ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ ชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ ชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.30 น. ณ วัดบูรพาพิทยาราม ( พระอารามหลวง ) ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ…

บทความล่าสุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริโดยมีวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรประจำ”เป็นผู้ให้ความรู้แก่จิตอาสาอำเภอสอยดาวที่เข้ารับการอบรมกว่า 800 คน

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสอยดาว จำกัด นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมจิตอาสา เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยโดยมีวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรประจำ”เป็นผู้ให้ความรู้แก่จิตอาสาอำเภอสอยดาวที่เข้ารับการอบรมกว่า 800 คน ทั้งข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และชาวบ้านจาก 5 ตำบลของอำเภอสอยดาว ประกอบด้วย ตำบลประตง ตำบลทุ่งขนาน ตำบลสะตอน ตำบลทับช้าง และ ตำบล ทรายขาว ถือเป็นการขยายผลอบรม รุ่นที่ 3 /2562 ของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นการขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทาน ในหัวข้อ “พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบประวัติศาสตร์ชาติไทย และมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย และเข้าใจการดำเนินงานด้านจิตอาสาตามแนวพระราชปณิธาณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีความรัก ความสามัคคี เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ มีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อความสงบสุข…

นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามพระราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษ แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีความประพฤติดี เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นได้กลับมาประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป ดังนั้นเรือนจำจังหวัดจันทบุรี จึงได้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ ซึ่งเรือนจำจังหวัดจันทบุรี มีผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว ตามมาตรา 5 มาตรา 6 ครั้งที่ 1 รวมทั้งสิ้น 108 คน แบ่งเป็น ผู้ต้องขังชาย จำนวน 97คน ผู้ต้องขังหญิง จำนวน 11 คน โดยก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษได้มีการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว ทั้งให้การศึกษา อบรมพัฒนาจิตใจ การฝึกทักษะอาชีพ การแนะแนวทางการประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข…

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com