Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม และปิดการอบรม โครงการอบรมการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม และปิดการอบรม โครงการอบรมการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งจัดโดยศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาล และสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบปัญญาบัตร ตามโครงการ “ชราอย่างมั่นใจ สูงวัยด้วยภูมิปัญญา” ของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังใหม่ รุ่นที่ ๒

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบปัญญาบัตร ตามโครงการ “ชราอย่างมั่นใจ สูงวัยด้วยภูมิปัญญา” ของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังใหม่ รุ่นที่ ๒ พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ได้ร่วมกับผู้สูงอายุตำบลวังใหม่และองค์กรภาคีเครือข่ายจัดขึ้นตามหลักสูตรการเรียนการสอน  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางลงพื้นที่ไปยัง โครงการทำนบดินบ้านไทรนอง ๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางลงพื้นที่ไปยัง โครงการทำนบดินบ้านไทรนอง ๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อมให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี พร้อมคณะ ที่จะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัดประจำปี ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัดประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งจัดโดยสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บันทึกเทปและให้สัมภาษณ์รายงานพิเศษ เหยี่ยวข่าว ๗ สี ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ ประเด็นสถานการณ์ผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ สวนชุมชนรักษ์เขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บันทึกเทปและให้สัมภาษณ์รายงานพิเศษ เหยี่ยวข่าว ๗ สี ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ ประเด็นสถานการณ์ผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ Prof. Koichi Miyoshi ที่ปรึกษาโครงการฯ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าพบเพื่อหารือในการดำเนินงานโครงการเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ Prof. Koichi Miyoshi ที่ปรึกษาโครงการฯ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าพบเพื่อหารือในการดำเนินงานโครงการเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการชุมชน (Project for Community – Based Entrepreneurship Promotion) โดยใช้แนวทางการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติ (Decentralized Hands – On Exhibition : D-HOPE) โดยกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ที่เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์เพื่อเก็บคะแนนระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ที่เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์เพื่อเก็บคะแนนระดับประเทศ ของชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ที่เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์เพื่อเก็บคะแนนระดับประเทศ ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ที่เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์เพื่อเก็บคะแนนระดับประเทศ ของชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการ พอ.สว. จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานอาสาสมัคร พอ.สว. ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพลอยจันท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการ พอ.สว. จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานอาสาสมัคร พอ.สว. ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดจันทบุรี ให้แก่ อาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรค เสนอแนะแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ที่เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์เพื่อเก็บคะแนนระดับประเทศณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ที่เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์เพื่อเก็บคะแนนระดับประเทศ ของชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี