คุณธรรมหลัก 4 ประการ

  - ดาวน์โหลดไฟล์ป้ายฯ

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

PMQA 4.0

 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด   

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดจันทบุรี

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์   ดัชนีความโปร่งใส ตัวชี้วัด: การเปิดเผยข้อมูล EB1 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด 1. ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด : หนังสือจังหวัดจันทบุรี ด่วนที่สุด   ที่ จบ 0017.2/ว 2008 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน(เอกสารหมายเลข 1 ประกอบข้อคำถาม EB 1) 2. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (เอกสารหมายเลข 2 ประกอบข้อคำถาม EB…

คำกล่าวเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงาน

 ข่าวกิจกรรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวจันทบุรี รวม 3 วัน สร้างความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น ในห้วงระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 ตุลาคม 2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวจันทบุรี รวม 3 วัน สร้างความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น ในห้วงระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 ตุลาคม 2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวจันทบุรี รวม 3 วัน สร้างความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น ในห้วงระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 ตุลาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โอกาสนี้คุณสิริกิติยา เจนเซน ร่วมในการนี้ด้วย โดยนายวิทูรัช…

บทความล่าสุด

นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระจายรายได้ภายในชุมชน ชูจุดเด่น หมู่บ้าน ชูจุดเด่นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลากหลายประวัติศาสตร์ น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเต่าปูน อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี พิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 3 แห่งสนองนโยบายรัฐบาล เป็นการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว โดยการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP รูปแบบใหม่ โดยให้ขายสินค้าอยู่ภายในชุมชน นำเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาเป็นจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ กระจายอยู่ภายในชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซึ่งแตกต่างจาก OTOP เดิม ที่ต้องนำสินค้าออกไปขายนอกชุมชน เพื่อมุ่งเน้นกระจายรายได้สู่ชุมชนและประชาชนอย่างทั่วถึง โดยนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน นักท่องเที่ยวร่วมงาน ชื่นชมสินค้าของชุมชน…

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com