Author Archives: admin1

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดป่าคลองกุ้ง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ วัดป่าคลองกุ้ง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร    

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก    

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ จิตอาสา ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารให้กับประชาชนในเขตอำเภอเมือง ในการไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี หลังจากพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ จิตอาสา ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ณ พระเมรุมาศจำลอง ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการต่างๆ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชน ในลักษณะ One Stop Service

วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการต่างๆ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชน ในลักษณะ One Stop Service ซึ่งเป็นการให้บริการเชิงรุก โดยได้ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนมาให้การบริการ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมจัดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก…

ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา เจ้าหน้าที่ทหาร นักเรียน ร่วมกันนำต้นดาวเรืองประดับบนภาพลายเส้นด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา เจ้าหน้าที่ทหาร นักเรียน ร่วมกันนำต้นดาวเรืองประดับบนภาพลายเส้นด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความอาลัยและความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  

จังหวัดจันทบุรีจัดพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลองในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๙ น.จังหวัดจันทบุรีจัดพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลองในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมีพระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีจุดธูปเทียนบูชาเทพยดา พราหมณ์ประกาศสังเวยเทพยดา บูชาเทพอัฐทิศ บูชาฤกษ์ ตามลำดับ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีปักธูปหางเครื่องสังเวย โปรยข้าวตอกดอกไม้บริเวณโต๊ะเครื่องสังเวย จากนั้นเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีประธานฝ่ายสงฆ์ ประพรมน้ำพุทธมนตร์ จุณเจิมเสาพระเมรุมาศจำลอง คล้องมาลัยยังเสาพระเมรุมาศจำลอง ประพรมน้ำพุทธมนตร์แก่ผู้มาร่วมพิธี ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม กรวดน้ำ รับพร เป็นอันเสร็จพิธี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๐ เนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

  วันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๐ เนื่องในวันออกพรรษา โดยมีพระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง)…