Category Archives: Uncategorized

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อฯ ขอความอนุเคราะห์ขอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่…) พ.ศ. … 1.1 แบบรับฟังความคิดเห็น ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การดำเนินการ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลฯ ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ฯ การรายงานผลการปฏิบัติตามพรบ.ข้อมุลข่าวสารของราชการฯ แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการและเกณฑ์การประเมินฯ แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ ปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นางอรเรณู ปิตุเตชะ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี และคณะเลขานุการ ผวจ.จันทบุรี ร่วมแสดงความยินดี แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง