ผู้แทน
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี  ได้มอบสิ่งของและเสื้อผ้าที่ประชาชนร่วมกันบริจาค
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศเนปาลให้แก่ผู้แทนกองบัญชาการบ้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

                    วันจันทร์ที่  11  พฤษภาคม  2558  เวลา  10.30 น.  ณ  กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ว่าที่ร้อยตรี สุวัฒน์  สมพจน์  เจ้าพนังานปกครองชำนาญการ  ผู้แทนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี  ได้มอบสิ่งของและเสื้อผ้าที่ประชาชนร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศเนปาลให้แก่ผู้แทนกองบัญชาการบ้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  เพื่อทำการลำเลียงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศต่อไป