บริการประชาชน
น้องกระต่าย
04.53
น้องกระต่าย
สวัสดีค่ะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยคะ ถามน้องกระต่ายมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
04.53
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ภาพกิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา วิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ วัดบ้านอ่าง ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา วิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี แด่พระครูสุจิตกิตติวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดบ้านอ่าง เจ้าคณะอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายประเสริฐ ศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนนายกสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยรำไพพรรณี อาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และประชาชนร่วมพิธี สำหรับพระครูสุจิตกิตติวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดบ้านอ่าง เจ้าคณะอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดจันทบุรี เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่รู้จักยอมรับกันทั่วไปด้านการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านการบริหารและงานสังคมต่าง ๆ มีบทบาทและภารกิจที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ เป็นผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม พัฒนาชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ นอกจากนี้ยังสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในฐานะศิษย์เก่าของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงมีมติเห็นสมควรเสนอพระครูสุจิตกิตติวัฒน์ ให้ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นเกียรติประวัติและแบบอย่างที่ดีแก่สังคมสืบไป

ภาพกิจกรรมอื่นๆ