Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลทำเนียบส่่วนราชการจังหวัดจันทบุรี

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวกับหน่วยงานของท่านได้ ดังนี้ แบบฟอร์มฯ สำหรับหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ แบบฟอร์มฯ สำหรับหน่วยงานเอกชน แบบฟอร์มฯ สำหรับ อปท. แบบฟอร์มฯ สำหรับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 12 สิงหามหาราชินี

วันที่ 7 สิงหาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ หนองตะพอง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก .

ชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2557

จังหวัดจันทบุรีขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด ร่วมส่งเสริมสนับสนุนทุกศาสนสถานของจังหวัดจันทบุรีที่เป็นชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมทางศาสนา เป็นการวางรากฐานให้ชุมชนเข้มแข็งในมิติทางศาสนาที่่สามารถพึ่งตนเองได้ โดยมีศาสนสถานเป็นแหล่งบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมแก่ชาวบ้านในชุมชน คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบ หลักการ และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบ หลักการ และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ในวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557   เวลา 09.00 – 12.00 น. ดาวน์โหลดรายละเอียดการประชุม  

ข่าวสารด้านการบริหารงานบุคคล

แบบตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมติ ก.พ. ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ

เชิญชวนนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง ณ เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี ขอเชิญชวนประชาชนนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง บนยอดเขาคิชฌกูฏ  เพื่อความเป็นสิริมงคล ได้ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2557 – 31 มีนาคม 2557  ภาพบรรยากาศการนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง  

เชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2557

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2557 คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด  

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่นแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8