Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี อ่านพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) และน้อมถวายมุทิตาสักการะ แด่พระสงฆ์จังหวัดจันทบุรี ๕ รูป ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขาพุทธศาสตรดุษีบัณฑิต (พธ.ด.)

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดโค้งสนามเป้า อำเภอเมืองจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี อ่านพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) และน้อมถวายมุทิตาสักการะ แด่พระสงฆ์จังหวัดจันทบุรี ๕ รูป ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขาพุทธศาสตรดุษีบัณฑิต (พธ.ด.) ประกอบด้วย พระราชธรรมเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้า พระปลัดคำนวณ เจ้าอาวาสวัดเกาะเปริด พระครูปลัดไพบูลย์ เจ้าอาวาสวัดจันทร์แสงสี พระครูจารุเขมากร เจ้าอาวาสวัดทองทั่ว และพระครูบวรสิริทัต เจ้าคณะตำบลคมบาง เจ้าอาวาสวัดห้องคูหา…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐ สายที่ ๑ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม.) เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๓๑ ราย  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม BIG สนับสนุนน้ำแข็งแห้งให้กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อจัดทำปฏิบัติการฝนหลวง

วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรี สนามบินท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม BIG สนับสนุนน้ำแข็งแห้งให้กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อจัดทำปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน ๗๐ ตัน โดยนายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (บีไอจี) ได้มอบน้ำแข็งแห้งให้กับ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อสนับสนุนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง โดยน้ำแข็งแห้ง (Solid…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ซึ่งในขณะนี้ได้มีการก่อสร้างระบบทางระบายน้ำตลอดแนวถนนเลียบเนิน ส่งผลให้การจราจรติดขัดบางช่วง ประกอบกับสถาบันการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีเปิดภาคเรียน ทำให้ปริมาณรถเพิ่มมากขึ้น ซึ่งที่ประชุมได้หารือในการเตรียมความพร้อมและวางแผนการเดินรถในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ในเบื้องต้นจะมีการห้ามจอดรถริมถนนบางพื้นที่ เพิ่มเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกในการจราจร และแนวทางอื่นๆ โดยจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทราบในรายละเอียดต่อไป  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการแข่งขันกีฬา พร้อมให้กำลังใจนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการแข่งขันกีฬา พร้อมให้กำลังใจนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ (รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๑) จันทบุรีเกมส์ ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๓ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สนามการแข่งขันของแต่ละชนิดกีฬาในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ให้กำลังใจ พร้อมกับนั่งชมกีฬาเทควันโด และกีฬาบาสเกตบอล ซึ่งนักกีฬาจังหวัดจันทบุรีได้ลงทำการแข่งขันด้วย  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมแถลงข่าวเปิดสวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานแถลงข่าว พร้อมด้วยนางดวงเดือน สดแสงจันท์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานระยอง นางสาววณิชชา วัฒนพงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรี และนางนงลักษณ์ มณีรัตน์ ประธานชมรมสวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดสวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีสวนของเกษตรกรที่อยู่ในชมรมสวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๒๑…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายอำเภอท่าใหม่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแผงคล้าปลีกผลไม้ ณ บริเวณตลาดผลไม้เนินสูง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายอำเภอท่าใหม่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแผงคล้าปลีกผลไม้ พร้อมทั้งบันทึกเทปสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ ณ บริเวณตลาดผลไม้เนินสูง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์การซื้อขายผลไม้ในช่วงฤดูผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี  

นางสุจิตรา ศรีนาม นากเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บันทึกเทป รายการคำรณค้นความจริงซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ เพื่อประชาสัมพันธ์เทศกาลผลไม้และของดีเมืองจันท์

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สวนรินรดี ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นางสุจิตรา ศรีนาม นากเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บันทึกเทป รายการคำรณค้นความจริง ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ เพื่อประชาสัมพันธ์เทศกาลผลไม้และของดีเมืองจันท์ และเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ พลโท สมคิด ทับทิม หัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

วันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ พลโท สมคิด ทับทิม หัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นความมั่นคงที่อาจมีผลเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก การบริหารจัดการชายแดน จุดผ่านแดน และประเด็นความมั่นคงที่สำคัญในพื้นที่  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บรรยายสรุปแก่คณะผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๒

วันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บรรยายสรุปแก่คณะผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๒ โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยนายทหารชั้นยศนาวาเอก ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน จำนวน ๑๐๐ คน เดินทางมาศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ และดูงานพื้นที่ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีพลอากาศตรี…