Author Archives: admin1

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ พลเรือโท สุทธิพร มาศเกษม พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๒๐ น. ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ พลเรือโท สุทธิพร มาศเกษม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี สำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการต่างๆ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดโขมง ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการต่างๆ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชน ในลักษณะ One Stop Service ซึ่งเป็นการให้บริการเชิงรุก โดยได้ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนมาให้การบริการ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมจัดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีการให้บริการงานในหน้าที่ การให้ความรู้ ตอบข้อหารือ การมอบเงินสงเคราะห์…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนลำไย และโรงคัดบรรจุลำไยในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตลำไยที่อยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวผลผลิต

วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนลำไย และโรงคัดบรรจุลำไยในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตลำไยที่อยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวผลผลิต

นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันกองทัพเรือ ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันกองทัพเรือ ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว ณ ฐานการเรียนรู้แปลงนาสาธิต ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ปลัดจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอท่าใหม่ ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว ณ ฐานการเรียนรู้แปลงนาสาธิต ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โอกาสนี้นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๙ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีเฝ้ารับเสด็จ

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ เห็นชอบการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น พระบิดาแห่งฝนหลวง จึงกำหนดให้วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อให้เกิดโครงการพระราชดำริฝนหลวง พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายในการคิดค้น วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวงจนประสบความสำเร็จ และช่วยให้ประเทศชาติรอดพ้นวิกฤตภัยแล้งมาได้จนถึงปัจจุบัน จากประโยชน์นานัปการของโครงการฝนหลวง อันเกิดจากพระปรีชาสามารถ…