Author Archives: admin1

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการในสังกัด สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทยฯ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างกระทรวงมหาดไทยฯ

จังหวัดจันทบุรีภายใต้การอำนวยการของ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี โดยที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรีร่วมกับ ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองจันทบุรี สถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีที่ ๑ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองจันทบุรี ที่ ๓ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี มณฑลทหารบกที่ ๑๙ กองร้อยรักษาความสงบกองทัพเรือที่ ๓ฯ

วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๓๐ น.  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ออกตรวจสถานบันเทิง สถานบริการ ร้านคาราโอเกะ ในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี เพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การก่อคดีอาชญากรรม ยาเสพติด บุคคลต่างด้าว สิ่งผิดกฎหมาย ช่วงเทศกาลลอยกระทง และตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งการนำกำลังออกตรวจความสงบเรียบร้อยในครั้งนี้…

นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดจันทบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ซึ่งจังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่ปี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยมีนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ที่ปรึกษา คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมประชุม  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปพบปะ พูดคุย กับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสลุด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปพบปะ พูดคุย กับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสลุด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมยืนแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระหน้าเสาธง และร่วมพูดคุยสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีในการดำรงชีวิตในสังคม การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติบ้านเมือง และการศึกษาเล่าเรียนเพื่อความสำเร็จและอนาคตที่ดี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดจันทนาราม อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๙๘ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วัดจันทนาราม อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี    

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดเก็บขยะชุมชน ประมงชายฝั่ง คืนความยั่งยืนสู่ท้องทะเลไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดเก็บขยะชุมชน ประมงชายฝั่ง คืนความยั่งยืนสู่ท้องทะเลไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บ้านบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการลดปริมาณขยะ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำประชาชน นักเรียน จิตอาสา ร่วมเก็บขยะรอบหมู่บ้านบางชัน และร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานออกหน่วยบริการทางสังคมสงเคราะห์เคลื่อนที่ในงานวันสังคมสงเคราะห์ปี ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานออกหน่วยบริการทางสังคมสงเคราะห์เคลื่อนที่ในงานวันสังคมสงเคราะห์ปี ๒๕๖๐ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี