Author Archives: admin1

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ จังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมรวมทั้งซักซ้อมทำความเข้าใจมาตรการและวิธีการในการปฏิบัติตามแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ จังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมรวมทั้งซักซ้อมทำความเข้าใจมาตรการและวิธีการในการปฏิบัติตามแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ เพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนและประสานการปฏิบัติในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งกำหนดระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ รวม ๗ วัน โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปั่นเขาสู่เขา สอยดาว กัมพูชา” ซึ่งจัดโดยอำเภอสอยดาว ภายใต้โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การตลาดและการท่องเที่ยวเชื่องโยงความสัมพันธ์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนชายแดนไทย – กัมพูชา

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปั่นเขาสู่เขา สอยดาว กัมพูชา” ซึ่งจัดโดยอำเภอสอยดาว ภายใต้โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การตลาดและการท่องเที่ยวเชื่องโยงความสัมพันธ์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนชายแดนไทย – กัมพูชา โดยการปั่นจักรยาน เส้นทางวัดเขาแจงเบง จุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านสวนส้ม โรงเรียนโอลั้ว เขาพนมปรึก วัดเพชรจินดา และกลับเข้ามายังจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านสวนส้ม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้ด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ประจำปี ณ ศาลหลักเมืองจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พร้อมกับส่วนราชการ ประชาชน และคณะกรรมการศาลหลักเมืองจันทบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ประจำปี ณ ศาลหลักเมืองจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พร้อมกับส่วนราชการ ประชาชน และคณะกรรมการศาลหลักเมืองจันทบุรี ที่มาร่วมตักบาตรเป็นจำนวนมาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี โดยที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรีร่วมกับอำเภอเมืองจันทบุรี กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีที่ ๑ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองจันทบุรี ที่ ๓ กองร้อยรักษา ความสงบกองทัพเรือที่ ๓ สถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี

วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๔๕ น. ภายใต้การอำนวยการของ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี โดยที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรีร่วมกับอำเภอเมืองจันทบุรี กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีที่ ๑ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองจันทบุรี ที่ ๓ กองร้อยรักษา ความสงบกองทัพเรือที่ ๓ สถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี รวมกว่า ๔๐ นาย เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ ร้านเพลินจิตบาร์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี หลังจากได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีการมั่วสุมและปล่อยให้ผู้มีอายุ ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์เข้าใช้บริการ เจ้าหน้าที่จึงเข้าปฏิบัติการปิดทางเข้า-ออก และสั่งให้หยุดการแสดง…

เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงมีพระกรุณาธิคุณประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม

วันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงมีพระกรุณาธิคุณประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการให้ตรงความจำเป็นเฉพาะบุคคล ในปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ พลตรี ปรเมศวร์ กันมินทร์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์การประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในโอกาส เดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ พลตรี ปรเมศวร์ กันมินทร์ รองผู้อำนวยการศูนย์การประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ร่วมรับมอบสิ่งของ จากส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ในงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ร่วมรับมอบสิ่งของ จากส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ในงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อรับบริจาคเงิน สิ่งของ รางวัล สำหรับใช้ในการออกสลากกาชาดจังหวัดจันทบุรี และนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัย และกิจกรรมที่เป็นสาธารณกุศลต่างๆ ของเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ซึ่งงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๙ ในโอกาสเดินทางมาประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๙ ในโอกาสเดินทางมาประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑