Author Archives: admin1

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บรรยายสรุปภาพรวมของจังหวัดจันทบุรีให้แก่คณะอาจารย์และผู้เข้ารับการศึกษาโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๙๕

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บรรยายสรุปภาพรวมของจังหวัดจันทบุรีให้แก่คณะอาจารย์และผู้เข้ารับการศึกษาโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๙๕ รวมทั้งสิ้น ๑๐๕ นาย ในโอกาสเดินทางมาศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยมีเรื่องก่อนเข้าวาระการประชุมประกอบด้วยการมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี ๒๕๖๐ การมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่สตรีไทยดีเด่นประจำปี ๒๕๖๐ แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ การมอบใบประกาศเกียรติคุณในการสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร แรงงาน และอุปกรณ์ แก่คณะทำงานรื้อถอนและก่อสร้างเสาธงศาลากลางจังหวัดจันทบุรี การมอบประกาศเกียรติบัตรตามโครงการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ปลัดจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ปลัดจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อชี้แจงข้อราชการและการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนทุกภารกิจในพื้นที่ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ นำส่วนราชการต่างๆให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพื่อเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ นำส่วนราชการต่างๆให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพื่อเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชน ในลักษณะ One Stop Service ซึ่งเป็นการให้บริการเชิงรุก โดยได้ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนมาให้การบริการ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมจัดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีการให้บริการงานในหน้าที่ การให้ความรู้ ตอบข้อหารือ การมอบเงินสงเคราะห์ การมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ณ เทศบาลตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี…

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จไปในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญที่ระลึก และทรงเททองหล่อพระพุทธสุวรรณพันธุ์สวลีในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเสด็จด้วย โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี เฝ้ารับเสด็จฯ

วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดทองทั่ว ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จไปในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญที่ระลึก และทรงเททองหล่อพระพุทธสุวรรณพันธุ์สวลี เนื่องในโอกาสอายุครบ ๗ รอบ ๘๔ ปี ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเสด็จด้วย โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี เฝ้ารับเสด็จฯ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีและ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ออกเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพ ให้แก่ชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอขลุง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันระดับน้ำได้ลดลงเหลือเพียงพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำคณะตรวจเยี่ยมพื้นที่และได้พบกับคณะของจังหวัดตราดนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดโดยบังเอิญ ที่เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วมขังเขตรอยต่อของทั้งสองจังหวัดเช่นกัน จึงได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประสานความร่วมมือในการวางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เขตรอยต่อของทั้งสองจังหวัดร่วมกันต่อไป    

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการฯ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอมะขาม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๗ จันทบุรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๔ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพเรือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จากเหตุการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงทำให้น้ำจำนวนมากไหลเข้าท่วมพื้นที่อำเภอมะขาม ตั้งแต่เมื่อคืนของวันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ จังหวัดจันทบุรีโดยอำเภอมะขามได้ตั้งศูนย์บัญชาเหตุการณ์อุทกภัยอำเภอ เป็นศูนย์กลางในการประส่านงานระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกันในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม และจากการประเมินสถานการณ์พบว่าน้ำในคลองทุกคลองในพื้นที่อำเภอมะขามกำลังระบายลงสู่แม่น้ำจันทบุรี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการเชิงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการเชิงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และบรรยายพิเศษหัวข้อ “ทิศทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจันทบุรี” แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องจุลมณี ๓ โรงแรมเคพี แกรนด์จันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี