Author Archives: admin1

นายพงษ์พัฒน์ วงษ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าใหม่ ร่วมพิธีถวายไม้เก่าบ้านพักนายอำเภอ

วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บ้านพักนายอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม ( พระอารามหลวง ) ได้นำพระภิกษุสงฆ์ร่วมพิธีรับมอบไม้เก่าบ้านพักนายอำเภอท่าใหม่ เพื่อใช้ในประโยชน์ของสงฆ์ โดยมีนายพงษ์พัฒน์ วงษ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าใหม่ ร่วมพิธีถวายไม้เก่าบ้านพักนายอำเภอดังกล่าว  

นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ คณะยุวเกษตรกร เยาวชนเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เข้าร่วมโครงการ ค่ายเยาวชน 4 – H Summer Camp 2018

วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมท่าแคลง อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ คณะยุวเกษตรกร เยาวชนเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เข้าร่วมโครงการ ค่ายเยาวชน 4 – H Summer Camp 2018 เดินทางมาศึกษาดูงานการขยายผลโครงการพระราชดำริฯ ของโรงเรียนมัธยมท่าแคลง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างเครือข่ายยุวเกษตรกรของไทย กับ ต่างประเทศ เกิดความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการพัฒนางานยุวเกษตรให้มีประสิทธิภาพ โดยจะศึกษาเรียนรู้โครงการพระราชดำริฯในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชน นักท่องเที่ยว เปิดงาน “ รวมใจภักดิ์ รักษ์สวนพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

วันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชน นักท่องเที่ยว เปิดงาน “ รวมใจภักดิ์ รักษ์สวนพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางการเกษตร ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบไปด้วย การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ การให้ความรู้ทางการเกษตรตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ การจำหน่ายผลผลิตจากศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี การจำหน่ายสินค้าภายในตลาดพอเพียง การชิมผลไม้ฟรี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดจันทบุรี (กต.ตร.จว.จันทบุรี) เป็นประธานในการประชุม กต.ตร.จว.จันทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดจันทบุรี (กต.ตร.จว.จันทบุรี) เป็นประธานในการประชุม กต.ตร.จว.จันทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมี รอง ผบก.ภ.จว.จันทบุรี และกรรมการ กต.ตร.จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ครบรอบปีที่ ๔๐

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ครบรอบปีที่ ๔๐ เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมี พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ Mr. Wu Xiaohui นายกเทศมนตรีเมืองผิงเสียง สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะผู้บริหาร ในโอกาสเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อหารือเกี่ยวกับช่องทางการค้าการลงทุนไปยังเมืองผิงเสียง

วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ Mr. Wu Xiaohui นายกเทศมนตรีเมืองผิงเสียง สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะผู้บริหาร ในโอกาสเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อหารือเกี่ยวกับช่องทางการค้าการลงทุนไปยังเมืองผิงเสียง โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวต้อนรับพร้อมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารเมืองผิงเสียง ณ ห้องประชุม ๓ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี เพื่อแสดงความจงรักภักดี ด้วยความกตัญญูกตเวที รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่มีต่อประเทศชาติ และประชาชนชาวไทยเป็นอเนกประการ สืบมาจนทุกวันนี้  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริเวณหมู่ที่ ๘ บ้านเครือหวาย ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๒ อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โอกาสนี้จังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี จึงได้เชิญชวนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี