Author Archives: admin1

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี โดยที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรีร่วมกับอำเภอเมืองจันทบุรี กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีที่ ๑ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองจันทบุรี ที่ ๓ กองร้อยรักษา ความสงบกองทัพเรือที่ ๓ สถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี

วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๔๕ น. ภายใต้การอำนวยการของ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี โดยที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรีร่วมกับอำเภอเมืองจันทบุรี กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีที่ ๑ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองจันทบุรี ที่ ๓ กองร้อยรักษา ความสงบกองทัพเรือที่ ๓ สถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี รวมกว่า ๔๐ นาย เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ ร้านเพลินจิตบาร์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี หลังจากได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีการมั่วสุมและปล่อยให้ผู้มีอายุ ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์เข้าใช้บริการ เจ้าหน้าที่จึงเข้าปฏิบัติการปิดทางเข้า-ออก และสั่งให้หยุดการแสดง…

เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงมีพระกรุณาธิคุณประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม

วันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงมีพระกรุณาธิคุณประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการให้ตรงความจำเป็นเฉพาะบุคคล ในปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ พลตรี ปรเมศวร์ กันมินทร์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์การประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในโอกาส เดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ พลตรี ปรเมศวร์ กันมินทร์ รองผู้อำนวยการศูนย์การประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ร่วมรับมอบสิ่งของ จากส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ในงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ร่วมรับมอบสิ่งของ จากส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ในงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อรับบริจาคเงิน สิ่งของ รางวัล สำหรับใช้ในการออกสลากกาชาดจังหวัดจันทบุรี และนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัย และกิจกรรมที่เป็นสาธารณกุศลต่างๆ ของเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ซึ่งงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๙ ในโอกาสเดินทางมาประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๙ ในโอกาสเดินทางมาประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวเขาสอยดาวและงานกิ่งกาชาดอำเภอสอยดาว ประจำปี ๒๕๖๑ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสอยดาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสอยดาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวเขาสอยดาวและงานกิ่งกาชาดอำเภอสอยดาว ประจำปี ๒๕๖๑ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสอยดาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๕ มกราคม ๒๕๖๑ บริเวณรอบสนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีและสวนสาธารณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๕ มกราคม ๒๕๖๑ บริเวณรอบสนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีและสวนสาธารณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน ประชาชน และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ เขาคิชฌกูฏ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน ประชาชน และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและเจตนารมณ์ของพระเถรานุเถระในอดีต ที่ต้องการให้การจัดกิจกรรมในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “เปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์ ครั้งที่ ๑๔” โดยจัดระหว่าง วันที่ ๘ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “เปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์ ครั้งที่ ๑๔” โดยจัดระหว่าง วันที่ ๘ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายแก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์และกรรมการหมู่บ้าน จังหวัดจันทบุรี เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายแก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์และกรรมการหมู่บ้าน จังหวัดจันทบุรี เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี และในภาค่ำ เวลา ๑๙.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี