Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบผลการศึกษา รางวัล และเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบผลการศึกษา รางวัล และเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี ณ ห้องประชุมร่มเหลืองจันท์ ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติประชาธิปก-รำไพพรรณี วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง ข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท ตามโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี เขตสุขภาพที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง ข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท ตามโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี เขตสุขภาพที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๑ แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ๓ สายงาน ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี    

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” โดยใช้พื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกชาติ วนอุทยาน เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมพัฒนาเป็นสวนป่าในเมือง ซึ่งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน ได้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่โครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ตามมติคณะกรรมการจัดทำโครงการป่าในเมือง เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ด้านการพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษาธรรมชาติ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรม “ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพบสื่อมวลชน” เพื่อตอบข้อซักถาม แถลงข่าว และประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรม งาน ที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ สวนเคพีการ์เด้น อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรม “ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพบสื่อมวลชน” เพื่อตอบข้อซักถาม แถลงข่าว และประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรม งาน ที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนในพื้นที่ และเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ในวาระครบรอบ ๕๐ ปี กรมส่งเสริมการเกษตร

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ในวาระครบรอบ ๕๐ ปี กรมส่งเสริมการเกษตร  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปพบปะ พูดคุย กับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ตามโครงการเยาวชนคนกล้าไม่พึ่งพายาเสพติด รุ่นที่ ๓

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปพบปะ พูดคุย กับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ตามโครงการเยาวชนคนกล้าไม่พึ่งพายาเสพติด รุ่นที่ ๓ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันปัญหายาเสพติด ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องสามารถดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ เพื่อให้นักเรียนไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและไม่สร้างปัญหาไห้กับสังคม สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมยืนแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระหน้าเสาธง และร่วมพูดคุยสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีในการดำรงชีวิต การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติบ้านเมือง การตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อความสำเร็จและอนาคตที่ดี และการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยโครงการดังกล่าวจะหมุนเวียนไปตามโรงเรียนต่างๆ ทั้ง ๑๐ อำเภอ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และท้องถิ่นอำเภอ จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมประถม ใจจิตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และท้องถิ่นอำเภอ จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบายรัฐบาล และนโยบายการพัฒนาจังหวัดตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชี้แจงข้อราชการสำคัญต่างๆ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเสนอตัวขอรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘ (พ.ศ.๒๕๖๕) และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ (พ.ศ. ๒๕๖๖)

วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเสนอตัวขอรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘ (พ.ศ.๒๕๖๕) และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ (พ.ศ. ๒๕๖๖) โดยจังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินการส่งหนังสือถึงผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๖๕) ไปเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และได้นำเสนอข้อมูล/VTR ความพร้อมขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่…