Author Archives: admin

การสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา

การสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา

กาแฟสัญจร ครั้งที่ 1/2557

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556 นายเกรียงเดช เข็มทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางนกน้อย เข็มทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม กาแฟสัญจร ครั้งที่ 1/2557  ณ วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 

การมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน

การมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน    วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556 นายเกรียงเดช เข็มทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับเลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และร่วมพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

การประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาเมืองจังหวัดจันทบุรี

การประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาเมืองจังหวัดจันทบุรี วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายเกรียงเดช เข็มทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาเมืองจังหวัดจันทบุรี เนื่องจากเทศบาลเมือง ๔ แห่ง ได้เสนอโครงการที่ประชาชนเสนอให้คณะทำงานโครงการพัฒนาเมืองระดับจังหวัดให้ความเห็นเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตามความต้องการของชุมชน ณ ห้องประชุม ๕  ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

เสวนาทิศทางการขับเคลื่อนยกระดับเด็กและเยาวชนต้นแบบจันทบุรี

  วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2556 นายเกรียงเดช เข็มทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทิศทางการขับเคลื่อนยกระดับและเยาวชน ชุมชนต้นแบบ ผ่านชุมชนย่อยที่ 10 เทศบาลเมืองจันทบุรี และนายธเนศ  เธียรนันทน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี  กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดเสาวนาในครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องในการสื่อสารสะท้อนความคิดเห็นของคนทุกภาคส่วนในสังคมอันจะนำไปสู่การจัดการศึกษาที่ดีของจังหวัดจันทบุรีต่อไป โดยการจัดเวทีเสวานาในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการความร่วมมือด้านการสื่อสารการดำเนินงานจังหวัดดีเด่น จังหวัดจันทบุรี ที่ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน หรือ สสค.ให้เป็น 1 ใน 10 ของจังหวัดดีเด่นในด้านการมีกระบวนการคัดเลือกครูสอนดี ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี    

ของดีเมืองจันท์

รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับของดี ของขึ้นชื่อเป็นที่เชิดหน้าของเมืองจันท์ ที่เมื่อมีการกล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ ก็รู้กันว่าของเหล่านี้ถ้าจะให้ดีต้องมาจากจันทบุรี.