Author Archives: admin1

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “ท่องเที่ยววิถีไทย วิถีชุมชนชาวจันทบุรี สัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย กิจกรรมวัฒนธรรมไทย ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์”

วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “ท่องเที่ยววิถีไทย วิถีชุมชนชาวจันทบุรี สัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย กิจกรรมวัฒนธรรมไทย ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” ซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี และวิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๒๒.๐๐…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ ๓ แห่งราชวงศ์จักรี

วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ ๓ แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี วางพานพุ่มดอกไม้สด ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมโครงการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวบริเวณชุมชนเก่าริมแม่น้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมโครงการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวบริเวณชุมชนเก่าริมแม่น้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพระยะยาวในผู้สูงอายุแก่บุคลากรสาธารณสุข

วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพระยะยาวในผู้สูงอายุแก่บุคลากรสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครสาธารณสุข ในพื้นที่อำเภอเมืองจันทบัรี จังหวัดจันทบุรี โดยมีนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยผู้แทนกองบัญชาการป้องกันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี งานวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๑๕ น. ณ สนามหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยผู้แทนกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี งานวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี ๒๕๖๑ และการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ” สภากาชาดไทย จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ” สภากาชาดไทย จังหวัดจันทบุรี รุ่นที่ ๑ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว ณ ห้องประชุมกีรกิติวาทย์ วัดคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ปลัดจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ปลัดจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อชี้แจงข้อราชการและการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนทุกภารกิจในพื้นที่ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม