Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน อัยการจังหวัด ปลัดจังหวัด เกษตรจังหวัด…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อการต่อต้านการทุจริต จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อการต่อต้านการทุจริต จังหวัดจันทบุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการมีส่วนร่วมเพื่อต่อต้านการทุจริต การขยายกลุ่มเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อต่อต้านการทุจริต ปรับฐานความคิดและสร้างพลเมืองที่มีค่านิยมร่วมต่อต้านการทุจริต ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาจังหวัดจันทบุรี กลุ่มอาสาสมัครประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและชุมชนจังหวัดจันทบุรี กลุ่ม CYEC นักธุรกิจรุ่นใหม่ กลุ่มตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนจันทบุรี กลุ่มตัวแทนสื่อมวลชนและกลุ่มประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๐๐ คน  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ โรงแรมเดอะ พีค จันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อพบปะหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการระหว่างหน่วยงานต่างๆ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะระหว่างส่วนราชการ โดยในครั้งนี้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๖ หลังคาเรือน พร้อมมอบเงินและถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในการดำรงชีพเบื้องต้น  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการต่างๆ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการต่างๆ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชน ในลักษณะ One Stop Service ซึ่งเป็นการให้บริการเชิงรุก โดยได้ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนมาให้การบริการ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมจัดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีการให้บริการงานในหน้าที่…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปพบปะและกล่าวให้โอวาทแก่อาสาสมัครพิทักษ์ช้างป่า ที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อทบทวน เพิ่มพูนความรู้ ศักยภาพและขีดความสามารถให้แก่สมาชิกในการปฏิบัติงาน

วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปพบปะและกล่าวให้โอวาทแก่อาสาสมัครพิทักษ์ช้างป่า ที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อทบทวน เพิ่มพูนความรู้ ศักยภาพและขีดความสามารถให้แก่สมาชิกในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายเกิด โซ๊ะเทีย ผู้ว่าราชการจังหวัดไพลิน ราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ ในโอกาสเดินทางมาหารือข้อราชการ พบปะเยี่ยมเยือนกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดไพลิน

วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายเกิด โซ๊ะเทีย ผู้ว่าราชการจังหวัดไพลิน ราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ ในโอกาสเดินทางมาหารือข้อราชการ พบปะเยี่ยมเยือนกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดไพลิน เพื่อสานต่อความร่วมมืออันดีที่มีมาอย่างยาวนาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาวันสตรีสากล “สืบสานตามคำสอนพ่อ”

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาวันสตรีสากล “สืบสานตามคำสอนพ่อ” โอกาสนี้นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี บรรยายพิเศษ เรื่อง “สตรียุคใหม่กับการพัฒนาประเทศ สู่ไทยแลนด์ ๔.๐” แก่ผู้เข้ารับการอบรมด้วย    

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรี และรับฟังการบรรยายแผนการปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรี ปี ๒๕๖๑ ณ สนามบินท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรี และรับฟังการบรรยายแผนการปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรี ปี ๒๕๖๑ ณ สนามบินท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี ๒๕๖๑ โดยตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรี ที่สนามบินท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร เนื่องมาจากสถานการณ์ภัยแล้ง และเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้กับแหล่งเก็บกักน้ำต่างๆ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ตามสภาพอากาศที่เหมาะสม โดยมีแผนปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่…

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปในพิธีจุดเทียนบูชาดาวนพเคราะห์ และทอดพระเนตรนิทรรศการ พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมพสกนิกรจันทบุรี โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนในจังหวัดจันทบุรีร่วมรับเสด็จ

วันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปในพิธีจุดเทียนบูชาดาวนพเคราะห์ และทอดพระเนตรนิทรรศการ พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมพสกนิกรจันทบุรี โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนในจังหวัดจันทบุรีร่วมรับเสด็จ