Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ ในวันธรรมสวนะ ณ วัดบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ ในวันธรรมสวนะ ณ วัดบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี สำหรับการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ซึ่งวันธรรมสวนะ คือวันฟังธรรม หรือประชาชนทั่วไปที่นับถือพระพุทธศาสนานิยมเรียกว่า วันพระ เป็นวันกำหนดประชุมฟังธรรม เป็นประเพณีนิยมของพุทธบริษัทที่ได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่ครั้งพุทธกาล ถือว่าฟังธรรมตามกาลเวลาที่กำหนดไว้ ย่อมก่อให้เกิดสติปัญญา และสิริมงคลแก่ผู้ฟัง ซึ่งการกำหนดวันประชุมฟังธรรมได้มีการอ้างไว้ในพระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔ ตอนว่าด้วยอุโบสถขันธกะ ซึ่งในแต่ละเดือนมี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นเกียรติในการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ของจังหวัดจันทบุรี

วันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นเกียรติในการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ของจังหวัดจันทบุรี สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ที่จดทะเบียนในเขตจังหวัดจันทบุรี ในหมวดอักษร กธ จำนวน ๓๐๑ เลขหมาย ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้มอบแผ่นป้ายทะเบียน กธ ๘๘๙๙ จันทบุรี ให้แก่ผู้ชนะการประมูลแผ่นป้ายทะเบียนดังกล่าวด้วย ทั้งนี้รายได้จากการประมูลทั้งหมดจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยในการใช้รถใช้ถนน  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบบ้านพอเพียงชนบทให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดแสลง ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบบ้านพอเพียงชนบทให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ซึ่งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย ภายใต้โครงการบ้านพอเพียงชนบท เพื่อซ่อมสร้างบ้านพอเพียงชนบทในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจำนวน ๗ ตำบล ๒๘๗ ครัวเรือน โดยปัจจุบันดำเนินการไปแล้วจำนวน ๖ ตำบล โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มอบบ้านสามหลังในพื้นที่ตำบลแสลง  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ฝ่ายปกครองอำเภอท่าใหม่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องฯ

วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ฝ่ายปกครองอำเภอท่าใหม่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานท่าเรือประมงบ้านเจ้าหลาว ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี หลังเกิดเหตุสะพานท่าเรือดังกล่าวได้ทรุดตัวและพังลงบริเวณปลายสะพานด้านซ้าย ส่งผลให้นักศึกษาซึ่งกำลังตักน้ำทะเลขึ้นมาทำงานวิจัยตกลงไปในน้ำและได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่ได้นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาต่อไป ซึ่งหลังจากตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าบริเวณทางขึ้นลงสะพานท่าเรือที่เป็นคอนกรีตมีการทรุดตัว และพังลงบางส่วน ซึ่งสะพานท่าเรือแห่งนี้มีสภาพเก่าใช้งานมากว่า ๒๐ ปี โครงสร้างที่เป็นเหล็กและคอนกรีตเกิดการผุกร่อน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของสะพาน เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อไป  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมพลังคนพิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและครอบครัว ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ มณีแดงโฮมสเตย์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมพลังคนพิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและครอบครัว ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครอบครัวของสตรีพิการและเด็กหญิงพิการในพื้นที่อำเภอขลุงและอำเภอแหลมสิงห์ จำนวน ๓๐ ครอบครัว    

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ถวายสักการะพระพรหมกวี เจ้าคณะภาค ๑๓ ในโอกาสมาเป็นประธานในการประชุมพระสังฆาธิการ

วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมพุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ถวายสักการะพระพรหมกวี เจ้าคณะภาค ๑๓ ในโอกาสมาเป็นประธานในการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ของจังหวัดจันทบุรี โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้บรรยายพิเศษถวายคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีในการประชุมครั้งนี้ด้วย    

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่มุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแกนนำในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน โดยรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และเยี่ยมชมนิทรรศการ จากนั้น พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้บรรยายพิเศษให้กับอาจารย์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และในช่วงบ่าย…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ยืนแถวตรวจพลสวนสนาม ของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัย และรู้จักความรับผิดชอบ ต่อตนเองและส่วนรวม

เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ยืนแถวตรวจพลสวนสนาม ของผู้ต้องขัง ในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งชมการแสดงท่ากายบริหาร สิบท่าพญายม ของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี ที่ผ่านการฝึกซ้อมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัย และรู้จักความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วม ให้การต้อนรับ พลเอก นิพนธ์ ภารัญนิตย์ ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ

วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผล ตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ พลเอก นิพนธ์ ภารัญนิตย์ ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ๗ โครงการ และ คณะที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ๗ โครงการ ในโอกาสเดินทางมาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี และร่วมประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี วาระการประชุมที่สำคัญประกอบไปด้วย การติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน และการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเสด็จทอดพระเนตรโครงการของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ในเดือนพฤศจิกายน…