ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดจันทบุรี  รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดจันทบุรี รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดจันทบุรีกองร้อยรักษาดินแดนที่ 1 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี หรือ ศอ.ปส.จ.จันทบุรี ได้จัด โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อบรม บำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด รวมทั้งกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยมีนายวิทูรัช…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการบรรยายสรุป “การบริหารส่วนภูมิภาคและยุทธศาสตร์จังหวัดจันทบุรีและการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในระดับจังหวัด” ให้แก่นักการทูตบรรจุใหม่ของกระทรวงการต่างประเทศ

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ…

บทความล่าสุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม “กาแฟสัญจร” เพื่อกระชับสัมพันธไมตรี ส่วนราชการ ภาคเอกชน เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ปัญหา ในการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ 19 มิถุนายน  2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนสมาคม องค์กร ผู้ประกอบการภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม กาแฟยามเช้า ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี เป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการบริหาร และพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ให้สอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์และนโยบายของรัฐบาลในรูปแบบเรียบง่ายไม่เป็นทางการโดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนสมาคม องค์กร ผู้ประกอบการภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเอง และ สนุกสนาน พร้อมทั้งมีการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มาร่วมงาน เป็นพลอย อัญมณี และเครื่องประดับ สำหรับการจัดกิจกรรมกาแฟสัญจรจะจัดเป็นประจำทุกเดือน สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อกระชับสัมพันธไมตรี…

นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปให้ความรู้ในหัวข้อวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรี ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเตรียมรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องจุลมณีโรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี พลเรือโท วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำคณะอาจารย์ และ ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60 จำนวน 83 คน เดินทางมาศึกษาภูมิประเทศ และ แนวทางการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเชื่อมโยง EEC โดย นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปให้ความรู้ในหัวข้อ “วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรี ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเตรียมรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC และรับทราบข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ความมั่นคงชายแดน ปัญหาแรงงานต่างด้าว ปัญหายาเสพติด การป้องกันการค้ามนุษย์เพื่อเป็นข้อมูลในการเรียนรู้ตามหลักสูตร เสนาธิการทหาร ทั้งนี้นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60 จะเดินทางศึกษาภูมิประเทศในพื้นที่ภาคตะวันออก 3 จังหวัด คือ สระแก้ว จันทบุรี…

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com