ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  และปลัดจังหวัดจันทบุรี  ให้โอวาทและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน
แก่ข้าราชการที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรีและเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  และนายวิสิทธิ์ สินลือนาม ปลัดจังหวัดจันทบุรี  ได้ให้โอวาทและมอบนโยบาย
ในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรีและเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๗พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี