PMQA 4.0

 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด   

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดจันทบุรี

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์   ดัชนีความโปร่งใส ตัวชี้วัด: การเปิดเผยข้อมูล EB1 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด 1. ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด : หนังสือจังหวัดจันทบุรี ด่วนที่สุด   ที่ จบ 0017.2/ว 2008 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน(เอกสารหมายเลข 1 ประกอบข้อคำถาม EB 1) 2. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (เอกสารหมายเลข 2 ประกอบข้อคำถาม EB…

คำกล่าวเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงาน

 

มาจันทบุรีทั้งที เที่ยวสวนไหนดี

การประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ครั้งที่ 8

  ชุดความรู้1.Article_Intro_to_ACMECS บทบาท ACMECS ของกระทรวงมหาดไทย ชุดความรู้2.ACMECSข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อพบปะหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการระหว่างหน่วยงานต่างๆ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะระหว่างส่วนราชการ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน จันทบุรี ซีนิค ฮาล์ฟมาราธอน ๒๐๑๘

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี…

บทความล่าสุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ในโอกาสเดินทางมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารปัญญาวราภรณ์ โรงพยาบาลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ในโอกาสเดินทางมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารปัญญาวราภรณ์ โรงพยาบาลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี สำหรับอาคารปัญญาวราภรณ์ สร้างขึ้นจากความเมตตาของพระครูปัญญาวราภรณ์หรือพระอาจารย์ประเวท ปัญญาธะโร เจ้าอาวาสวัดคลองมะลิ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งพระคุณเจ้าได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการรักษาผู้ป่วยอันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งโรงพยาบาลมะขามมีอาคารไม่เพียงพอที่จะรองรับประชาชนผู้มาใช้บริการ จึงรับเป็นประธานอุปถัมภ์และดำริให้มีการก่อสร้างอาคารปัญญาวราภรณ์ โดยชั้นบนใช้เป็นห้องประชุม ชั้นล่างใช้สำหรับให้บริการผู้ป่วยทางด้านทันตกรรมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ซึ่งได้รับการบริจาคในเบื้องต้น จำนวน ๒ ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟัน การถ่ายภาพรังสีทางด้านทันตกรรมด้วยระบบดิจิตอล และยูนิตทำฟัน ๔ ยูนิต ให้บริการถอนฟัน อุดฟัน…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม ในโอกาสเดินทางมาเป็นองค์ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมทำบุญสร้างอาคารปัญญาวราภรณ์ โรงพยาบาลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดป่าคลองมะลิ ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม ในโอกาสเดินทางมาเป็นองค์ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมทำบุญสร้างอาคารปัญญาวราภรณ์ โรงพยาบาลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com