บริการประชาชน
น้องกระต่าย
04.57
น้องกระต่าย
สวัสดีค่ะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยคะ ถามน้องกระต่ายมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
04.57
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ภาพกิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี กล่าวมอบนโยบายแก่ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในการดำเนินงานกิจการกองอาสารักษาดินแดนของจังหวัดจั

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี กล่าวมอบนโยบายแก่ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในการดำเนินงานกิจการกองอาสารักษาดินแดนของจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๒๑๑ คน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการมุ่งที่จะพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่อยู่อำนาจหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ตลอดจนเป็นการพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกำลังหลักในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย จังหวัดจันทบุรี มีสมาชิกองอาสารักษาดินแดน เป็นกำลังพลสำคัญของข้าราชการฝ่ายปกครอง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวให้กำลังใจแก่กำลังพล และต้องการให้กำลังพลมีทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยขอให้กำลังพลมีความตั้งใจ ใส่ใจในการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความชำนาญและเชี่ยวชาญ และเพื่อพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

ภาพกิจกรรมอื่นๆ