Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบรรยายพิเศษ หัวข้อ สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบรรยายพิเศษ หัวข้อ สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมไพลิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ สสส.ค่ายผู้นำและเยาวชนกีฬา เพื่อสุขภาพชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๑๕ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ สสส.ค่ายผู้นำและเยาวชนกีฬา เพื่อสุขภาพชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ “SPORT LEADER SUMMER CAMP 2018” ณ โรงเรียนบ้านแก้ว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนชายหญิงที่มีอายุระหว่าง ๑๓-๑๕ ปี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันเสาร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี (ศอ.ปส.จ.จันทบุรี) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี (ศอ.ปส.จ.จันทบุรี) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ปลัดจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ปลัดจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ เพื่อชี้แจงข้อราชการและการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนทุกภารกิจในพื้นที่ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา และกลุ่มพลังมวลชนในจังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา และกลุ่มพลังมวลชนในจังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการทำความสะอาด เก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และขุดลอกร่องน้ำพื้นที่โดยรอบสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ และร่องน้ำสาธารณะริมถนนสายท่าแฉลบ รณรงค์รักษาความสะอาดเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวความคิด “เตรียมพร้อมคนทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคงและพลังครอบครัวไทยใจอาสา”

วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวีจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวความคิด “เตรียมพร้อมคนทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคงและพลังครอบครัวไทยใจอาสา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสำคัญในการเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว น้อมนำแนวคิดพลังครอบครัวในการทำประโยชน์ให้กับสังคม และสร้างเครือข่ายการทำงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุประเภทคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นของจังหวัดจันทบุรีและผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาดีเด่นของจังหวัดจันทบุรี การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณครอบครัวร่มเย็นจังหวัดจันทบุรี พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ กิจกรรมการแสดงบนเวทีของผู้สูงอายุ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนจังหวัดจันทบุรี ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระคุณต่อแผ่นดินไทย