คุณธรรมหลัก 4 ประการ

  - ดาวน์โหลดไฟล์ป้ายฯ

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

PMQA 4.0

 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด   

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดจันทบุรี

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์   ดัชนีความโปร่งใส ตัวชี้วัด: การเปิดเผยข้อมูล EB1 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด 1. ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด : หนังสือจังหวัดจันทบุรี ด่วนที่สุด   ที่ จบ 0017.2/ว 2008 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน(เอกสารหมายเลข 1 ประกอบข้อคำถาม EB 1) 2. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (เอกสารหมายเลข 2 ประกอบข้อคำถาม EB…

คำกล่าวเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงาน

 ข่าวกิจกรรม

จังหวัดจันทบุรีมอบประกาศยกย่อง จิตอาสา ที่พายเรือไปช่วยเหลือผู้กระโดดน้ำฆ่าตัวตาย  เสียสละช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกอยู่ในภาวะอันตรายด้วยใจบริสุทธิ์และไม่หวังสิ่งตอบแทน

จังหวัดจันทบุรีมอบประกาศยกย่อง จิตอาสา ที่พายเรือไปช่วยเหลือผู้กระโดดน้ำฆ่าตัวตาย เสียสละช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกอยู่ในภาวะอันตรายด้วยใจบริสุทธิ์และไม่หวังสิ่งตอบแทน

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ณ เทศบาลเมืองจันทนิมิต จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี และประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าสวนราชการ ร่วม ชื่นชม ยกย่องการทำความดี ของนายพิชัย ขุนวิมล…

โรงพยาบาลพระปกแกล้าจังหวัดจันทบุรี แถลงข่าว ทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคารศูนย์มะเร็ง

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี…

กองงานในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวัง เดินทางมาจังหวัดจันทบุรีเตรียมความพร้อมรับเสด็จให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย และสมพระเกียรติฯ

ในระหว่างวันที่ 17 และ 18 กันยายน ที่จังหวัดจันทบุรี กองงานในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวัง…

บทความล่าสุด

จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2561 “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ ภูมิใจแผ่นดินเกิด”

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2561 ณ หอประชุมรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีเด็กนักเรียนเยาวชนจากหลายโรงเรียนเข้างาน สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งมีความสำคัญคือ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงพระราชสมภพในวันที่ 20 กันยายน โดยทั้ง2พระองค์ทรงเสด็จเถลิงถวัลย์ในสิริราชสมบัติแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ในขณะที่ทรงพระเยาว์ทั้งสิ้น จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ พร้อมจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมมุ่งเน้นให้เยาวชนในจังหวัดจันทบุรีมีส่วนร่วมในการใช้เวทีเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนได้แสดงออกถึงศักยภาพของเยาวชน โดยร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นจิตอาสาที่ดีดั่งคำขวัญของเยาวชนที่มีว่า “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติ” และการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้กิจกรรม หัวข้อ “ ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด”มีการมอบรางวัลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสภาเด็กและเยาวชน ระดับตำบล การแดสงผลงานของสภาเด็กและเยาวชน การแดสงนิทรรศการของหน่วยงานราชการและภาคีเครือข่าย มอบรางวัลแก่เด็กเยาวชน ผู้โชคดีที่มาร่วมงาน Cr…

จังหวัดจันทบุรีแถลงข่าวการจัดงาน เทศกาลอาหารพื้นบ้าน และของดีชุมชนจังหวัดจันทบุรี ตอกย้ำเอกลักษณ์ความเป็นไทย กำหนดจัดงาน 26 – 28 กันยายน ณ ศาลากระต่ายเทศบาลเมืองจันทบุรี แต่งไทยย้อนยุคลุ้นรับรางวัลที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ทแอนสปอร์ตคลับ จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางดวงเดือน สุดแสงจันท์ ผอ.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี นางนภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี และ นางสาว วณิชชา วัฒนพงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ร่วมแถลงข่าว การจัดงาน “ เทศกาลอาหารพื้นบ้าน และของดีชุมชนจังหวัดจันทบุรี” ที่กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 26 ถึง 28 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 22.00 น.ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองจันทบุรี หรือศาลากระต่าย…

News

ขอเชิญร่วมงาน LANNA EXPO 2018

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com