Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

เชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2557

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2557 คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด  

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่นแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8

เชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดโครงการเสวราทางเวิชาการ เรื่อง “ทิศทางของเศรษฐกิจไทยในปี 2557 และการลงทุนใน ASEAN” ในวันที่ 17 มกราคม 2557 เวลา 08.30-12.00 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม