Author Archives: admin1

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี (ศอ.ปส.จ.จันทบุรี) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี (ศอ.ปส.จ.จันทบุรี) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบผลการศึกษา รางวัล และเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบผลการศึกษา รางวัล และเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี ณ ห้องประชุมร่มเหลืองจันท์ ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติประชาธิปก-รำไพพรรณี วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง ข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท ตามโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี เขตสุขภาพที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง ข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท ตามโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี เขตสุขภาพที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๑ แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ๓ สายงาน ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี    

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” โดยใช้พื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกชาติ วนอุทยาน เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมพัฒนาเป็นสวนป่าในเมือง ซึ่งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน ได้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่โครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ตามมติคณะกรรมการจัดทำโครงการป่าในเมือง เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ด้านการพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษาธรรมชาติ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ