Author Archives: admin1

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี กองทุนคนรัก(ษ์)ช้างเขาสอยดาว

เมื่อวันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี กองทุนคนรัก(ษ์)ช้างเขาสอยดาว ณ วัดปะตงวนาราม อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งประดิษฐานภายในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี โดยเรือนจำจังหวัดจันทบุรีได้จัดสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ไว้เป็นที่สักการะของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ต้องขัง และเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครกาชาดไทย” จังหวัดจันทบุรี

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครกาชาดไทย” เยาวชนผู้นำการบริจาคโลหิตจันทบุรี (Club ๒๕ of Thailand) ณ ห้องแกรนด์บอลลูน โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมีนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดโดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ถึงบทบาทภารกิจของสภากาชาดไทย และรูปแบบ ขั้นตอนการบริจาคโลหิตให้กับจิตอาสาเยาวชน จากสถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี ๗…

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการส่งออก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการส่งออก ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ๑ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานร่วมในกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานร่วมในกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ท่าน้ำหลังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดอบรมนายจ้าง/สถานประกอบการ

วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๑๕ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมนายจ้าง/สถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกำหนดการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับที่ปรึกษา ศปป.๓ กอ.รมน.

วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี พลตรี เรวัตร พิชิตโชคอนันต์ ที่ปรึกษาศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๓ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.๓ กอ.รมน.) และคณะ เข้าพบนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี ในโอการเดินทางมาเปิดการอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบสถานการณ์ด้านการทำประมงผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  

เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๒

วันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๒๒ น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ ในพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ แก่ผู้มีอุปการคุณที่ได้ช่วยเหลือกิจกรรมของสภากาชาดไทยในด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นผลปรากฎ อาทิ ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ทั้งสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ ผู้บริจาคโลหิต รวม ๕๐ ครั้ง…

จังหวัดจันทบุรีร่วมส่วนราชการออกตรวจสถานบันเทิงและสถานบริการ

วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๐๐ น. จังหวัดจันทบุรีโดยที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี อำเภอสอยดาว กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี ที่ ๑ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี กองร้อยรักษาความสงบ กองทัพเรือ ที่ ๓ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธิน ตำรวจภูธรสอยดาว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี ออกตรวจสถานบันเทิง สถานบริการ ร้านคาราโอเกะ ร้านเกมส์ ในเขตอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เพื่อป้องกันและปราบปรามการก่อคดีอาชญากรรม ยาเสพติด การค้ามนุษย์ บุคคลต่างด้าว และสิ่งผิดกฎหมาย โดยการนำกำลังออกตรวจความสงบเรียบร้อยในครั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้สถานบริการช่วยสอดส่องดูแล…