ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ                                                        โครงการ การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

                     

                     วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.30 น. นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายณรงค์ ครองมงคล ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย          สาขาจันทบุรี และคณะที่เดินทางมาเข้าพบ และทราบแนวทาง/แผนงาน ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการ  กระตุ้นเศรษฐกิจร่วมกับจังหวัด/อำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนตามนโยบายของรัฐบาล โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ   การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน