Author Archives: admin1

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๓ หลังคาเรือน พร้อมมอบเงินและถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในการดำรงชีพเบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ประชาชนในพื้นที่  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการต่างๆ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการต่างๆ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น ออกให้บริการประชาชน ในลักษณะ One Stop Service ซึ่งเป็นการให้บริการเชิงรุก โดยได้ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนมาให้การบริการ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมจัดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี (กศจ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี (กศจ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยพิธีไหว้ครูเป็นพิธีสำคัญตามประเพณีไทยที่มีมาแต่โบราณ และมีอยู่ในทุกสาขาอาชีพของคนไทย โดยจัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพ ต่อครูผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบโรงฝึกอาชีพ การปรับปรุงลานกีฬา ตามโครงการ “พี่ช่วยน้อง ร่วมปรองดองสมานฉันท์”

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบโรงฝึกอาชีพ การปรับปรุงลานกีฬา ตามโครงการ “พี่ช่วยน้อง ร่วมปรองดองสมานฉันท์” โดยมีพลโท ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีส่งมอบ ซึ่งกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดโครงการดังกล่าวในพื้นที่ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนยึดมั่นและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย เป็นผู้นำ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครูสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และมอบรางวัลเรียนดี ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน ณ ห้องเหลืองจันทบูร อาคารเทพภิรมย์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครูสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และมอบรางวัลเรียนดี ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน ณ ห้องเหลืองจันทบูร อาคารเทพภิรมย์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ซึ่งพิธีไหว้ครูเป็นพิธีมงคลที่วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีปฏิบัติสืบต่อกันมา เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกถึงพระคุณของครูที่ได้อบรมสั่งสอน โดยจัดให้มีพิธีไหว้ครูสามัญและพิธีไหว้ครูศิลปะ อันเป็นเอกลักษณ์ที่น่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ในฐานะสถาบันการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีส่วนช่วยธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกของชาติ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปพบปะ พูดคุย กับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ตามโครงการเยาวชนคนกล้าไม่พึ่งพายาเสพติด

วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปพบปะ พูดคุย กับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ตามโครงการเยาวชนคนกล้าไม่พึ่งพายาเสพติด โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันปัญหายาเสพติด ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องสามารถดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ เพื่อให้นักเรียนไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและไม่สร้างปัญหาไห้กับสังคม สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมยืนแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระหน้าเสาธง และร่วมพูดคุยสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีในการดำรงชีวิต การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติบ้านเมือง การตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อความสำเร็จและอนาคตที่ดี และการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยโครงการดังกล่าวจะหมุนเวียนไปตามโรงเรียนต่างๆ ทั้ง ๑๐ อำเภอ ของจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรมกาแฟยามเช้าอำเภอโป่งน้ำร้อน

วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรมกาแฟยามเช้าอำเภอโป่งน้ำร้อน ซึ่งจัดโดยอำเภอโป่งน้ำร้อน ทั้งนี้เพื่อเป็นพบปะสร้างความสัมพันธ์อันดี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปพบปะ พูดคุย กับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนสอยดาววิทยา อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ตามโครงการเยาวชนคนกล้าไม่พึ่งพายาเสพติด

วันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปพบปะ พูดคุย กับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนสอยดาววิทยา อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ตามโครงการเยาวชนคนกล้าไม่พึ่งพายาเสพติด โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันปัญหายาเสพติด ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องสามารถดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ เพื่อให้นักเรียนไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและไม่สร้างปัญหาไห้กับสังคม สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมยืนแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระหน้าเสาธง และร่วมพูดคุยสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีในการดำรงชีวิต การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติบ้านเมือง การตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อความสำเร็จและอนาคตที่ดี และการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยโครงการดังกล่าวจะหมุนเวียนไปตามโรงเรียนต่างๆ ทั้ง ๑๐ อำเภอ ของจังหวัดจันทบุรี  

นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมปรึกษาหารือสถานการณ์ช้างป่าในพื้นที่ตำบลทับไทร

วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมปรึกษาหารือสถานการณ์ช้างป่าในพื้นที่ตำบลทับไทร เร่งดำเนินการหาวิธี ผลักดันช้างให้กลับเข้าสู่พื้นที่ป่า โดยเร็วที่สุด