Author Archives: admin1

นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดจันทบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ซึ่งจังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่ปี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยมีนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ที่ปรึกษา คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมประชุม  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปพบปะ พูดคุย กับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสลุด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปพบปะ พูดคุย กับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสลุด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมยืนแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระหน้าเสาธง และร่วมพูดคุยสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีในการดำรงชีวิตในสังคม การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติบ้านเมือง และการศึกษาเล่าเรียนเพื่อความสำเร็จและอนาคตที่ดี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดจันทนาราม อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๙๘ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วัดจันทนาราม อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี    

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดเก็บขยะชุมชน ประมงชายฝั่ง คืนความยั่งยืนสู่ท้องทะเลไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดเก็บขยะชุมชน ประมงชายฝั่ง คืนความยั่งยืนสู่ท้องทะเลไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บ้านบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการลดปริมาณขยะ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำประชาชน นักเรียน จิตอาสา ร่วมเก็บขยะรอบหมู่บ้านบางชัน และร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานออกหน่วยบริการทางสังคมสงเคราะห์เคลื่อนที่ในงานวันสังคมสงเคราะห์ปี ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานออกหน่วยบริการทางสังคมสงเคราะห์เคลื่อนที่ในงานวันสังคมสงเคราะห์ปี ๒๕๖๐ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี    

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐เพื่อชี้แจงข้อราชการและการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ปลัดจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อชี้แจงข้อราชการและการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนทุกภารกิจในพื้นที่ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเถ้าดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ พระเมรุมาศจำลอง ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเถ้าดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์พร้อมด้วยถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ขึ้นประดิษฐานบนรถ แล้วเคลื่อนขบวนอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ ไปยังท่าเทียบเรือแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เพื่ออัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ขึ้นเรือ ต ๙๘ กองทัพเรือ ไปลอย…