Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ปลัดจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ปลัดจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ เพื่อชี้แจงข้อราชการและการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนทุกภารกิจในพื้นที่ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา และกลุ่มพลังมวลชนในจังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา และกลุ่มพลังมวลชนในจังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการทำความสะอาด เก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และขุดลอกร่องน้ำพื้นที่โดยรอบสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ และร่องน้ำสาธารณะริมถนนสายท่าแฉลบ รณรงค์รักษาความสะอาดเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวความคิด “เตรียมพร้อมคนทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคงและพลังครอบครัวไทยใจอาสา”

วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวีจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวความคิด “เตรียมพร้อมคนทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคงและพลังครอบครัวไทยใจอาสา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสำคัญในการเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว น้อมนำแนวคิดพลังครอบครัวในการทำประโยชน์ให้กับสังคม และสร้างเครือข่ายการทำงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุประเภทคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นของจังหวัดจันทบุรีและผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาดีเด่นของจังหวัดจันทบุรี การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณครอบครัวร่มเย็นจังหวัดจันทบุรี พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ กิจกรรมการแสดงบนเวทีของผู้สูงอายุ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนจังหวัดจันทบุรี ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระคุณต่อแผ่นดินไทย  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๖ หลังคาเรือน พร้อมมอบเงินและถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในการดำรงชีพเบื้องต้น และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนในพื้นที่  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการต่างๆ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการต่างๆ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชน ในลักษณะ One Stop Service ซึ่งเป็นการให้บริการเชิงรุก โดยได้ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนมาให้การบริการ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมจัดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีการให้บริการงานในหน้าที่…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายดนัย มู่สา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานการประชุมเตรียมการขับเคลื่อนแผนเตรียมความพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายดนัย มู่สา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานการประชุมเตรียมการขับเคลื่อนแผนเตรียมความพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายสันติ สุขเสถียรวงศ์ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ

วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๔๕ น. ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายสันติ สุขเสถียรวงศ์ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ