คุณธรรมหลัก 4 ประการ

  - ดาวน์โหลดไฟล์ป้ายฯ

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

PMQA 4.0

 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด   

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดจันทบุรี

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์   ดัชนีความโปร่งใส ตัวชี้วัด: การเปิดเผยข้อมูล EB1 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด 1. ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด : หนังสือจังหวัดจันทบุรี ด่วนที่สุด   ที่ จบ 0017.2/ว 2008 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน(เอกสารหมายเลข 1 ประกอบข้อคำถาม EB 1) 2. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (เอกสารหมายเลข 2 ประกอบข้อคำถาม EB…

คำกล่าวเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงาน

 ข่าวกิจกรรม

โรงพยาบาลพระปกแกล้าจังหวัดจันทบุรี แถลงข่าว ทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคารศูนย์มะเร็ง

โรงพยาบาลพระปกแกล้าจังหวัดจันทบุรี แถลงข่าว ทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคารศูนย์มะเร็ง

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ได้จัดให้มีการแถลงข่าว โครงการทอดผ้าป่ามหากุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และปรับปรุงศูนย์โรคมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี โดยมี พระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม…

กองงานในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวัง เดินทางมาจังหวัดจันทบุรีเตรียมความพร้อมรับเสด็จให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย และสมพระเกียรติฯ

ในระหว่างวันที่ 17 และ 18 กันยายน ที่จังหวัดจันทบุรี กองงานในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวัง…

จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2561 “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ ภูมิใจแผ่นดินเกิด”

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2561 ณ หอประชุมรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์…

บทความล่าสุด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะตรวจติดตามผลงาน ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาทักษะความคิดวิเคราะห์ ที่โรงเรียนลาซาล ( มารดาพิทักษ์ ) จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ณ  ที่โรงเรียนลาซาล ( มารดาพิทักษ์ ) จังหวัดจันทบุรี นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำคณะตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ครู อาจารย์ และนักเรียนให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ยกระดับคุณภาพการศึกษา การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และ การพัฒนาทักษะความคิดวิเคราะห์ โอกาสนี้เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้แสดงวิธีการฝึกนั่งสมาธิ ขวดน้ำเพื่อให้เกิดปัญญา ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีความสุข ไม่ประมาท และมีความตั้งใจใฝ่รู้ ใฝ่เรียน การแสดงท่าเต้นจังหวะ บาสโลบ ที่แสดงถึงความพร้อมเพรียง ความสามัคคีของหมู่คณะ และเป็นการออกกำลังกายตามจังหวะดนตรี หลังจากนั้น คณะของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้เยี่ยมชมนิทรรศการนำเสนอผลงานของเด็กนักเรียน ที่มีการประยุกต์นำศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการเรียนการสอน ให้เด็กได้มีทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างมั่นคง ต่อไป Cr ภาพและข่าว :…

โรงเรียนศรียานุสรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่นักเรียน คนดีศรียานุสรณ์ประจำปี 2561 เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้นักเรียนพากเพียรในการประพฤติดี มีน้ำใจร่วมกิจกรรมโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ์ อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่นักเรียน “คนดีศรียานุสรณ์” ประจำปี 2561 ซึ่งโรงเรียนศรียานุสรณ์ได้ดำเนินการ จัดโครงการคนดีศรีอนุสรณ์ประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทำความดีเป็นผู้รู้รักษาระเบียบวินัยอันเป็นแบบอย่างที่ดี ประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทำความดี เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่นักเรียนให้พากเพียรในการประพฤติดี มีน้ำใจ และ ร่วมกิจกรรมโรงเรียนชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยคนดีศรีอนุสรณ์แบ่งเป็นสามประเภท คือ ประเภทคุณธรรมจริยธรรม / ประเภทกีฬา /ประเภทกิจกรรม ซึ่งนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ต้องปฏิบัติตนถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปีการศึกษา และมีผลการเรียนเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 3.00 ส่วนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และผู้ปฏิบัติตนดี ร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างสม่ำเสมอเช่นแข่งขันทักษะวิชาการ/มี ผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกิจกรรมจิตอาสากับทางโรงเรียน ชุมชน ส่วนประเภทกีฬาต้องมีผลงานการแข่งขันในระดับจังหวัด ระดับเขต…

News

ขอเชิญร่วมงาน LANNA EXPO 2018

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com