Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๔๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๔๖๐ เรียกว่า “ธงไตรรงค์” โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบกำหนดในวันที่ ๒๘ กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย และเริ่มในวันที่…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อหารือเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จฯมาทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ออกตรวจสถานบันเทิง สถานบริการ ร้านคาราโอเกะ ในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี เพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การก่อคดีอาชญากรรม ยาเสพติด บุคคลต่างด้าว สิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งการนำกำลังออกตรวจความสงบเรียบร้อยในครั้งนี้

วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๓๐ น. จังหวัดจันทบุรีภายใต้การอำนวยการของ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี โดยที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรีร่วมกับ ชุดปฏิบัติการพิเศษสำนักการสอบสวน และนิติการ กรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองจันทบุรี กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีที่ ๑ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองจันทบุรีที่ ๓ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี กองร้อยรักษาความสงบกองทัพเรือที่ ๓ ออกตรวจสถานบันเทิง สถานบริการ ร้านคาราโอเกะ ในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี เพื่อป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ การก่อคดีอาชญากรรม ยาเสพติด บุคคลต่างด้าว สิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งการนำกำลังออกตรวจความสงบเรียบร้อยในครั้งนี้…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และกล่าวให้โอวาทและแนะนำแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนแก่นักเรียนทุนพระราชทาน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอิสลาม ประจำมัสยิดยันนะตุ้ลมุฮายีรีน จันทบุรี

  วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดยันนะตุ้ลมุฮายีรีน จันทบุรี โดยมีส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดยันนะตุ้ลมุฮายีรีน จันทบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๓ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการจัดพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี และโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดจันทบุรี ในการเตรียมการจัดพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี และการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี โดยในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ จังหวัดจันทบุรีและอำเภอเมืองจันทบุรี จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอัญเชิญดอกไม้จันทน์จากพระเมรุมาศจำลองไปประกอบพิธี ณ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และท้องถิ่นอำเภอ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และท้องถิ่นอำเภอ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบายรัฐบาล และนโยบายการพัฒนาจังหวัดตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชี้แจงข้อราชการสำคัญต่างๆ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานมอบกล้าไม้พยุงตามโครงการ “พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี จังหวัดจันทบุรี” ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานมอบกล้าไม้พยุง ตามโครงการ “พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี จังหวัดจันทบุรี” ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในฐานะที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมปลูกต้นพยุงพร้อมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุม รับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย และมี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงมหาดไทย อธิบดี ผู้ว่าการรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส กรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับนายกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทยและ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในงานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดจันทบุรี สมัยที่ ๑๗ (ปีบริหาร ๒๕๖๐-๒๕๖๑)

วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับนายกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในงานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดจันทบุรี สมัยที่ ๑๗ (ปีบริหาร ๒๕๖๐-๒๕๖๑) ณ โรงแรมเคพีแกรนด์จันทบุรี