Author Archives: admin1

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมปล่อยตัวนักกีฬาที่ร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ The Princess Maha Chakri Sirindhorn’ s Cup Tour of Thailand ๒๐๑๘ สเตจที่ ๒

วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ถนนหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี (ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีหลังเก่า) นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมปล่อยตัวนักกีฬาที่ร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ The Princess Maha Chakri Sirindhorn’ s Cup Tour of Thailand ๒๐๑๘…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน

วันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดโค้งสนามเป้า อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน โอกาสนี้นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมให้การต้อนรับนักกีฬาที่ร่วมการแข่งขัน จักรยานทางไกลนานาชาติ The Princess Maha Chakri Sirindhorn’ s Cup Tour of Thailand ๒๐๑๘

วันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ถนนหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี (ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีหลังเก่า) นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมให้การต้อนรับนักกีฬาที่ร่วมการแข่งขัน จักรยานทางไกลนานาชาติ The Princess Maha Chakri Sirindhorn’ s Cup Tour of Thailand…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีพระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง การเป็นข้าราชการพลเรือนที่ดี จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวอัญเชิญพระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พระวรธรรมคติจากสมเด็จพระสังฆราช อ่านสารพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกล่าวมอบนโยบายเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ซึ่งตามที่คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “ท่องเที่ยววิถีไทย วิถีชุมชนชาวจันทบุรี สัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย กิจกรรมวัฒนธรรมไทย ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์”

วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “ท่องเที่ยววิถีไทย วิถีชุมชนชาวจันทบุรี สัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย กิจกรรมวัฒนธรรมไทย ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” ซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี และวิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๒๒.๐๐…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ ๓ แห่งราชวงศ์จักรี

วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ ๓ แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี วางพานพุ่มดอกไม้สด ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมโครงการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวบริเวณชุมชนเก่าริมแม่น้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมโครงการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวบริเวณชุมชนเก่าริมแม่น้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพระยะยาวในผู้สูงอายุแก่บุคลากรสาธารณสุข

วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพระยะยาวในผู้สูงอายุแก่บุคลากรสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครสาธารณสุข ในพื้นที่อำเภอเมืองจันทบัรี จังหวัดจันทบุรี โดยมีนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยผู้แทนกองบัญชาการป้องกันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี งานวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๑๕ น. ณ สนามหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยผู้แทนกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี งานวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี ๒๕๖๑ และการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ” สภากาชาดไทย จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ” สภากาชาดไทย จังหวัดจันทบุรี รุ่นที่ ๑ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว ณ ห้องประชุมกีรกิติวาทย์ วัดคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี