Author Archives: admin1

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารศูนย์อบรมเทศบาลตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดจันทบุรี เพื่อเพิ่มความรู้แก่ประชาชน ชุมชน หมู่บ้าน พื้นที่เสี่ยงภัยได้มีความเข้าใจหากเกิดเหตุการณ์สาธารณะภัยจะได้แจ้งเตือนภัยแก่ราษฎรเพื่อนบ้านในพื้นที่ ลดความสูญเสีย ในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร โดยครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นชาวบ้าน และ อาสาสมัครในพื้นที่ หมู่ 1 บ้านแตงเม / หมู่ 2 บ้านวังแซ้ม และ หมู่ 10 บ้านแกลง ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน นำข้าราชการ ประชาชน ภาคเอกชนร่วมพิธีเปิดอาคารเรือจันท์ครัวไทย

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณหน้าเรือนจำจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน นำข้าราชการ ประชาชน ภาคเอกชนร่วมพิธีเปิด อาคารเรือจันท์ ครัวไทย โดยมีพระภิกษุสงฆ์จากวัดป่าคลองกุ้ง ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้น นายชาญ วชิรเดช ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวรายงาน ถึงความเป็นมาของอาคารเรือนจันท์ ครัวไทย โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดอาคาร พร้อมร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดอาคารอย่างเป็นทางการ ซึ่งเรือนจำจังหวัดจันทบุรี ได้มีโครงการในการพัฒนาพื้นที่ 10 ไร่ ด้านหน้าเรือนจำ ในรูปแบบเรือนจันท์แลนด์ที่จะประกอบไปด้วย…

นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมแถลงข่าวสรุปผลการจัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร ศูนย์บริหารจัดการมหานครผลไม้ จังหวัดจันทบุรี

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมด้วย นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี / นายจอมศักดิ์ ภูติรัตน์ ประธานหอการค้า จังหวัดจันทบุรี และ ผศ.ดร. กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม หัวหน้าโครงการการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร ศูนย์บริหารจัดการมหานครผลไม้ จังหวัดจันทบุรีร่วมกันแถลงข่าวสรุปผลการจัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร ศูนย์บริหารจัดการมหานครผลไม้ จังหวัดจันทบุรี เพื่อรับฟัง สำรวจ และรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากผู้มีส่วนรวม ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ที่เกี่ยวข้องให้มีความครอบคลุมในการกำหนดแนวทางและรูปแบบในการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร โดยผลสรุปรวมจากการประชาพิจารณ์ ภาคประชาชน…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำคณะ ครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง 300 ปี นักบุญยอห์น แบบติสห์ เดอ ลาซาล และนำนักเรียน ผู้ปกครองร่วมเกี่ยวข้าว สืบสานงานของพ่อ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน  2561 ณ โรงเรียนลาซาล มารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำคณะ ครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกิจกรรม เปิดงานเฉลิมฉลอง 300 ปี แห่งการจากไปของนักบุญยอห์น แบบติสห์ เดอ ลาซาล ผู้อุทิศตนในการทำงานด้านการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนได้มีโอกาสเรียนรู้ เป็นแกนนำในการตั้งคณะ ภราดาแห่งโรงเรียนคริสตชนที่เน้นงานสอนการศึกษาให้ความรู้ ปัจจุบันมีการขยายผลเป็นโรงเรียนสถานศึกษาของเยาวชนทั่วโลก ในประเทศไทยมี 3 แห่ง เน้นอบรมสั่งสอนเด็กให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ภายหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการ และการแสดงเฉลิมฉลองของเด็กนักเรียนแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำผู้ร่วมงาน และเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยวร่วมลอยกระทง ขอขมาพระแม่คงคา ที่วัดจันทนาราม บรรยากาศการท่องเที่ยวคึกคัก

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561  เป็นวันเพ็ญเดือนสิบสอง หรือวันลอยกระทง ตามประเพณีที่ถือปฏิบัติมา ที่วัดจันทนาราม อำเภอเมือง จันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน นักท่องเที่ยวร่วมพิธีลอยกระทง ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป เสริมสร้างความอบอุ่นของครอบครัว ชุมชนและสังคมได้มีความรัก สมัครสมาน สามัคคี โดยปีนี้งานประเพณีลอยกระทงที่วัดจันทนาราม จังหวัดจันทบุรีจัดขึ้นเป็นปีที่ 99 มีกิจกรรมรวม 3 วัน เน้นความเรียบง่าย รักษา สืบทอด ประเพณีอันดีงามถือเป็นแบบอย่างที่ดีงามของชาติไทย ให้คงอยู่สืบไป เปิดโอกาสให้ประชาชน พุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญ…

นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำข้าราชการ ประชาชนร่วมพิธีเปิดงาน การจัดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทงปีประจำปี 2561

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ  วัดจันทนาราม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ได้จัดให้มีพิธีเปิดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยมีพระธรรมเมธีเจ้าอาวาสวัดจันทนาราม เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุติจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำข้าราชการ ประชาชนร่วมพิธีเปิดงาน การจัดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทงปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมสถาบันครอบครัว ชุมชนและสังคมได้มีความรัก สมัครสมาน สามัคคี โดยปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 พฤศจิกายน รวม 3 วัน เน้นความเรียบง่าย รักษา…

ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เร่งรัดโครงการที่ล่าช้าให้แล้วเสร็จเกิดประโยชน์แก่ประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 9 พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจราชการในจังหวัดจันทบุรี โดยนาย วิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งครั้งนี้ มีประเด็นในการตรวจราชการ ติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบกลาง รายการเงินสำรองรายจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ จำนวน 2 โครงการ รวมทั้ง ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่…

นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล และ นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีคอยดูแล อำนวยความสะดวกประชาชนที่มาขอลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ทยอยเดินทางมาลงทะเบียน เพื่อร่วมกิจกรรม ปั่นจักยาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว อย่างต่อเนื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดจุดอำนวยความสะดวกประชาชนเพิ่มที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัด ขณะที่ 10 อำเภอพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาลงทะเบียนบรรยากาศการลงทะเบียน เพื่อร่วมกิจกรรม ปั่นจักยาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว ที่จังหวัดจันทบุรีมีประชาชนเดินทางมาร่วมลงทะเบียนจำนวนมาก โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เปิดจุดบริการประชาชนที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มจากจุดให้บริการใน 10 อำเภอ โดยใช้ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีเป็นจุดรับลงทะเบียนมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจังหวัดจันทบุรีคอยดูแล อำนวยความสะดวก กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อความสะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล และ นายบุญช่วย…

คณะนักวิ่งโครงการ “หมอชวนวิ่ง” เข้าสู่พื้นที่จังหวัดจันทบุรีแล้ว ขบวนรณรงค์เชิญชวนประชาชนร่วมออกกำลังกายตลอดเส้นทางและ จะแวะพักที่คลองภักดีรำไพ ก่อนส่งต่อให้จังหวัดระยองในวันพรุ่งนี้

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 คณะนักวิ่งจากโครงการ “หมอชวนวิ่ง” สายภาคตะวันออก ที่เริ่มออกสตาร์ทจาก จังหวัดตราด เดินทางเข้าสู่พื้นที่จังหวัดจันทบุรีแล้ว โดยมีพิธีการส่งมอบคฑาหมอชวนวิ่ง จาก นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ที่ส่งคฑาต่อให้ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ณ บริเวณลานศูนย์โอท็อป อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด มีหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด/อำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมถึงนักวิ่งมืออาชีพ นักวิ่งสมัครเล่น และประชาชนทุกเพศทุกวัย ที่ต่างพร้อมใจสวมใส่เสื้อ “หมอชวนวิ่ง” เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำขบวนนักวิ่งเข้าสู่เขตจังหวัดจันทบุรี ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเวฬุ เข้าสู่เขต…

นายพงพัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด นำทีมคณะนักกีฬาจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ จังหวัดเชียงราย

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายพงพัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นำทัพนักกีฬาจังหวัดจันทบุรี ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแก่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ จังหวัดเชียงรายโดยมี ดร.วีรศักดิ์ โคว้สุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิด ซึ่งขบวนนักกีฬาเดินเข้าสนามตามลำดับภูมิภาค เริ่มด้วยภาคใต้นำด้วยจังหวัด กระบี่ ตรัง และสงขลา ตามด้วยจังหวัดในภูมิภาคตะวันออกนำโดยจังหวัดระยอง ชลบุรี ตราดและขบวนของทัพนักกีฬาจังหวัดจันทบุรี ซึ่งนำทัพโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี พร้อมเอกลักษณ์ประจำของจังหวัดจันทบุรี นั้นคือการนำท๊อปฟี่ทุเรียน…