Author Archives: admin1

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธีหล่อองค์พระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ณ มณฑลพิธีอาคารฐานพระสมเด็จองค์ปฐม ชั้น ๓ วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

วันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธีหล่อองค์พระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ณ มณฑลพิธีอาคารฐานพระสมเด็จองค์ปฐม ชั้น ๓ วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จัดให้มีการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ภายใต้การอำนวยการของนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จัดให้มีการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อทบทวนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และแนวทางในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ ศาลากลางจังหวัดและสถานที่ราชการ รวมถึงการให้ความรู้ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น การสาธิตและการใช้เครื่องดับเพลิงแก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งการดำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมการฝึกประกอบด้วยบุคลากรจากส่วนราชการต่างๆ ภายในศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรม “ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพบสื่อมวลชน” เพื่อตอบข้อซักถาม แถลงข่าว และประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรม งาน ที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ อาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๗ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรม “ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพบสื่อมวลชน” เพื่อตอบข้อซักถาม แถลงข่าว และประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรม งาน ที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนในพื้นที่ และเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๑ ปี วันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗

วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๑ ปี วันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗ ณ อาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๗ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีเสวนาการพัฒนาความร่วมมือและความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะภาคตะวันออก

วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีเสวนาการพัฒนาความร่วมมือและความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะภาคตะวันออก ซึ่งจัดโยสมาคมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๓ จาก ๗ จังหวัด ในการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสายลม โรงแรมนิวแทรเวิลบีช รีสอร์ท เจ้าหลาว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานด้วยความสื่อสัตย์ มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ร่วมงาน และสามารถมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือทั่วไป ระดับอาวุโส ในส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดจันทบุรี และส่วนราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ข้าราชการประเภทบริหารท้องถิ่น และ/หรือประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง/ระดับสูง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี รวมจำนวน…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร พระธรรมวงศ์มุนี (วิชัย เมตฺติโก) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานสงฆ์ โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร พระธรรมวงศ์มุนี (วิชัย เมตฺติโก) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี อดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง ณ เมรุพิเศษ วัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธี โดยการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม ถือเป็น “ปฐมบทการปกครอง ท้องถิ่นไทย” และเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม…