Author Archives: admin1

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่ ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑๒ ครัวเรือน พร้อมมอบเงินและถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในการดำรงชีพ.

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการต่างๆ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการต่างๆ ให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชน ในลักษณะ One Stop Service ซึ่งเป็นการให้บริการเชิงรุก โดยได้ประสาน หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนมาให้การบริการ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการ ของประชาชน โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมจัดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีการให้บริการงานในหน้าที่…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไปฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคลสำนักงานจังหวัดจันทบุรี

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีร้านกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ และวันออกสลากกาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดร้านกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ และวันออกสลากกาชาดฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตร พระเมรุมาศจำลอง ไปประดิษฐาน ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีวางดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๔๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตร พระเมรุมาศจำลอง ไปประดิษฐาน ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีวางดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บนพระเมรุมาศจําลอง…

เป็นประธานเปิดงาน Chanthaburi Miracle Christmas มหัศจรรย์แห่งพระคริสตสมภพ ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน Chanthaburi Miracle Christmas มหัศจรรย์แห่งพระคริสตสมภพ ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการจัดแสดงต้นคริสต์มาสใหญ่หน้าโบสถ์ การแสดงแสงสี Mapping Projection บนอาคารโบสถ์ การประดับไฟรอบบริเวณอาสนวิหารฯ การจัดกิจกรรม Love & Sharing การแบ่งปันความสุขด้วยการให้ของขวัญของคนในชุมชน ซึ่งเป็นหัวใจหลักของเทศกาลคริสต์มาสและเป็นวัฒนธรรมของชุมชนคาทอลิกริมแม่น้ำจันทบุรี โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ ธันวาคม๒๕๖๐…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม “ชุมชนคุณธรรมวัดตะปอนใหญ่” ณ ตลาดโบราณ ๒๗๐ ปี ของดีบ้านตะปอนใหญ่ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

วันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม “ชุมชนคุณธรรมวัดตะปอนใหญ่” ณ ตลาดโบราณ ๒๗๐ ปี ของดีบ้านตะปอนใหญ่ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยมีนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอขลุง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ นักท่องเที่ยว และประชาชน…

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ ๑๒

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ ๑๒