Author Archives: admin1

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ TO BE NUMBER ONE

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ที่เดินทามาลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและเก็บคะแนนระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวปอ.รุ่นที่ ๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๙ จำนวน ๒๘๑ คน พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ และร่วมเสวนา เรื่อง ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจด้านไม้ผล กับการส่งออก ปัญหาและอุปสรรค ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการให้บริการประชาชนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดท่าหลวงบน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ นำส่วนราชการต่างๆให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพื่อเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชน ในลักษณะ One Stop Service ซึ่งเป็นการให้บริการเชิงรุก โดยได้ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนมาให้การบริการ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมจัดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีการให้บริการงานในหน้าที่ การให้ความรู้ ตอบข้อหารือ การมอบเงินสงเคราะห์ การมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ณ วัดท่าหลวงบน อำเภอมะขาม…

ฝ่ายปกครองจังหวัดจันทบุรีร่วมส่วนราชการออกตรวจสถานบันเทิง

วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๐๐ น. ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรีร่วมกับอำเภอโป่งน้ำร้อน กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี ที่ ๑ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี กองร้อยรักษาความสงบ กองทัพเรือ ที่ ๓ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธิน ที่ ๒ ตำรวจภูธรบ้านแปลง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี ออกตรวจสถานบันเทิงและสถานบริการในเขตอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เพื่อป้องกันและปราบปรามการก่อคดีอาชญากรรม ยาเสพติด การค้ามนุษย์ บุคคลต่างด้าว และสิ่งผิดกฎหมาย โดยการนำกำลังออกตรวจความสงบเรียบร้อยในครั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้สถานบริการช่วยสอดส่องดูแล ผู้ใช้บริการอายุต้องไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด อาวุธปืน ยาเสพติด การเปิด-ปิดตามเวลา…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พบหัวหน้าส่วนราชการฯ “กาแฟสัญจร” เมืองจันท์

วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการพบปะหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการระหว่างหน่วยงานต่างๆ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะระหว่างส่วนราชการ โดยใน ครั้งนี้ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานตำรวจ และสำนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรีเป็นเจ้าภาพ ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่

วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวให้โอวาทแก่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ สงขลาเกมส์ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ สมิหลาเกมส์ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ…

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม ๓ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการจังหวัดจันทบุรี และร่วมพิจารณา(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายมานพ วีระอาชากุล ประธานกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีประชุมเตรียมพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เห็นชอบการกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำหรับกระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ได้ให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการจัดและเตรียมความพร้อมในการพิจารณาคัดเลือกวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม…

จันทบุรีเปิดจุดรับความคิดเห็นตาม ๔ ข้อคำถามของนายกรัฐมนตรี

วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เยี่ยมชมและ ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี ที่เปิดรับความคิดเห็นของประชาชนจาก ๔ ข้อคำถาม ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งประชาชนต่างทยอยเดินทางมาตอบคำถามอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรีเปิดจุดรับความคิดเห็น ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยยังไม่มีกำหนด ระยะเวลาสิ้นสุดในการรับความคิดเห็น ประชาชนสามารถเดินทางมาตอบคำถามได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และ ศูนย์ดำรงธรรมทั้ง ๑๐ อำเภอของจังหวัดจันทบุรี…