Author Archives: admin1

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดจันทบุรี รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดจันทบุรีกองร้อยรักษาดินแดนที่ 1 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี หรือ ศอ.ปส.จ.จันทบุรี ได้จัด โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อบรม บำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด รวมทั้งกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งรุ่นนี้ เป็นรุ่นที่ 4 ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อ นำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่ได้จากประชาคม การจัดระเบียบสังคม ตั้งด่านตรวจ ปิดล้อมตรวจค้นและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เข้ารับการบำบัดรักษาโดยสมัครใจจำนวน 52…

นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน  2562 ณ ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2562 ทั้งนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดให้มีการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นเนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และ วันอาสาสมัครไทย เป็นประจำทุกปี โดยจังหวัดจันทบุรีมีการคัดเลือก อาสาสมัครดีเด่น จำนวน 1 คน จากผู้ส่งผลงานเข้าประกวด คือ นายวรกร สุขสัวสัดิ์ ที่ชมรมกระต่ายอาสาจันทบุรี เป็นผู้เสนอผลงาน ส่วนการคัดเลือกองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น…

นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพีเปิดโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน  2562 ณ ฝายบ้านจางวาง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายพีรณัฐ รัตนวรโอภาส นายอำเภอโป่งน้ำร้อน ได้นำผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน ประชาชนจิตอาสา และเยาวชนนักเรียนร่วมกิจกรรม ฟื้นฟู และพัฒนา ลำน้ำ คู คลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ร่วมกันเก็บผักตบชวา ในคลองตาคง และกำจัดวัชพืช ปรับปรุงสภาพแวดล้อมริมคลองให้สะอาดร่มรื่น โดยมีจิตอาสากว่า…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการบรรยายสรุป “การบริหารส่วนภูมิภาคและยุทธศาสตร์จังหวัดจันทบุรีและการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในระดับจังหวัด” ให้แก่นักการทูตบรรจุใหม่ของกระทรวงการต่างประเทศ

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ข้าราชการ นักการทูตบรรจุใหม่ของกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 37 คน ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร นักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ เดินทางมาศึกษาภูมิประเทศ จังหวัดชายแดน โดยมี นางสาว ชไมพร ตันติเวสส ผู้อำนวยการหลักสูตร นักการทูตแรกเข้า กระทรวงต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะ เพื่อรับทราบข้อมูล การบริหารส่วนภูมิภาค และ ยุทธศาสตร์จังหวัดจันทบุรี การดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในระดับจังหวัด ทั้งนี้ การที่กระทรวงต่างประเทศเลือก นำนักการทูตบรรจุใหม่เข้าศึกษาดูงานที่จังหวัดจันทบุรี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม “กาแฟสัญจร” เพื่อกระชับสัมพันธไมตรี ส่วนราชการ ภาคเอกชน เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ปัญหา ในการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ 19 มิถุนายน  2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนสมาคม องค์กร ผู้ประกอบการภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม กาแฟยามเช้า ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี เป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการบริหาร และพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ให้สอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์และนโยบายของรัฐบาลในรูปแบบเรียบง่ายไม่เป็นทางการโดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนสมาคม องค์กร ผู้ประกอบการภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเอง…

นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปให้ความรู้ในหัวข้อวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรี ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเตรียมรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องจุลมณีโรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี พลเรือโท วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำคณะอาจารย์ และ ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60 จำนวน 83 คน เดินทางมาศึกษาภูมิประเทศ และ แนวทางการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเชื่อมโยง EEC โดย นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปให้ความรู้ในหัวข้อ “วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรี ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเตรียมรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC และรับทราบข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ความมั่นคงชายแดน ปัญหาแรงงานต่างด้าว ปัญหายาเสพติด การป้องกันการค้ามนุษย์เพื่อเป็นข้อมูลในการเรียนรู้ตามหลักสูตร…

ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความมั่นคงภายในที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ติดตามการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน  2562 ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พลโท กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความมั่นคงภายในที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.พร้อมคณะ ได้เดินทางมาติดตามการแก้ปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เข้าพบหารือ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามโครงการตรวจสอบ และ จับกุมแรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งเยี่ยมเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับทราบผลการดำเนินงาน และ ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ตามมิติด้านความมั่นคงทางสังคม 3…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชน ออกให้บริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในท้องถิ่นชนบทให้ได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐอย่างทั่วถึงพร้อมรับทราบปัญหาและอุปสรรค เพื่อหาแนวทางแก้ไข

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชน ออกให้บริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ จากท้องถิ่นมาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมีการออกให้บริการแก่ประชาชนของทุกหน่วยงาน สำนักงานเหล่ากาชาดมอบรถจักรยานตามโครงการเรียนดี มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนในพระราชูปถัมภ์ฯ ทุนการศึกษาของสมาคมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และโรงพยาบาลสิริเวช บริการตรวจวัดสายตาและแจกแว่นสายตาฟรีแก่ผู้สูงอายุและผู้ประสบปัญหาทางสายตา แจกเมล็ดพันธุ์พืชและกล้าไม้ สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จะออกให้บริการเป็นประจำทุกเดือนสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนครอบคลุมทุกพื้นที่ ของจังหวัดจันทบุรี…

นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำคณะกรรมการพิจารณาการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาตามคำขอการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ รวม 3 ราย

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน  2562  เวลา 09.00 น. นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำคณะกรรมการพิจารณาการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาตามคำขอของท้องถิ่น และ ภาคเอกชนรวม 3 ราย ประกอบด้วย 1.การขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามคลองสะพานเลือก หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา หากมีการก่อสร้างจะทำให้เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมเข้า – ออก ในการขนส่งผลผลิตออกสู่ตลาด ทั้งนี้ในส่วนของสะพานข้ามคลองทาง อบต.ได้ตั้งงบประมาณรอไว้แล้ว แต่ในส่วนของถนนที่จะเป็นเส้นทางหลักต้องมีการเจรจากับพื้นที่ข้าวเคียงเพื่อขอใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมและทางจังหวัดพร้อมสนับสนุนในการจัดสร้างถนนถาวร / 2.การขออนุญาตปลูกสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะ บริเวณแม่น้ำจันทบุรี ตรงร้านก๋วยเตี๋ยวริมคลอง ต.เกาะขวาง อ.เมือง…

นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์นักเรียน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีส่งเสริมการออมแก่เด็ก เยาวชน

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวัดจันทนาราม จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีได้จัดกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการสหกรณ์แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้เข้าใจประโยชน์และเห็นความสำคัญในการออมเพื่อรากฐานที่ดีของอนาคต รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ โดยมีนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบด้านสหกรณ์ โรงเรียนที่ชนะการประกวดบันทึกบัญชีสหกรณ์และรายงานการประชุม ภายในงานได้มีการออกร้านนิทรรศการจัดแสดงผลงานของสหกรณ์ในโรงเรียนต่าง ๆ นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิก กิจกรรมการสอนอาชีพเสริมระยะสั้น เล่นเกมส์ ตอบปัญหาชิงรางวัล การแสดงของเด็กนักเรียนสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน มีนักเรียน…