คุณธรรมหลัก 4 ประการ

  - ดาวน์โหลดไฟล์ป้ายฯ

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

PMQA 4.0

 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด   

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดจันทบุรี

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์   ดัชนีความโปร่งใส ตัวชี้วัด: การเปิดเผยข้อมูล EB1 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด 1. ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด : หนังสือจังหวัดจันทบุรี ด่วนที่สุด   ที่ จบ 0017.2/ว 2008 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน(เอกสารหมายเลข 1 ประกอบข้อคำถาม EB 1) 2. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (เอกสารหมายเลข 2 ประกอบข้อคำถาม EB…

คำกล่าวเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงาน

 ข่าวกิจกรรม

องคมนตรี ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัด นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและราษฎร เกษตรกรให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

องคมนตรี ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัด นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและราษฎร เกษตรกรให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปยังวัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ…

จังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมกาแฟสัญจร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น กระชับสัมพันธไมตรี ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อการพัฒนาจังหวัด ท่ามกลางบรรยากาศเรียบง่ายเป็นกันเอง

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน  2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี / การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี…

บทความล่าสุด

ข้าราชการ ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธี วันพระบิดาแห่งฝนหลวง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน  2561 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน กลุ่มพลังมวลชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษาร่วมพิธีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำริที่นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงที่ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรชาวไทยที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการน้ำของประเทศ จวบจนปัจจุบัน ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดจันทบุรี ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง มาปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกร แก้ปัญหาภัยแล้งในห้วงเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม เป็นประจำทุกปี ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ได้มีน้ำบำรุงผลผลิตที่กำลังใกล้เก็บเกี่ยว สร้างรายได้และความมั่งคง ลดผลกระทบจากสภาวะภัยแล้งแก่เกษตรกรและพสกนิกรชาวจันทบุรี ชาวจันทบุรีจึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น นอกเหนือจากโครงการพระราชดำริฯ ที่มีอย่างมากมายแล้ว…

จิตอาสา และชาวนา ในพื้นที่ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว แบบโบราณสร้างความรักสามัคคี ก่อนนำผลผลิตไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนยากจน

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561  ณ แปลงนาข้าวบ้านตะปอน – เกวียนหัก หมู่ 2 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา ชาวบ้านตะปอนใหญ่ และบ้านเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนร่วมกิจกรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว ตามโครงการสืบสาน ตำนานการทำนา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 ที่ปลูกข้าวไว้ด้วยการ ดำนา และ นาหว่านเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา และผลผลิตได้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว จึงได้ร่วมกันเกี่ยวข้าวแบบลงแขกตามประเพณีท้องถิ่นที่ปฏิบัติสืบทอดมายาวนานเพื่อความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน โดยก่อนพิธีลงแขกเกี่ยวข้าวนักเรียนจากโรงเรียนวัดวันยาวล่างได้ร่วมแสดง โหงฟาง ซึ่งเป็นการละเล่นโบราณในการคัดแยกเมล็ดข้าว…

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com