Author Archives: admin1

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรี ร่วมขบวนแห่สงกรานต์ ไปตามถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรี ร่วมขบวนแห่สงกรานต์ ไปตามถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี และร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปกราบนมัสการพระเดชพระคุณ พระธรรมเมธี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (ธ) เจ้าอาวาสวัดจันทนาราม ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปกราบนมัสการพระเดชพระคุณ พระธรรมเมธี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (ธ) เจ้าอาวาสวัดจันทนาราม ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทย ในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประจำปีวัดปากน้ำแหลมสิงห์ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมของตำบลปากน้ำแหลมสิงห์

วันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๒๐ น. ณ วัดปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประจำปีวัดปากน้ำแหลมสิงห์ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมของตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ โอกาสนี้นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี และนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าวด้วย  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมกันทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมกันทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ และพิธีกวนข้าวทิพย์ ณ วัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้มีการสืบทอดต่อกันไป ตลอดจนได้บำเพ็ญกุศลในทางพุทธศาสนา และได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้อาวุโส ตามแบบแผนประเพณีไทยโบราณที่ถือปฏิบัติกันมาช้านาน  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ปลัดจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี ร่วมออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ปลัดจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี ร่วมออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ ของจังหวัดจันทบุรี ณ จุดตรวจร่วมบริเวณจุดพักรถสนามไชย วงเวียนโลมา อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี และจุดตรวจร่วมบนถนนสายหลัก และถนนสายรอง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำอาหารแห้ง น้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง และยาสามัญประจำบ้านไปมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และท้องถิ่นอำเภอ จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และท้องถิ่นอำเภอ จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบายรัฐบาล และนโยบายการพัฒนาจังหวัดตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชี้แจงข้อราชการสำคัญต่างๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี (กศจ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี (กศจ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องจุลมณี ๔ โรงแรมเคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการขอรับทุนพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์สื่อสาร ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการขอรับทุนพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.) โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๒ ทรงให้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจนยากลำบาก แต่ประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคง ต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามความสามารถของแต่ละคน โดยทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของจังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ๒ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของจังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดจันทบุรี และเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดจันทบุรีที่รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ