Author Archives: admin1

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ Mr. Wu Xiaohui นายกเทศมนตรีเมืองผิงเสียง สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะผู้บริหาร ในโอกาสเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อหารือเกี่ยวกับช่องทางการค้าการลงทุนไปยังเมืองผิงเสียง

วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ Mr. Wu Xiaohui นายกเทศมนตรีเมืองผิงเสียง สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะผู้บริหาร ในโอกาสเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อหารือเกี่ยวกับช่องทางการค้าการลงทุนไปยังเมืองผิงเสียง โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวต้อนรับพร้อมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารเมืองผิงเสียง ณ ห้องประชุม ๓ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี เพื่อแสดงความจงรักภักดี ด้วยความกตัญญูกตเวที รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่มีต่อประเทศชาติ และประชาชนชาวไทยเป็นอเนกประการ สืบมาจนทุกวันนี้  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริเวณหมู่ที่ ๘ บ้านเครือหวาย ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๒ อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โอกาสนี้จังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี จึงได้เชิญชวนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี (ศอ.ปส.จ.จันทบุรี) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี (ศอ.ปส.จ.จันทบุรี) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี