Author Archives: admin1

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องซักซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องซักซ้อมพิธีเสมือนจริง เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ทั้งการจัดแถวเข้าถวายดอกไม้จันทน์ การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การรักษาความปลอดภัย การแพทย์พยาบาล โรงทาน การจัดแสดงนิทรรศการ ฯลฯ เพื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำจิตอาสาเฉพาะกิจร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี ทั้ง ๘ ด้าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กวาดล้างถนน เก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน วางพวงมาลาในงานรัฐพิธี “วันปิยมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน วางพวงมาลาในงานรัฐพิธี “วันปิยมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ซึ่งวันที่ ๒๓ ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ แห่งราชวงศ์จักรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๔๐ น. ณ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี  

ประกาศสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฯ

ประกาศสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เข้ารับไฟหลวงพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เข้ารับไฟหลวงพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ทั่วประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ภาพ : รัฐบาลไทย / กระทรวงมหาดไทย PR  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี อัญเชิญไฟหลวงพระราชทานมายังศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เพื่อเตรียมอัญเชิญไปในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๑.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี อัญเชิญไฟหลวงพระราชทานมายังศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เพื่อเตรียมอัญเชิญไปในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๐๐ น. ณ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีรับไฟหลวงพระราชทานและหีบเพลิงพระราชทานไปในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี (กศจ.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี (กศจ.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการศาลหลักเมืองจันทบุรี ร่วมแจกข้าวสารประจำปี

วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๔๕ น. ณ ศาลหลักเมืองจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการศาลหลักเมืองจันทบุรี ร่วมแจกข้าวสารประจำปีศาลหลักเมืองจันทบุรี ให้กับประชาชนทั่วไป      

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างและจัดเตรียมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างและจัดเตรียมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ณ วัดบ้านอ่าง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจแก่จิตอาสาที่มาร่วมเตรียมงานในครั้งนี้ด้วย