Author Archives: admin1

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก พร้อมกล่าวราชสดุดีเทิดพระเกียรติ และถวายเครื่องบวงสรวง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๙ น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก พร้อมกล่าวราชสดุดีเทิดพระเกียรติ และถวายเครื่องบวงสรวง ทั้งนี้จันทบุรีเคยเป็นดินแดนที่รวบรวมไพร่พลในการกอบกู้เอกราช สำหรับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เดิมชื่อ สิน ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๒๗๗ ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ สมัยกรุงศรีอยุธยา พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถในการศึกเป็นอย่างยิ่ง มีความมานะอดทน กล้าหาญ จึงเจริญในตำแหน่งหน้าที่สำคัญๆ ตามลำดับ คือ เป็นพระยาตาก…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในโอกาสครบรอบ ๒๕๐ ปี แห่งการกู้อิสรภาพ

วันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในโอกาสครบรอบ ๒๕๐ ปี แห่งการกู้อิสรภาพ โดยการจัดการแสดงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ซึ่งการแสดงดังกล่าว จัดแสดงระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ กองพันทหารราบ ที่ ๒ กรมทหารราบที่…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไปในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ และรณรงค์สร้างความตระหนักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไปในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ และรณรงค์สร้างความตระหนักในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และจุดที่เกิดเหตุบ่อยครั้ง ในเขตตัวเมืองจันทบุรี โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมวางแนวกำแพงน้ำพลาสติกหรือแบริเออร์ ปิดจุดเสี่ยง ๓ จุดหลักในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุตามทางแยกและจุดกลับรถ ที่เคยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง บริเวณทางแยกข้างสถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถนนสายพระยาตรัง บริเวณจุดกลับรถตะเคียนคู่…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่ ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑๒ ครัวเรือน พร้อมมอบเงินและถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในการดำรงชีพ.

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการต่างๆ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการต่างๆ ให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชน ในลักษณะ One Stop Service ซึ่งเป็นการให้บริการเชิงรุก โดยได้ประสาน หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนมาให้การบริการ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการ ของประชาชน โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมจัดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีการให้บริการงานในหน้าที่…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไปฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคลสำนักงานจังหวัดจันทบุรี

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีร้านกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ และวันออกสลากกาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดร้านกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ และวันออกสลากกาชาดฯ