Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐เพื่อชี้แจงข้อราชการและการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ปลัดจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อชี้แจงข้อราชการและการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนทุกภารกิจในพื้นที่ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเถ้าดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ พระเมรุมาศจำลอง ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเถ้าดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์พร้อมด้วยถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ขึ้นประดิษฐานบนรถ แล้วเคลื่อนขบวนอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ ไปยังท่าเทียบเรือแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เพื่ออัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ขึ้นเรือ ต ๙๘ กองทัพเรือ ไปลอย…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธีเผาดอกไม้จันทน์ ณ พระจิตกาธาน ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธีเผาดอกไม้จันทน์ ณ พระจิตกาธาน ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยมีข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งพิธีเผาดอกไม้จันทน์เริ่มขึ้นหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินขึ้นบนพระเมรุมาศ ถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีประธานในพิธีพร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนที่เข้าร่วมพิธียืนแถวหน้าพระจิตกาธาน เจ้าหน้าที่เชิญโคมตะเกียงเดินขึ้นบันไดด้านหน้าวางบนโต๊ะหน้าพระจิตกาธาน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ถือพานดอกไม้จันทน์ช่อประธาน เดินขึ้นบันไดด้านหน้าของพระจิตกาธาน ถวายความเคารพ หยิบดอกไม้จันทน์จากพานต่อไฟหลวงพระราชทานจากโคมตะเกียงวางในพระจิตกาธาน เจ้าหน้าที่นำดอกไม้จันทน์ส่วนที่เหลือใส่พานเชิญไปวางในพระจิตกาธานจนหมด เจ้าหน้าที่นำเถ้าดอกไม้จันทน์บรรจุใส่พระโกศและถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์อัญเชิญไปเก็บไว้เพื่อประกอบพิธีถวายเป็นพระราชกุศลและนำไปลอยในวันต่อไป  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ช่วงที่สอง ณ พระเมรุมาศจำลอง ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. ภายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯขึ้นบนพระเมรุมาศ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ และเสด็จฯลงมาจากพระเมรุมาศแล้ว ในส่วนของจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ช่วงที่สอง ณ พระเมรุมาศจำลอง ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีอัญเชิญโคมตะเกียงไปวางบนโต๊ะในพระเมรุมาศเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีประธานในพิธี เดินขึ้นไปบนพระเมรุมาศจำลอง ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และไฟหลวงพระราชทาน ประธานหยิบช่อดอกไม้จันทน์จากพานไปต่อไฟหลวงพระราชทานจากโคมตะเกียงแล้ววางบนพานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ถวายความเคารพ จากนั้นพระภิกษุสงฆ์ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ตามลำดับ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดจันทบุรี ณ พระเมรุมาศจำลอง ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจ้าหน้าที่อาราธานาพระปริตร พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ บทธัมมะนิยาม ประธานจุดเทียนส่องธรรม ประธานจุดเครื่องทองน้อยบูชาธรรมในส่วนของประธาน จากนั้นจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เพื่อเป็นการถวายทรงบูชาธรรม เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานพร้อมผู้ร่วมพิธีรับศีล เจ้าหน้าที่อาราธนาธรรม พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา ผู้ร่วมพิธีบำเพ็ญสมาธิจิต เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นเวลา…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ช่วงแรก ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ช่วงแรก ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของจังหวัดจันทบุรี ณ พระเมรุมาศจำลอง ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยมีพระภิกษุสงฆ์ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมถวายดอกไม้จันทน์เป็นจำนวนมาก  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือและซักซ้อมขบวนอัญเชิญไฟหลวงพระราชทานฯ

วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ตำรวจทางหลวงจันทบุรี ประชุมหารือและซักซ้อมขบวนอัญเชิญไฟหลวงพระราชทาน จากศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ไปยังพระเมรุมาศจำลอง ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ    

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำนายอำเภอเข้ารับไฟหลวงพระราชทาน เพื่ออัญเชิญไปในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในแต่ละอำเภอ

วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำนายอำเภอเข้ารับไฟหลวงพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่ออัญเชิญไปในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในแต่ละอำเภอ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๙ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอ ข้าราชการ เข้าร่วมพิธี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องซักซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องซักซ้อมพิธีเสมือนจริง เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ทั้งการจัดแถวเข้าถวายดอกไม้จันทน์ การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การรักษาความปลอดภัย การแพทย์พยาบาล โรงทาน การจัดแสดงนิทรรศการ ฯลฯ เพื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำจิตอาสาเฉพาะกิจร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี ทั้ง ๘ ด้าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กวาดล้างถนน เก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้…