Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวให้โอวาทแก่ผู้บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวให้โอวาทแก่ผู้บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๗๗ ราย ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ปลัดจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ปลัดจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เพื่อชี้แจงข้อราชการและการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนทุกภารกิจในพื้นที่ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๙ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี เฝ้ารับเสด็จ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑๒ ครัวเรือน พร้อมมอบเงินและถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในการดำรงชีพ

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการต่างๆ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการต่างๆ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชน ในลักษณะ One Stop Service ซึ่งเป็นการให้บริการเชิงรุก โดยได้ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนมาให้การบริการ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการ ของประชาชน โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมจัดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ จังหวัดจันทบุรี โดยมีส่วนราชการต่างๆ ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมถอดบทเรียน วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ตลอดจนอุปสรรคต่างๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา เพื่อหามาตรการและแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง ให้เกิดความปลอดภัยในช่วงเทศกาลและช่วงเวลาปกติต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันพบญาติใกล้ชิด

วันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันพบญาติใกล้ชิด โดยเรือนจำจังหวัดจันทบุรีได้เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำ มีโอกาสได้รับการเยี่ยมอย่างใกล้ชิดจากญาติภายในเรือนจำ ในลักษณะการเยี่ยมแบบถึงตัว ไม่มีสิ่งกีดขวางการสนทนา และมีโอกาสรับประทานอาหารร่วมกับญาติอันเป็นการสร้างความอบอุ่นให้แก่ผู้ต้องขัง มีกำลังใจที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี และอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุขภายหลังพ้นโทษ

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยโรงเรียนวัดขนุน (พรหมราษฎร์วิทยา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒

วันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงเรียนวัดขนุน (พรหมราษฎร์วิทยา) ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยโรงเรียนวัดขนุน (พรหมราษฎร์วิทยา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ได้จัดทำโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ ซึ่งทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนเงินจาก นายปริโสทัต ปุณณภุม บริจาคเงิน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี บริจาคคอมพิวเตอร์ใช้แล้ว จำนวน…