Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ และนำส่วนราชการต่างๆ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชน ในลักษณะ One Stop Service ซึ่งเป็นการให้บริการเชิงรุก โดยได้ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนมาให้การบริการ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมจัดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีการให้บริการงานในหน้าที่…

โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี จัดแถลงข่าว โครงการ ก้าว เพื่อพระปกเกล้า จัดหาทุนซื้อเครื่องมือแพทย์และปรับปรุงศูนย์มะเร็ง กำหนดวิ่งระดมทุน 14 – 25 ส.ค.61 รวม 10 อำเภอ

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 10  โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายแพทย์อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นายแพทย์พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี และนายอ้อย มิ่งไธสงค์ นักวิ่งจิตอาสาได้ร่วมกันแถลงข่าว โครงการ ก้าว เพื่อพระปกเกล้า เพื่อจัดหาทุนซื้อเครื่องมือแพทย์และปรับปรุงศูนย์มะเร็งและส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพ ซึ่งจะจัดวิ่งเพื่อการกุศลฯระหว่างวันที่ 14 ถึง25 สิงหาคม 2561 รวม 11 วัน 10 อำเภอในจังหวัดจันทบุรี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำคณะผู้บริหารจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการตลอดจนประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธนวราชบพิตร จังหวัดจันทบุรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำคณะผู้บริหารจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธนวราชบพิตร จังหวัดจันทบุรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำคณะผู้บริหารจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ร่วมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำคณะผู้บริหารจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ร่วมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยภาคเช้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำทุกภาคส่วนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร อาหารคาว หวาน และถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร อาหารคาว หวาน และถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยพุทธศาสนิกชนร่วมประพฤติปฏิบัติตนบำเพ็ญกุศล รักษาศีล ละเว้นอบายมุข เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ดีงาม พร้อมทั้งยังเป็นการร่วมกันส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับชาติไทยสืบต่อไป

นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บ้านเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์…

เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดงานส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา เยาวชน สถานศึกษาร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา รณรงค์งดเหล้า อนุรักษ์ส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณลานกีฬาคนรักจันท์ ดร.กานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรี ได้นำเยาวชน นักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ประชาชนร่วมโครงการ ส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการร่วมกัน อนุรักษ์ส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป พร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้มอบภาพพระบรมฉายาลักษณ์แก่หน่วยงาน องค์กร สถานศึกษาที่ร่วมจัดขบวนแห่เทียนพรรษา และปล่อยขบวนส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ออกรณรงค์ไปตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีเพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ร่วมชำระล้างจิตใจให้สะอาดสดใสเพื่อความสงบสุขของครอบครัวและการทำงาน โอกาสเดียวกันนี้ คณะทำงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดจันทบุรี ได้รณรงค์ให้ประชาชนร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาด้วย ซึ่งขบวนแห่เทียนพรรษาของจังหวัดจันทบุรีจัดรูปขบวนออกเป็น 11…

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค เลี้ยงอาหารผู้ต้องขังชาย – หญิง เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศล

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสุจริตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ได้นำคณะกรรการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี แม่บ้านมหาดไทย สมาชิกสโมสรไลอ้อนส์ และ โรตารี่ ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังชาย – หญิง จำนวน 2,350 คน พร้อมมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 600 ชุดตามโครงการ กาชาดปันน้ำใจห่วงใยผู้ต้องขัง…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน ประชาชนจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “ เราทำความดีด้วยหัวใจ”

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม  2561 ณ บริเวณลานน้ำพุ หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน ประชาชนจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “ เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 ที่จังหวัดจันทบุรีกำหนดจัดกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณถนนสายหลักเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทางคมนาคม…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ประชาชน จิตอาสา เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี”

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฏาคม 2561 ณ บริเวณน้ำตกเขาสอยดาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ประชาชน จิตอาสา เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561 ที่ กระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือกต้นไม่ใหญ่ ทั่วประเทศรวม 63 ต้นเป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญของแผ่นดิน ในส่วนของจังหวัดจันทบุรี กำหนดต้นพระเจ้าห้าพระองค์…