Author Archives: admin1

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีเสวนาการพัฒนาความร่วมมือและความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะภาคตะวันออก

วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีเสวนาการพัฒนาความร่วมมือและความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะภาคตะวันออก ซึ่งจัดโยสมาคมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๓ จาก ๗ จังหวัด ในการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสายลม โรงแรมนิวแทรเวิลบีช รีสอร์ท เจ้าหลาว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานด้วยความสื่อสัตย์ มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ร่วมงาน และสามารถมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือทั่วไป ระดับอาวุโส ในส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดจันทบุรี และส่วนราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ข้าราชการประเภทบริหารท้องถิ่น และ/หรือประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง/ระดับสูง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี รวมจำนวน…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร พระธรรมวงศ์มุนี (วิชัย เมตฺติโก) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานสงฆ์ โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร พระธรรมวงศ์มุนี (วิชัย เมตฺติโก) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี อดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง ณ เมรุพิเศษ วัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธี โดยการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม ถือเป็น “ปฐมบทการปกครอง ท้องถิ่นไทย” และเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน อัยการจังหวัด ปลัดจังหวัด เกษตรจังหวัด…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อการต่อต้านการทุจริต จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อการต่อต้านการทุจริต จังหวัดจันทบุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการมีส่วนร่วมเพื่อต่อต้านการทุจริต การขยายกลุ่มเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อต่อต้านการทุจริต ปรับฐานความคิดและสร้างพลเมืองที่มีค่านิยมร่วมต่อต้านการทุจริต ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาจังหวัดจันทบุรี กลุ่มอาสาสมัครประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและชุมชนจังหวัดจันทบุรี กลุ่ม CYEC นักธุรกิจรุ่นใหม่ กลุ่มตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนจันทบุรี กลุ่มตัวแทนสื่อมวลชนและกลุ่มประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๐๐ คน  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ โรงแรมเดอะ พีค จันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อพบปะหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการระหว่างหน่วยงานต่างๆ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะระหว่างส่วนราชการ โดยในครั้งนี้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๖ หลังคาเรือน พร้อมมอบเงินและถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในการดำรงชีพเบื้องต้น