Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ ชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.30 น. ณ วัดบูรพาพิทยาราม ( พระอารามหลวง ) ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พุทธศาสนิกชน ประชาชน ร่วมพิธีแสดงตัวเป็นพุทธมามะกะ เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา และสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ ชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องในวัน วิสาขบูชา ประจำปี 2562 โดยพระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี…

นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการธรรมะ สู่คนทั้งมวล ศึกษาธรรมะ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม รวมพลังจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์โบราณสถานถวายเป็นพระราชกุศล

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ วัดทองทั่ว ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล กิจกรรมศึกษาธรรมะเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2562 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมบำเพ็ญศาสนกิจ ชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนพิการทุพพลภาพ และด้อยโอกาส ได้เข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางสังคม ให้คนทุกกลุ่มวัย ทุกอาชีพ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาสพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ปี 2562

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.30 น. ณ วัดบูรพาพิทยาราม ( พระอารามหลวง ) ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พุทธศาสนิกชน ประชาชน ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ ชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 โดยพระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีได้แสดงพระธรรมเทศนา รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย…

นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 22 และ 23 พฤษภาคม 2562

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุม คณะทำงานการจัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 22 และ 23 พฤษภาคม 2562 นี้ ที่ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯเทศบาลเมืองจันทบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ สมพระเกียรติฯ ทั้งนี้ในการจัดมหรสพสมโภช ของจังหวัดจันทบุรีเบื้องต้น จะมีการแสดงเทิดพระเกียรติฯ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี / วิทยาลัยนาฎศิลป จันทบุรี และ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริโดยมีวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรประจำ”เป็นผู้ให้ความรู้แก่จิตอาสาอำเภอสอยดาวที่เข้ารับการอบรมกว่า 800 คน

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสอยดาว จำกัด นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมจิตอาสา เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยโดยมีวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรประจำ”เป็นผู้ให้ความรู้แก่จิตอาสาอำเภอสอยดาวที่เข้ารับการอบรมกว่า 800 คน ทั้งข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และชาวบ้านจาก 5 ตำบลของอำเภอสอยดาว ประกอบด้วย ตำบลประตง ตำบลทุ่งขนาน ตำบลสะตอน ตำบลทับช้าง และ ตำบล ทรายขาว ถือเป็นการขยายผลอบรม รุ่นที่ 3 /2562 ของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นการขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทาน…

นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามพระราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษ แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีความประพฤติดี เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นได้กลับมาประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป ดังนั้นเรือนจำจังหวัดจันทบุรี จึงได้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ ซึ่งเรือนจำจังหวัดจันทบุรี มีผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว ตามมาตรา 5 มาตรา 6 ครั้งที่ 1 รวมทั้งสิ้น 108 คน แบ่งเป็น ผู้ต้องขังชาย จำนวน 97คน…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ครั้งที่ 4/2562 เพื่อกระชับสัมพันธไมตรี ส่วนราชการ ภาคเอกชน เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ในการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพลอยจันท์ สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนสมาคม องค์กร ผู้ประกอบการภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม กาแฟยามเช้า ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณะสุข ประกอบด้วย สาธารณะสุขจังหวัด /โรงพยาบาลพระปกเกล้า / วิทยาลัยพยาบาล และ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง เป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการบริหาร และพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ให้สอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์และนโยบายของรัฐบาลในรูปแบบเรียบง่ายไม่เป็นทางการโดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้เดินทางมาร่วมชมการฝึกสนธิกำลังดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2562 ที่สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลขที่ 16 บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลขที่ 16 บ้านจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือ ได้เดินทางมาร่วมชมการฝึกสนธิกำลังดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2562 ซึ่งการตรวจเยี่ยมการฝึกของผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะในวันนี้ทำให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ ได้รับทราบรายละเอียดการปฏิบัติในการฝึก และทราบถึงขีดความสามารถ ตลอดจนความพร้อมในการปฏิบัติการของหน่วยต่าง ๆ ที่เข้ารับการฝึกแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ใกล้ชิดผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่เข้ารับการฝึกกองทัพเรือได้จัดให้มีการฝึกกองทัพเรือเป็นประจำทุกปี เพื่อบูรณาการการฝึกภายในกองทัพเรือด้วยการนำขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือตามสาขาต่าง ๆ…

นายพงษ์พัฒน์ วงษ์ตระกูล และนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพีธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และประธานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม ณ โรงเรียนวัดสำโรง ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงษ์ตระกูล และนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เหล่ากาชาดจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ องค์กรภาคเอกชนออกให้บริการโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และ จังหวัดเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกเกษตรกรและประชาชนในท้องถิ่นให้เข้าถึงบริการของหน่วยงานภาครัฐ อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบวงจร รวมทั้งแก้ปัญหาความต้องการของเกษตรกรให้ตรงตามที่เกษตรกรแต่ละแห่งประสบปัญหาในการปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว์รวมทั้งการประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ และโอกาสเดียวกันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน ออกให้บริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในพื้นที่ท้องถิ่นชนบทให้ได้ รับความสะดวกในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ…

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ตามแนวทางพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี รอบปีที่ 2 หลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้น้อมนำพระราโชบาย ด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น โดยได้บูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนตลอดจนงานวิจัย เพื่อสร้างให้นักศึกษาและชุมชนมีความพร้อมต่อการพัฒนาตนเองและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยคุณลักษณะสำคัญ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีวินัยและในบ่ายวันเดียวกัน พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ…