Author Archives: admin

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พิธีส่งมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ โครงการจัดรูปที่ดินฯจังหวัดจันทบุรี

  วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สวนสาธารณโครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ในโอกาสเดินทามาเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณทุ่งดอนแดงและถนนจันทคามวิถี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พบหัวหน้าส่วนฯ “กาแฟสัญจร” เมืองจันท์

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการพบปะหารือ ข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการระหว่างหน่วยงานต่างๆ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะระหว่างส่วนราชการ โดยในครั้งนี้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ ณ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานการประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ปลัดจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อชี้แจง ข้อราชการและการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อบูรณาการ ความร่วมมือในการขับเคลื่อนทุกภารกิจในพื้นที่ให้บรรลุผลอย่ างเป็นรูปธรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานเปิดการสัมมนา เรื่องแนวทางการผลิต ทุเรียน – ลำไยคุณภาพจันทบุรี

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่องแนวทางการผลิตทุเรียน-ลำไยคุณภาพ จันทบุรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานเปิดการอบรมการใช้งานคอนกรีตให้เกิดความปลอดภัยฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการใช้งานคอนกรีตให้เกิดความปลอดภัยและเหมาะสมกับงานประเภทต่างๆ ซึ่งจัดโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และสมาคมคอนกรีตแห่งประทศไทย ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าศาลา สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าศาลา ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ที่ได้ผ่านการคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ได้รับรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลดปริมาณขยะมูลฝอยภายใต้หลัก ๓Rs ตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ด่านถาวรบ้านแหลม อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลดปริมาณขยะมูลฝอยภายใต้หลัก ๓Rs ตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเนื่องด้วยมหามงคลบำเพ็ญ พระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเนื่องด้วยพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง)ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานประชุมคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดในการ ใช้ระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) ปี ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดในการใช้ระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) ปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาวบีช รีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี