Author Archives: admin1

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พร้อมด้วยคุณสิริกิติยา เจนเซน และคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ณ วังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พร้อมด้วยคุณสิริกิติยา เจนเซน และคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ณ วังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้บริหารจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เฝ้ารับเสด็จ ภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี #ทรงพระเจริญ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปยังโรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคุณสิริกิติยา เจนเซน นำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เยี่ยมชมการดำเนินงานส่งเสริมงานสาธารณสุขชุมชน

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปยังโรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคุณสิริกิติยา เจนเซน นำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เยี่ยมชมการดำเนินงานส่งเสริมงานสาธารณสุขชุมชน โดยมีผู้บริหารจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าเฝ้ารับเสด็จ ภาพ : ข่าวในพระราชสำนัก #ทรงพระเจริญ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พร้อมด้วยคุณสิริกิติยา เจนเซน และคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

วันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พร้อมด้วยคุณสิริกิติยา เจนเซน และคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฝ้ารับเสด็จ ภาพ : สำนักงาน กปร. #ทรงพระเจริญ  

นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระจายรายได้ภายในชุมชน ชูจุดเด่น หมู่บ้าน ชูจุดเด่นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลากหลายประวัติศาสตร์ น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเต่าปูน อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี พิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 3 แห่งสนองนโยบายรัฐบาล เป็นการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว โดยการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP รูปแบบใหม่ โดยให้ขายสินค้าอยู่ภายในชุมชน นำเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาเป็นจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ กระจายอยู่ภายในชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซึ่งแตกต่างจาก OTOP เดิม…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชน ออกให้บริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ของจังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ วัดมาบไผ่ ตำบลมาบไพร อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชน ออกให้บริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้ รับความสะดวกในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ จากท้องถิ่นมาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมีการออกให้บริการแก่ประชาชนของทุกหน่วยงาน สำนักงานเหล่ากาชาดมอบรถจักรยานตามโครงการเรียนดี มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนในพระราชูปถัมภ์ฯ ทุนการศึกษาของสมาคมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และโรงพยาบาลสิริเวช บริการตรวจวัดสายตาและแจกแว่นสายตาฟรีแก่ผู้สูงอายุและผู้ประสบปัญหาทางสายตา แจกเมล็ดพันธุ์พืชและกล้าไม้…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำข้าราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันพระ

วันพุธที่ 17 ตุลาคม  2561 เวลา 07.00 น. ณ ที่วัดมาบไผ่โภชนาราม ตำบลมาบไพร อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำข้าราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันพระ หรือวันธรรมสวนะ ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดขึ้นสนองนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ทำนุบำรุงบวรพระพุทธศาสนา น้อมนำคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสร้างความสงบ ร่มเย็น มีสมาธิในการปฏิบัติหน้าที่การงาน โดย พระอาจารย์ มนตรี อินทะวันโส เจ้าอาวาส วัดมาบไผ่โภชนาราม นำคณะสงฆ์ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ได้จัดโครงการเข้าวัดทำบุญ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ร่วมในพิธี ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำทุกภาคส่วน และประชาชนจิตอาสา ร่วมถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำทุกภาคส่วน และประชาชนจิตอาสากล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และปล่อยแถวกำลังพลและประชาชนจิตอาสาไปปฏิบัติงานในพื้นที่อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลหนองบัว…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชน เข้าร่วมในพิธี โดยเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเดินทางมาถึง ได้ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา ๘๙ วินาที จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และชมวีดีทัศน์ประกอบเพลง “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์”…