ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวต้อนรับ นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ยากจน ด้อยโอกาส ในจังหวัดจันทบุรี จำนวน 500 ราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวต้อนรับ นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ยากจน ด้อยโอกาส ในจังหวัดจันทบุรี จำนวน 500 ราย

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ฯ ได้น้อมนำพระราชดำริฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยในทุกพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความทุกข์ยากจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ครอบครัวยากจนให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันเหตุการณ์ สร้างขวัญและกำลังใจ ให้ประชาชนมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหา และสร้างความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์…

บทความล่าสุด

นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อบรม บำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด รวมทั้งกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กองร้อยรักษาดินแดนที่ 1 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี หรือ ศอ.ปส.จ.จันทบุรี ได้จัด โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อบรม บำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด รวมทั้งกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยมีนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งรุ่นนี้ เป็นรุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อ นำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่ได้จากประชาคม การจัดระเบียบสังคม ตั้งด่านตรวจ ปิดล้อมตรวจค้นและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เข้ารับการบำบัดรักษาโดยสมัครใจจำนวน 60 คน เข้าสู่กระบวนการบำบัดที่ได้มาตรฐาน ฟื้นฟูร่างกายผู้เสพยาเสพติดให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น มีการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคม ก่อนกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติในสังคม / ปรับทัศนคติของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้นำบุตรหลานที่ใช้ยาเสพติด เข้ารับการบำบัดรักษา ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ให้ข้าราชการฝ่ายปกครองและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้มีส่วนดูแลช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่…

นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลบูชาดาวนพเคราะห์ ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ  วัดเขตร์นาบุญญาราม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายจรัญ อ้นมี รองผู้ว่าการท่องเที่ยวด้านนโยบายและแผนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการวัดเขตร์นาบุญญาราม ผู้บริหาร อบจ.และ เทศบาลเมือง นำตัวแทนชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการ 4 ศาลเจ้า นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมขบวนแห่อัญเชิญไฟพระฤกษ์ที่ประทาน โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และริ้วขบวนสื่อความหมายความเป็นสิริมงคล ประกอบด้วยขบวนมังกร สิงโต ล่อโก้ว ขบวนนางฟ้าดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 /ขบวนตระกูลแซ่ชาวจีน / ขบวนชาวไทยเชื้อสายญวน เคลื่อนขบวนออกประทานพรไปตามถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์งานเทศกาลบูชาดาวนพเคราะห์ จุดเทียนบูชาไฟพระฤกษ์…

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com