Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

เชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดโครงการเสวราทางเวิชาการ เรื่อง “ทิศทางของเศรษฐกิจไทยในปี 2557 และการลงทุนใน ASEAN” ในวันที่ 17 มกราคม 2557 เวลา 08.30-12.00 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม