Category Archives: Uncategorized

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 1) สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/ว 5848 ลว 8 สิงหาคม 2561 2) รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นทั้งหมดของจังหวัด 3) ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อฯ ขอความอนุเคราะห์ขอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่…) พ.ศ. … 1.1 แบบรับฟังความคิดเห็น ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การดำเนินการ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ ปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นางอรเรณู ปิตุเตชะ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี และคณะเลขานุการ ผวจ.จันทบุรี ร่วมแสดงความยินดี แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง