Author Archives: admin1

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนจังหวัดจันทบุรี ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระคุณต่อแผ่นดินไทย  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๖ หลังคาเรือน พร้อมมอบเงินและถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในการดำรงชีพเบื้องต้น และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนในพื้นที่  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการต่างๆ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการต่างๆ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชน ในลักษณะ One Stop Service ซึ่งเป็นการให้บริการเชิงรุก โดยได้ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนมาให้การบริการ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมจัดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีการให้บริการงานในหน้าที่…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายดนัย มู่สา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานการประชุมเตรียมการขับเคลื่อนแผนเตรียมความพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายดนัย มู่สา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานการประชุมเตรียมการขับเคลื่อนแผนเตรียมความพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายสันติ สุขเสถียรวงศ์ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ

วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๔๕ น. ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายสันติ สุขเสถียรวงศ์ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นางสาวสรัณยา เปรื่องวงศ์ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นางสาวสรัณยา เปรื่องวงศ์ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) และการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ครัวเรือน กลุ่มลูกค้าธนาคารประชาชน (ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ เทศบาลเขาวัว-พลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) และการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ครัวเรือน กลุ่มลูกค้าธนาคารประชาชน (ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีที่ ๑ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองจันทบุรีที่ ๓ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี กองร้อยรักษาความสงบกองทัพเรือที่ ๓ และเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เข้าตรวจค้นเรือนจำจังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๒๐ น. ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีที่ ๑ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองจันทบุรีที่ ๓ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี กองร้อยรักษาความสงบกองทัพเรือที่ ๓ และเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เข้าตรวจค้นเรือนจำจังหวัดจันทบุรีเพื่อกวาดล้างสิ่งของต้องห้าม สิ่งผิดกฎหมายที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าเรือนจำ และเพื่อป้องกันสกัดกั้นเครือข่ายการค้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายภายในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี ผลปรากฏไม่พบยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี รองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในโอกาสเดินทางมาประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัญจร ครั้งที่ ๑๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี รองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในโอกาสเดินทางมาประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัญจร ครั้งที่ ๑๒ ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยเลขาธิการ กปร. ผู้บริหารสำนักงาน กปร. ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง ๖…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “มหาสงกรานต์ตะปอน ตำนานแห่เกวียนผ้าพระบาท”

วันเสาร์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดตะปอนน้อย อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “มหาสงกรานต์ตะปอน ตำนานแห่เกวียนผ้าพระบาท” โดยมีนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน ซึ่งงาน “มหาสงกรานต์ตะปอน ตำนานแห่เกวียนผ้าพระบาท” เป็นกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้เป็น ๑ ใน ๕ งานประเพณีสงกรานต์เมืองรอง…