Author Archives: admin1

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ” สภากาชาดไทย จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ” สภากาชาดไทย จังหวัดจันทบุรี รุ่นที่ ๑ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว ณ ห้องประชุมกีรกิติวาทย์ วัดคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ปลัดจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ปลัดจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อชี้แจงข้อราชการและการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนทุกภารกิจในพื้นที่ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาทางวิชาการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน “สิงห์ Design”

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสิริรำไพพรรณ อาคาร ๓๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาทางวิชาการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน “สิงห์ Design” เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างอัตลักษณ์ให้กับนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งจัดโดยสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แก่ นายเชาวน์ ถวัลย์ธัญญา ตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายกองเอกวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แก่ นายเชาวน์ ถวัลย์ธัญญา ตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ และกิจการกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งเครื่องหมาย“รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนอัญเชิญพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร ประดิษฐานบนเครื่องหมาย เพื่อมอบให้แก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต    …

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค ๑๓

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค ๑๓ ประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ” สภากาชาดไทย จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ” สภากาชาดไทย จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมกีรกิติวาทย์ วัดคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมีนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การฝึกอบรม