ผลการออกสลากกาชาด จังหวัดจันทบุรี

 

คุณธรรมหลัก 4 ประการ

  - ดาวน์โหลดไฟล์ป้ายฯ

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

PMQA 4.0

 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด   

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดจันทบุรี

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์   ดัชนีความโปร่งใส ตัวชี้วัด: การเปิดเผยข้อมูล EB1 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด 1. ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด : หนังสือจังหวัดจันทบุรี ด่วนที่สุด   ที่ จบ 0017.2/ว 2008 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน(เอกสารหมายเลข 1 ประกอบข้อคำถาม EB 1) 2. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (เอกสารหมายเลข 2 ประกอบข้อคำถาม EB…ข่าวกิจกรรม

นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติ ปี 2562

นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติ ปี 2562

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานจัดโครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขภัยต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น ประสานเครือข่าย สร้างทีมงานเพิ่มประสิทธิภาพความสามัคคีทั้งภาครัฐและเอกชนเน้นการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยพัฒนาความรู้สู่เครือข่าย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย อปพร.กลุ่มสมาชิกเครือข่ายวิทยุสื่อสาร…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับนายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานพิธีเปิดนิทรรศการ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย”

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว…

บทความล่าสุด

นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เสี่ยงภัยเข้าช่วยเหลือดับเพลิงท่ามกลางภัยอันตราย หลังจากมีกระแสข่าวกล่าวหาว่าทำงานล่าช้า บั่นทอนกำลังใจ

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองจันทบุรี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสุจริตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการเหล่ากาชาดร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไฟไหม้ร้านจำหน่ายเครื่องเขียน แบบ เรียน กลางเมืองจันทบุรีเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจาก 11 แห่ง ได้บูรณาการช่วยกันดับเพลิงไม่ให้เพลิงลุกไหม้ ลุกลามบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้กันซึ่งเป็นชุมชนใหญ่และมีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงติดไฟง่าย ซึ่งการบูรณาการความช่วยเหลือเป็นไปด้วยดี ทำให้นักผจญเพลิงสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัด และทำให้เพลิงสงบลงได้ในพื้นที่และเวลาที่รวดเร็ว ลดผลกระทบที่จะลุกลามไปยังบ้านเพื่อนบ้าน แต่ภายหลังจากเหตุการณ์ดับเพลิงดังกล่าว กลับมีกระแสที่ทำลายขวัญ กำลังใจของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทั้งที่ทำงานอย่างสุดความสามารถ และ มีพนักงานดับเพลิงบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งทางจังหวัดและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าใจ และ ชื่นชมการทำงานของพนักงานดับเพลิง และ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ทุ่มเท และยึดมั่นปณิธาน ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถตามแผนการเผชิญเหตุเพลิงไหม้ แม้เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต และ ทรัพย์สินของตัวเองแต่ก็ไม่ย่อท้อในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ…

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com