Author Archives: admin1

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พบหัวหน้าส่วนราชการฯ “กาแฟสัญจร” เมืองจันท์

วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการพบปะหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการระหว่างหน่วยงานต่างๆ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะระหว่างส่วนราชการ โดยใน ครั้งนี้ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานตำรวจ และสำนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรีเป็นเจ้าภาพ ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่

วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวให้โอวาทแก่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ สงขลาเกมส์ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ สมิหลาเกมส์ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ…

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม ๓ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการจังหวัดจันทบุรี และร่วมพิจารณา(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายมานพ วีระอาชากุล ประธานกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีประชุมเตรียมพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เห็นชอบการกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำหรับกระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ได้ให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการจัดและเตรียมความพร้อมในการพิจารณาคัดเลือกวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม…

จันทบุรีเปิดจุดรับความคิดเห็นตาม ๔ ข้อคำถามของนายกรัฐมนตรี

วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เยี่ยมชมและ ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี ที่เปิดรับความคิดเห็นของประชาชนจาก ๔ ข้อคำถาม ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งประชาชนต่างทยอยเดินทางมาตอบคำถามอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรีเปิดจุดรับความคิดเห็น ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยยังไม่มีกำหนด ระยะเวลาสิ้นสุดในการรับความคิดเห็น ประชาชนสามารถเดินทางมาตอบคำถามได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และ ศูนย์ดำรงธรรมทั้ง ๑๐ อำเภอของจังหวัดจันทบุรี…

จังหวัดจันทบุรีจัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลฯ

วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. จังหวัดจันทบุรีจัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดิทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมกับส่วนกลาง โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเปิดงาน “ชุมชนขนมแปลก ริมคลองหนองบัว”

วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ตลาดชุมชนหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ชุมชนขนมแปลก ริมคลองหนองบัว” ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสู่ประชาคมอาเซียน (มหัศจรรย์เมืองจันท์) กิจกรรมส่งเสริมงานเทศกาลประจำถิ่นของอำเภอในจังหวัดจันทบุรี โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การจำหน่ายอาหารถิ่น ขนมแปลก ล่องเรือชมธรรมชาติ ปั่นจักรยานเที่ยวชุมชนหนองบัว การแข่งขันกินขนมแปลก การแข่งขันสะบ้า มวยตับจาก และยิงหนังสติ๊ก ซึ่งงาน “ชุมชนขนมแปลก ริมคลองหนองบัว” จัดระหว่างวันที่ ๙ –…

ผู้ว่าราชการจันทบุรีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดผักผลไม้อินทรีย์

วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่เกษตรกรผู้ชนะการประกวดผัก ผลไม้อินทรีย์ ณ โซน C ภายในงานมหานครผลไม้

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่ทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงการบูรณาการรูปแบบประชารัฐ “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” ณ บริเวณคลองขี้หนอน หมู่ที่ ๔,๕,๖ และ ๗ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี