Author Archives: admin1

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ Prof. Koichi Miyoshi ที่ปรึกษาโครงการฯ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าพบเพื่อหารือในการดำเนินงานโครงการเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ Prof. Koichi Miyoshi ที่ปรึกษาโครงการฯ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าพบเพื่อหารือในการดำเนินงานโครงการเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการชุมชน (Project for Community – Based Entrepreneurship Promotion) โดยใช้แนวทางการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติ (Decentralized Hands – On Exhibition : D-HOPE) โดยกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ที่เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์เพื่อเก็บคะแนนระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ที่เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์เพื่อเก็บคะแนนระดับประเทศ ของชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ที่เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์เพื่อเก็บคะแนนระดับประเทศ ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ที่เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์เพื่อเก็บคะแนนระดับประเทศ ของชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการ พอ.สว. จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานอาสาสมัคร พอ.สว. ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพลอยจันท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการ พอ.สว. จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานอาสาสมัคร พอ.สว. ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดจันทบุรี ให้แก่ อาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรค เสนอแนะแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ที่เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์เพื่อเก็บคะแนนระดับประเทศณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ที่เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์เพื่อเก็บคะแนนระดับประเทศ ของชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศณ เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ที่เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์เพื่อเก็บคะแนนระดับประเทศ ของชมรม TO BE NUMBER ONE เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ณ เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี กล่าวมอบนโยบายแก่ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในการดำเนินงานกิจการกองอาสารักษาดินแดนของจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี กล่าวมอบนโยบายแก่ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในการดำเนินงานกิจการกองอาสารักษาดินแดนของจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๒๑๑ คน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการมุ่งที่จะพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่อยู่อำนาจหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ตลอดจนเป็นการพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกำลังหลักในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศตามนโยบายของรัฐบาล…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีปิดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา (Regional Border Committee/RBC) ครั้งที่ ๒๑ และพิธีลงนามในบันทึกการประชุมร่วมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา (Regional Border Committee/RBC) ครั้งที่ ๒๑

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีปิดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา (Regional Border Committee/RBC) ครั้งที่ ๒๑ และพิธีลงนามในบันทึกการประชุมร่วมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา (Regional Border Committee/RBC) ครั้งที่ ๒๑ โดยประธานร่วม ๒ ฝ่าย ได้แก่ พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา วิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ วัดบ้านอ่าง ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา วิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี แด่พระครูสุจิตกิตติวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดบ้านอ่าง เจ้าคณะอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายประเสริฐ ศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนนายกสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยรำไพพรรณี อาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และประชาชนร่วมพิธี สำหรับพระครูสุจิตกิตติวัฒน์…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการทันตกรรมผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ประจำปี ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปะตง ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการทันตกรรมผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งจัดโดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการทางด้านทันตกรรม และไม่สามารถเดินทางไปรักษาได้ โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ยากไร้และผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอสอยดาว จำนวน ๓๖๐ คน และอำเภอโป่งน้ำร้อน ๑๐๐ คน ให้บริการระหว่างวันที่…