Author Archives: admin1

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ นำส่วนราชการต่างๆให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ณ โรงเรียนทุ่งขนานวิทยาตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ นำส่วนราชการต่างๆให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพื่อเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชน ในลักษณะ One Stop Service ซึ่งเป็นการให้บริการเชิงรุก โดยได้ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนมาให้การบริการ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมจัดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีการให้บริการงานในหน้าที่ การให้ความรู้ ตอบข้อหารือ การมอบเงินสงเคราะห์ การมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ณ โรงเรียนทุ่งขนานวิทยาตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๗๑ ในโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๗๑ จำนวน ๑๐๐ คน ในโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีบรรยายพิเศษในหัวข้อ ประสบการณ์นักปกครองและนักบริหารศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จ : ศาสตร์พระราชากับการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่ แก่ผู้เข้ารับการอบรมด้วย  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานรัฐพิธี วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานรัฐพิธี วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นำข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบพิธีวางพวงมาลา และกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก สุรัตน์ วรรัตน์ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการแก้ปัญหาช้างป่า ในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว

วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก สุรัตน์ วรรัตน์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการแก้ปัญหาช้างป่า ในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว และรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ พร้อมเปิดการอบรมโครงการบูรณาการปฏิบัติงานป้องกันภัยจากช้างป่า และ ฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังช้างป่า อำเภอแก่งหางแมว…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐ ภาพ : กลุ่มงานเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ กองสารนิเทศ สป.มท.

นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑  

นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยกรณีบ้านไฟไหม้ แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอท่าใหม่และอำเภอแก่งหางแมว

วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยกรณีบ้านไฟไหม้ แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอท่าใหม่และอำเภอแก่งหางแมว จำนวน ๒ ราย  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๑๕ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดจันทบุรี โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ได้ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม และบริการแพทย์แผนไทย การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ณ วัดคลองหก ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี  

นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง ธรรมนูญทางการค้าในการดูแลความเป็นธรรมเกษตรกร ตามโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐

วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องแกรนด์บอลรูม ๒ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท แอนสปอตคลับ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง ธรรมนูญทางการค้าในการดูแลความเป็นธรรมเกษตรกร ตามโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ แก่ผู้ประกอบการและตัวแทนเกษตรกรในภาคตะวันออก เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาลอันจะเป็นการป้องปรามมิให้เกิดการกระทำผิด ฝ่าฝืนกฎหมาย การแข่งขันทางการค้า ควบคู่กับการให้ความรู้เกี่ยวกับกลไกตลาดทั้งในระบบตลาดกลางและตลาดพันธสัญญาที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้ยกร่างสัญญามาตรฐานที่ผ่านความเห็นชอบจากอัยการสูงสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่มีความเป็นกลางเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์เพื่อต่อยอดและยกระดับการค้าผลไม้ของไทยตามนโยบายที่กำหนดให้ประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจด้านการค้าผลไม้เมืองร้อนของโลก ภายใต้ Thailand…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปพบปะชาวประมงพื้นบ้านที่ออกเรือไปจับแมงกะพรุน ในเขตพื้นที่อำเภอท่าใหม่

วันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดปากน้ำแขมหนู อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พันเอก จักรพงษ์ ศรีสุวรรณ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๙ นายอำเภอท่าใหม่ นายอำเภอแหลมสิงห์ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปพบปะชาวประมงพื้นบ้าน ที่ออกเรือไปจับแมงกะพรุนในเขตพื้นที่อำเภอท่าใหม่ และอำเภอใกล้เคียง เพื่อรับฟังข้อมูลและรับทราบปัญหาในการทำประมงดังกล่าว จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและคณะได้เดินทางไปยังท่าเทียบเรือ เพื่อลงเรือสำรวจพื้นที่และวิธีการจับแมงกะพรุนบริเวณปากแม่น้ำจันทบุรี โดยหลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและรับทราบปัญหาแล้ว จะได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ…