Category Archives: Uncategorized

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

หนังสือที่ จบ 0017.2/ว 4828 ลว 20 พ.ย. 61 เรื่องเร่งรัดการรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 ผลการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข้าวสารของราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย ที่ จบ 0017.2/ว4068 เรื่องลการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข้าวสารของราชการ ราชกิจจาโครงสร้างหน่วยราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 1) สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/ว 5848 ลว…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ ปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นางอรเรณู ปิตุเตชะ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี และคณะเลขานุการ ผวจ.จันทบุรี ร่วมแสดงความยินดี แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง