คุณธรรมหลัก 4 ประการ

  - ดาวน์โหลดไฟล์ป้ายฯ

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

PMQA 4.0

 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด   

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดจันทบุรี

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์   ดัชนีความโปร่งใส ตัวชี้วัด: การเปิดเผยข้อมูล EB1 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด 1. ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด : หนังสือจังหวัดจันทบุรี ด่วนที่สุด   ที่ จบ 0017.2/ว 2008 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน(เอกสารหมายเลข 1 ประกอบข้อคำถาม EB 1) 2. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (เอกสารหมายเลข 2 ประกอบข้อคำถาม EB…

คำกล่าวเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงาน

 ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมเป็นเกียรติต้อนรับนางวรรณภร เทพหัสดิน ณ อยุธยา  รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อสังคมและเศรษฐกิจ เดินทางมาเป็นประธานเปิดการอบรม “พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ”

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมเป็นเกียรติต้อนรับนางวรรณภร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อสังคมและเศรษฐกิจ เดินทางมาเป็นประธานเปิดการอบรม “พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ”

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จุลมณี 3 อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นางวรรณภร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อสังคมและเศรษฐกิจ เดินทางมาเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ และบรรยายพิเศษ ความสำคัญและหน้าที่ของเน็ตอาสาประชารัฐ และการใช้แอพพิเคชั่น เครือข่าย เน็ตอาสาประชารัฐ โดยนายวิทูรัช…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม. 2561 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและ เด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี…

นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมแถลงข่าว เตรียมจัดกิจกรรม SWEET CHRISTMAS: CHANTHABURI MIRACLE CHRISTMAS 2018 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2561

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรี คุณพ่อทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรี พร้อมด้วย…

บทความล่าสุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน กว่าห้าพันคน ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดจันทบุรี ณ ประตูระบายน้ำปากคลองภักดีรำไพ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณประตูระบายน้ำปากคลองภักดีรำไพ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน กว่าห้าพันคน ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดจันทบุรี ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร โดยมีจุด Start – Finish ณ ประตูระบายน้ำปากคลองภักดีรำไพ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งคลองภักดีรำไพ ถือเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานเพื่อช่วยเหลือชาวจังหวัดจันทบุรีให้พ้นวิกฤติน้ำท่วม เมื่อถึงช่วงฤดูแล้งยังเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำรองเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร โดยคลองภักดีรำไพยังสามารถช่วยผลักดันน้ำเค็มและรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ อีกทั้งได้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและจัดกิจกรรมสาธารณะที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ชาวจันทบุรีจึงต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำคัญหลายโครงการให้กับประชาชนในพื้นที่ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจและความตั้งมั่นของชาวจันทบุรีที่จะตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้…

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ ผู้ว่าพบสื่อมวลชน แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น รับทราบข้อเสนอแนะ สรุปผลงานกิจกรรมของจังหวัดที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม  2561 ณ ห้องจุลมณี 3 โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี ได้จัดกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พบสื่อมวลชน โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน นำส่วนราชการ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น ชี้แจงสรุปผลงานกิจกรรมของจังหวัดที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล รับทราบข้อเสนอแนะ ประเด็นคำถามที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่นสู่ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี กระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการและสื่อมวลชนท้องถิ่น โดยครั้งนี้จังหวัดจันทบุรีได้ประชาสัมพันธ์โครงการ ปั่นจักรยาน อุ่นไอรัก คลายลมหนาว สายน้ำแห่งรัตโกสินทร์ ที่ กำหนดเส้นทางปั่นจักรยาน อุ่นไอรัก คลายลมหนาว บริเวณคลองภักดีรำไพระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร และ ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึก และ กาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี…

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com