร

วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ เวทีกลางศาลเจ้าตั้วเล่าเอี๊ย ชุมชนริมน้ำจันทบูร นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานสีสันวันวานย่านริมน้ำจันทบูร นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยว เปิดบ้านริมน้ำจันทบูร ปี 6 ” มหัศจรรย์สีสันเปิดบ้านริมน้ำจันทบูร ปี 6 ” มหัศจรรย์สีสันวันวาน ย่านริมน้ำจันทบูร”ที่กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 31 ถึง 2 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณพื้นที่ชุมชนริมน้ำจันทบูร เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี พร้อมกันนี้…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานทอดกฐิน

วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณวัดแหลมเสด็จ(สาขาวัดเขาสุกิม) ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานทอดกฐิน นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการ ประชาชน ผู้มีจิตศัทธา ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี วัตถุประสงค์เพื่อมาซ่อมแซมอาคารมหามงคล เป็นอาคารที่ใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมต่างๆ ยอดกฐิน 2,789,928 บาท    

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดจันทบุรีโดยเป็นไปตามเงื่อนไขของกองทุน สวัสดิการสิทธิประโยชน์ จัดสรรที่ดินทำกิน ทุนการศึกษา การป่วย การตาย และจะไป ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจกองทุนสวัสดิการชุมชน วัดคลองตาสังข์ ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวภาค 2 ภาค 3

วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ท่านสุภัทร อยู่ถนอม อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธี ท่านวรณัฏฐ์ สังข์ใหม่ อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค 3 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวภาค 2 ภาค 3 ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี บุรีรัมย์ และกาฬสินธุ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ 23 – 28 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เมืองเยี่ยนไถ่ และเมืองชิงเต่า มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อศึกษาหาแนวทางในการส่งเสริมการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและคณะ ได้เดินทางไปร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลก (International Horticultural Exposition 2014 Qingdao) และพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มนักธุรกิจเมืองชิงเต่า จากนั้นเยี่ยมชมผังเมือง (เทรนนิ่งซิตี้) เมืองชิงเต่า เยี่ยมชม Rubber Valley รับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมกิจการ…