Author Archives: admin

เชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2557

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2557 คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด  

ขอขยายเวลาการรับสมัครโครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่2

ขอขยายเวลาการรับสมัครโครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่2

รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน United World Colleges (UWC)

รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน United World Colleges (UWC) ประจำปีการศึกษา 2557 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

การประดับธงตราสัญลักษณ์และแต่งกายด้วยเสื้อประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประดับธงตราสัญลักษณ์และแต่งกายด้วยเสื้อประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  2 เมษายน 2558 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่นแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8

การปิดให้บริการหนังสือเดินทางทุกวันเสาร์แรกของเดือน

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี แจ้ง ปิดให้บริการหนังสือเดินทางทุกวันเสาร์แรกของเดือน คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

เชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดโครงการเสวราทางเวิชาการ เรื่อง “ทิศทางของเศรษฐกิจไทยในปี 2557 และการลงทุนใน ASEAN” ในวันที่ 17 มกราคม 2557 เวลา 08.30-12.00 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม