Author Archives: admin1

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดเก็บขยะชุมชน ประมงชายฝั่ง คืนความยั่งยืนสู่ท้องทะเลไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดเก็บขยะชุมชน ประมงชายฝั่ง คืนความยั่งยืนสู่ท้องทะเลไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บ้านบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการลดปริมาณขยะ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำประชาชน นักเรียน จิตอาสา ร่วมเก็บขยะรอบหมู่บ้านบางชัน และร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานออกหน่วยบริการทางสังคมสงเคราะห์เคลื่อนที่ในงานวันสังคมสงเคราะห์ปี ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานออกหน่วยบริการทางสังคมสงเคราะห์เคลื่อนที่ในงานวันสังคมสงเคราะห์ปี ๒๕๖๐ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี    

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐เพื่อชี้แจงข้อราชการและการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ปลัดจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อชี้แจงข้อราชการและการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนทุกภารกิจในพื้นที่ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเถ้าดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ พระเมรุมาศจำลอง ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเถ้าดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์พร้อมด้วยถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ขึ้นประดิษฐานบนรถ แล้วเคลื่อนขบวนอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ ไปยังท่าเทียบเรือแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เพื่ออัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ขึ้นเรือ ต ๙๘ กองทัพเรือ ไปลอย…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธีเผาดอกไม้จันทน์ ณ พระจิตกาธาน ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธีเผาดอกไม้จันทน์ ณ พระจิตกาธาน ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยมีข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งพิธีเผาดอกไม้จันทน์เริ่มขึ้นหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินขึ้นบนพระเมรุมาศ ถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีประธานในพิธีพร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนที่เข้าร่วมพิธียืนแถวหน้าพระจิตกาธาน เจ้าหน้าที่เชิญโคมตะเกียงเดินขึ้นบันไดด้านหน้าวางบนโต๊ะหน้าพระจิตกาธาน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ถือพานดอกไม้จันทน์ช่อประธาน เดินขึ้นบันไดด้านหน้าของพระจิตกาธาน ถวายความเคารพ หยิบดอกไม้จันทน์จากพานต่อไฟหลวงพระราชทานจากโคมตะเกียงวางในพระจิตกาธาน เจ้าหน้าที่นำดอกไม้จันทน์ส่วนที่เหลือใส่พานเชิญไปวางในพระจิตกาธานจนหมด เจ้าหน้าที่นำเถ้าดอกไม้จันทน์บรรจุใส่พระโกศและถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์อัญเชิญไปเก็บไว้เพื่อประกอบพิธีถวายเป็นพระราชกุศลและนำไปลอยในวันต่อไป  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ช่วงที่สอง ณ พระเมรุมาศจำลอง ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. ภายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯขึ้นบนพระเมรุมาศ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ และเสด็จฯลงมาจากพระเมรุมาศแล้ว ในส่วนของจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ช่วงที่สอง ณ พระเมรุมาศจำลอง ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีอัญเชิญโคมตะเกียงไปวางบนโต๊ะในพระเมรุมาศเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีประธานในพิธี เดินขึ้นไปบนพระเมรุมาศจำลอง ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และไฟหลวงพระราชทาน ประธานหยิบช่อดอกไม้จันทน์จากพานไปต่อไฟหลวงพระราชทานจากโคมตะเกียงแล้ววางบนพานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ถวายความเคารพ จากนั้นพระภิกษุสงฆ์ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ตามลำดับ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดจันทบุรี ณ พระเมรุมาศจำลอง ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจ้าหน้าที่อาราธานาพระปริตร พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ บทธัมมะนิยาม ประธานจุดเทียนส่องธรรม ประธานจุดเครื่องทองน้อยบูชาธรรมในส่วนของประธาน จากนั้นจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เพื่อเป็นการถวายทรงบูชาธรรม เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานพร้อมผู้ร่วมพิธีรับศีล เจ้าหน้าที่อาราธนาธรรม พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา ผู้ร่วมพิธีบำเพ็ญสมาธิจิต เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นเวลา…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ช่วงแรก ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ช่วงแรก ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของจังหวัดจันทบุรี ณ พระเมรุมาศจำลอง ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยมีพระภิกษุสงฆ์ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมถวายดอกไม้จันทน์เป็นจำนวนมาก