Author Archives: กลุ่มงานอำนวยการ

ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดระยอง รุ่นที่ 14 : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สอบราคา – ประกวดราคา

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานจังหวัดจันทบุรี) เดือน มกราคม 2561 (สำนักงานจังหวัดจันทบุรี) เดือน มกราคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างติดตั้งแท็งทาวเวอร์แชมเปน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : เทศบาลตำบลนายายอาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองอ้อ ตำบลมะขาม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรองผู้ว่ราชการจังหวัดจันทบุรี…