Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑

วันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ ๓๖ ครั้ง และ ๑๐๘ ครั้ง ประจำปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๓ ประกอบไปด้วยจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ในการลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ในการลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อพบปะหารือกับผู้นำเกษตรกร ในการเตรียมความพร้อมสำหรับทุเรียนที่ขายผ่าน Tmall.com ในเครืออาลีบาบา กรุ๊ป พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์การซื้อขายผลไม้ภาคตะวันออกจากผลการลงนาม MOU ร่วมกับห้างค้าปลีกชั้นนำ ผู้ส่งออก และตลาดไท โดยมุ่งเน้นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ของไทย สำหรับการเดินทางไปจังหวัดจันทบุรีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะในครั้งนี้…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการจัดหาทุนปรับปรุงอาคารและซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า

วันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการจัดหาทุนปรับปรุงอาคารและซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า ซึ่งได้รับบริจาคจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชน ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๖๕,๗๑๘,๙๘๗ บาท โครงการจัดหาทุนเพื่อปรับปรุงอาคารและการซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตั้งเป้าหมายของโครงการไว้เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๓๘๒ ล้านบาท และยังคงเปิดรับบริจาคจากทุกภาคส่วน ที่มูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี ชั้น…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๖ หลังคาเรือน พร้อมมอบเงินและถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในการดำรงชีพเบื้องต้น และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนในพื้นที่  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการต่างๆ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการต่างๆ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชน ในลักษณะ One Stop Service ซึ่งเป็นการให้บริการเชิงรุก โดยได้ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนมาให้การบริการ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมจัดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกการสนธิกำลังดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ณ สนามฝึกกองทัพเรือ บ้านจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๔๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกการสนธิกำลังดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ณ สนามฝึกกองทัพเรือ บ้านจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ทำการฝึกภาคสนามกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนถาวรประจำจังหวัดจันทบุรี (Fix It Center Thailand ๔.๐) ประจำปี ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๔๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนถาวรประจำจังหวัดจันทบุรี (Fix It Center Thailand ๔.๐) ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบรรยายพิเศษ หัวข้อ สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบรรยายพิเศษ หัวข้อ สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมไพลิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ สสส.ค่ายผู้นำและเยาวชนกีฬา เพื่อสุขภาพชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๑๕ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ สสส.ค่ายผู้นำและเยาวชนกีฬา เพื่อสุขภาพชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ “SPORT LEADER SUMMER CAMP 2018” ณ โรงเรียนบ้านแก้ว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนชายหญิงที่มีอายุระหว่าง ๑๓-๑๕ ปี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันเสาร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี