Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ พลตรี ปรเมศวร์ กันมินทร์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์การประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในโอกาส เดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ พลตรี ปรเมศวร์ กันมินทร์ รองผู้อำนวยการศูนย์การประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธี ถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดจันทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค และซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน การจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง

วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไพลิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดจันทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค และซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน การจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง การจัดสถานที่พิธีถวายดอกไม้จันทน์ การจัดซุ้มดอกไม้จันทน์ สถานที่เผาดอกไม้จันทน์ รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ ซึ่งในขณะนี้ จังหวัดจันทบุรีได้เตรียมความพร้อมการจัดพิธี ถวายดอกไม้จันทน์ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ อย่างสมพระเกียรติ โดยหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวเชิญชวนประชาชน ข้าราชการ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บันทึกเทปพิเศษเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บันทึกเทปพิเศษเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีและ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ออกเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพ ให้แก่ชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอขลุง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันระดับน้ำได้ลดลงเหลือเพียงพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำคณะตรวจเยี่ยมพื้นที่และได้พบกับคณะของจังหวัดตราดนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดโดยบังเอิญ ที่เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วมขังเขตรอยต่อของทั้งสองจังหวัดเช่นกัน จึงได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประสานความร่วมมือในการวางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เขตรอยต่อของทั้งสองจังหวัดร่วมกันต่อไป    

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ฯ

หนังสือด่วนที่สุด ที่ จบ 0017.3/ว2371 ลงวันที่ 21 ก.ค.2560 แบบตอบรับ กำหนดการ แผนที่โครงการปลูกป่า - สอยดาว - แก่งหางแมว - อ.แหลมสิงห์