Author Archives: admin1

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดจันทบุรี

  วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินการคัดเลือกระดับภาค (ภาคกลาง) ในการลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานของหมู่บ้าน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี ๒๕๖0

วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินการคัดเลือกระดับภาค (ภาคกลาง) ในการลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานของหมู่บ้าน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บ้านซับยี่หร่า หมู่ที่ ๙ ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมแถลงข่าวผลการระดมการกวาดล้างยาเสพติดและอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๖-๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมแถลงข่าวผลการระดมการกวาดล้างยาเสพติดและอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๖-๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ โดยตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีได้สั่งการระดมกวาดล้างยาเสพติดและหมายจับคดีค้างเก่าและอาชญากรรมทุกประเภทในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดจันทบุรี ผลการระดมการกวาดล้างยาเสพติด สามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาในคดียาเสพติดได้ในพื้นที่อำเอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เข้าเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอท่าใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เข้าเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอท่าใหม่ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา พร้อมคู่กรณีที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งทำการรักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวให้กำลังใจ และมอบเงินเพื่อเป็นการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลในเบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บทั้ง ๒ ราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนา จังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกเทศมนตรีเมือง ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เนื่องในงานวันกำเนิดโรงเรียนครบ ๑๐๖ ปี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ลานหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เนื่องในงานวันกำเนิดโรงเรียนครบ ๑๐๖ ปี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงเรียน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนคณะครู อาจารย์…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พลเอก สุนทร ขำคมกุล ประธานคณะอนุกรรมาธิการป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหารในโอกาสเดินทางมารับทราบข้อมูลสถานการณ์เข้าเมืองในพื้นที่

วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พลเอก สุนทร ขำคมกุล ประธานคณะอนุกรรมาธิการป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร และคณะอนุกรรมาธิการป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร ในโอกาสเดินทางมารับทราบข้อมูลสถานการณ์เข้าเมืองในพื้นที่  

โครงการจัดสร้างพระกริ่ง-เหรียญ พระพุทธโสธร รุ่น ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ๖๐

โครงการจัดสร้างพระกริ่ง-เหรียญ พระพุทธโสธร รุ่น ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ๖๐

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นำคณะอนุกรรมาธิการป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร

วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นำคณะอนุกรรมาธิการป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร นำโดย พลเอก สุนทร ขำคมกุล ประธานคณะอนุกรรมาธิการป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี