Author Archives: admin1

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการออกตรวจสถานบันเทิง สถานบริการ ร้านคาราโอเกะ ในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจและได้เน้นย้ำให้สถานประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล ปลัดจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองจันทบุรี กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีที่ ๑ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองจันทบุรี ที่ ๓ สถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี กองร้อยรักษาความสงบกองทัพเรือที่ ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี ด่านศุลกากรจันทบุรี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บรรยายพิเศษหัวข้อ การปฏิบัติงานของจังหวัดตามนโยบายรัฐบาลในงานด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านแรงงาน และยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล ให้กับคณะสื่อมวลชนเครือข่ายสีขาวเพื่อความมั่นคง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และข้าราชการสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงแรมแซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บรรยายพิเศษหัวข้อ การปฏิบัติงานของจังหวัดตามนโยบายรัฐบาลในงานด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านแรงงาน และยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล ให้กับคณะสื่อมวลชนเครือข่ายสีขาวเพื่อความมั่นคง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และข้าราชการสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสครบรอบอายุวัฒนมงคล ๗๖ ปี

วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง ๑๐ อำเภอ ร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสครบรอบอายุวัฒนมงคล ๗๖ ปี พระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บรรยายพิเศษหัวข้อ สภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บรรยายพิเศษหัวข้อ สภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม จังหวัดจันทบุรี และประสบการณ์การปฏิบัติราชการ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมนักบริหารงานยุติธรรม หลักสูตร อัยการจังหวัด รุ่นที่ ๓๗ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมประจำเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมประจำเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และท้องถิ่นอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเข้าประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตลาดการค้าชายแดน (ตลาดบ้านแหลม) อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ในโอกาสเสด็จไปทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง กฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้ได้มาตรฐานของสถานวิชาชีพ

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในโอกาสเสด็จไปทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง กฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้ได้มาตรฐานของสถานวิชาชีพ โดยมีพลอากาศโท สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นประธานการประชุม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายเรืองยศ รัตนอุรดินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค ๒ เข้าพบเพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายเรืองยศ รัตนอุรดินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค ๒ เข้าพบเพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมหารือแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี      

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๓ เฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๓ เฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับคณะแรลลี่การกุศล “รำลึกวีรกรรมกู้ชาติครบรอบ ๒๕๐ ปีพระเจ้าตาก” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับคณะแรลลี่การกุศล “รำลึกวีรกรรมกู้ชาติครบรอบ ๒๕๐ ปีพระเจ้าตาก” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี