Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี พร้อมคณะ

วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๔๕ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ณ โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองสามหนาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ณ คลองภักดีรำไพ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำของโครงการ ในการป้องกันการเกิดอุทกภัย พร้อมรับฟังรายงาน ซึ่งคลองภักดีรำไพ เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชทานไว้เมื่อครั้งที่จังหวัดจันทบุรีประสบปัญหาอุทกภัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อคลองผันน้ำโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรีนี้ว่า “คลองภักดีรำไพ” ซึ่งมีความหมายว่า คลองที่แสดงความจงรักในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีพระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ณ ฝายบ้านเขาแดงพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค-บริโภค    

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการ ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นประธานทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการ ภาคเอกชน…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจในพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารให้กับประชาชนในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี ในการไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

วันเสาร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจในพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารให้กับประชาชนในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี ในการไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ ซึ่งตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้จังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดป่าคลองกุ้ง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ วัดป่าคลองกุ้ง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร    

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก    

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ จิตอาสา ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารให้กับประชาชนในเขตอำเภอเมือง ในการไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี หลังจากพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ จิตอาสา ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ณ พระเมรุมาศจำลอง ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก