Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการของจังหวัดตามนโยบายรัฐบาลที่เป็นประโยชน์กับประชาชน

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.45 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายกิติศักดิ์ หาญกล้า ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จังหวัดจันทบุรี ได้ต้อนรับ นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 ที่เดินทางตรวจติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ของจังหวัดจันทบุรี / โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรี หลังจากนั้นที่ประชุม 4…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา เยาวชน สถานศึกษาร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา อนุรักษ์ส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณลานกีฬาคนรักจันท์ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรี / คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี และครูอาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ได้นำเยาวชน นักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ประชาชนร่วมโครงการ ส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการร่วมกัน อนุรักษ์ส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้มอบภาพพระบรมฉายาลักษณ์แก่หน่วยงาน องค์กร สถานศึกษาที่ร่วมจัดขบวนแห่เทียนพรรษา และปล่อยขบวนส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการกรรมการสมัยที่ 18 ภายใต้ชื่อ “เมืองอัจฉริยะแบบไหน ที่ใช่เมืองจันท์? Smart Move For Smart City”

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมชานบุรี บูติค รีสอร์ท นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการกรรมการสมัยที่ 18 ภายใต้ชื่อ “เมืองอัจฉริยะแบบไหน ที่ใช่เมืองจันท์? Smart Move For Smart City” โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี และผู้ประกอบกิจการ นักธุรกิจในจังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ตามนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม และสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ในปัจจุบันการขับเคลื่อนเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน และเป็นพื้นฐานสู่การต่อยอดกิจกรรมการพัฒนาประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจากนโยบายข้างต้นหอการค้าจังหวัดจันทบุรี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ประชาชน ร่วมวางพวงมาลารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ Cr ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี    

นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เข้ารับรางวัล “ความสำเร็จในการคัดแยกขยะ-เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ” Succes of Waste Separation – Change for Good

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา 08.30 น. ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เข้ารับรางวัล “ความสำเร็จในการคัดแยกขยะ-เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ” Succes of Waste Separation – Change for Good จาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมแถลงข่าวโครงการบูรณะอาคารสงฆ์อาพาธฯ เชิญชวนร่วมสมทบทุนปรับปรุงอาคาร และพัฒนาระบบบริการพระภิกษุอาพาธ

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี พระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี วัดบูรพาพิทยาราม ( พระอารามหลวง )พร้อมด้วย นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวโครงการบูรณะอาคารสงฆ์อาพาธ พัฒนาระบบบริการพระภิกษุอาพาธและโครงการก่อสร้างอาคารเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลพระปกเกล้า โดยโครงการบูรณอาคารสงฆ์อาพาธ ครั้งนี้ มุ่งเน้นการปรับปรุงพื้นที่เชิงอนุรักษ์ในส่วนของตัวอาคารให้สวยงาม เหมาะสมต่อการใช้งาน เพิ่มเติมพื้นที่รองรับงานศาสนกิจ และปรับภูมิทัศน์โดยรอบอาคารใหม่ อีกทั้งเพื่อหาทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ใหม่ให้สามารถรองรับการให้บริการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุอาพาธได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีช่องทางการร่วมบุญดังนี้ 1.บริจาคโดยตรงเพื่อตึกสงฆ์ที่มูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้า…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมกาแฟสัญจร ครั้งที่ 6/2562 เพื่อกระชับสัมพันธไมตรี ส่วนราชการ ภาคเอกชน เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นปัญหา ในการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม  2562 เวลา 07.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนสมาคม องค์กร ผู้ประกอบการภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม กาแฟยามเช้า ที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในจังหวัดจันทบุรี เป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการบริหาร และพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ให้สอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์และนโยบายของรัฐบาลในรูปแบบเรียบง่ายไม่เป็นทางการท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเอง และ สนุกสนาน ทั้งนี้กิจกรรมกาแฟสัญจรจะจัดเป็นประจำทุกเดือน สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อกระชับสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยนข้อมูล…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สมาคม ชมรม ร่วมแสดงความยินดี ฉลองครบรอบ 30 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมตากสินมหาราช โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ กรรมการเหล่ากาชาด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำภาครัฐ และนักธุรกิจ ร่วมงานครบรอบ 30 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี พร้อมทั้งเปิดโครงการ “ดูแลใจ ดูแลคุณ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ( EKG ) ฟรี 3,000 คน” และมอบเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ ( AED ) ให้กับทีมที่ชนะการแข่งขัน BCH BLS…

นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมพร้อม สนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สนามสอบภาคกลางเขต 2 จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานประชุมเตรียมพร้อมสนามสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ กสถ.ได้กำหนดให้ จังหวัดจันทบุรีเป็นสนามสอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ( ภาค ก. ) และ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ( ภาค ข. ) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สนามสอบภาคกลางเขต 2 ในส่วนของจังหวัดจันทบุรีได้เตรียมสนามสอบแข่งขันไว้ 11 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี /…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำทีมลงเรือสำรวจคลองน้ำใส ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำระบายไม่ทัน หากฝนตกหนักในพื้นที่เขตตำบลท่าช้าง ฝั่งตะวันตกของเขตเมืองจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณคลองน้ำใส หมู่บ้านนาฏศิลป์ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงเรือของ ปภ.เขต 17 เพื่อสำรวจเส้นทางน้ำในคลองน้ำใส ก่อนนำข้อมูลกลับมาวางแผน ป้องกัน แก้ไข ปัญหาน้ำท่วม น้ำระบายไม่ทันจากกรณีฝนตกหนักในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของเขตอำเภอเมืองจันทบุรี อาทิ เขตเทศบาลเมืองท่าช้าง ตลาดเจริญสุข หมู่บ้านนาฏศิลป์ บ้านมั่นคง โรงฆ่าสัตว์ บ้านสวย ถนนท่าแฉลบ บ้านทำเนียบ ซึ่งเป็นพื้นที่น้ำรอการระบาย และน้ำท่วมซ้ำซากในกรณีที่มีฝนตกหนัก ซึ่งไม่เกี่ยวกับน้ำในแม่น้ำจันทบุรี ก่อนหน้านี้ จังหวัดจันทบุรีได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมชลประทานในการก่อสร้างประตูระบายน้ำที่บริเวณปลายคลองน้ำใส…