Author Archives: กลุ่มงานอำนวยการ

ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดระยอง รุ่นที่ 14 : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศูนย์รวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดจันทบุรี

ก. การจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละส่วนราชการในจังหวัด  รวมลิงค์หน้าเว็บไซต์การจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละส่วนราชการในจังหวัด ———————————————————————————————————————————- ข.แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามหน่วยงานภาครัฐ ค้นหาแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามหน่วยงานภาครัฐ ———————————————————————————————————————————- ค.การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจังหวัดจันทบุรี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานจังหวัดจันทบุรี) เดือน เมษายน 2561  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานจังหวัดจันทบุรี) เดือน มกราคม 2561  เรื่องรับฟังคำวิจารณ์ 1. (ร่าง) การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding) การปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า หลังใหม่ ครั้งที่ 2  …