ลิงค์ที่น่าสนใจ

  1. FACEBOOK ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี

  2. เว็บไซต์จังหวัดจันทบุรี

  3. เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี

  4. การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม