Author Archives: admin

โครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐”

ตั้งแต่ตุลาคม 2556 – 27 ธันวาคม 2556 คลิกเพื่อดูรายละเอียดโครงการ ฯ     ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เกี่ยวกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ www.facebook.com/Thailand2020 www.ppb.moi.go.th

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ประกาศข้อมูลโครงการของรัฐ โครงการเพื่ออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนั้ำ พื้นที่ก่อสร้างโครงการ แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 27 ก.ย.56 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 ต.ค.56

ผู้ตรวจสำนักนายกฯลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานที่จังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายอำนวย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๙ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจติดตามแผนงาน/โครงการของจังหวัดจันทบุรีตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ พร้อมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด โดยมีนายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่างๆของจังหวัดจันทบุรี

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายเกรียงเดช เข็มทอง ผุ้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยเข้าเยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ จากนั้นเดินทางไปรับฟังการบรรยายสรุปการพัฒนาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของจ.จันทบุรี รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออก การพัฒนาการค้าชายแดนและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ตกต่ำและแหล่งน้ำประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ ได้เดินทางไปยังเทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อเยี่ยมชมวิธีการเก็บผลไม้ในห้องเย็นและพบประชาชนที่มาให้การต้อนรับ

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษา หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2

รายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเมืองจันท์

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอร์จ นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเมืองจันท์ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 100 คน ประกอบด้วยภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และภาคราชการ หลักสูตร 30 ชั่วโมง 10 วันทำการ และมีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 76 คน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ และนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ เดินทางไปถวายราชสักการะ/สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดจันทบุรี ในโอกาสเดินทางมาดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี