บริการประชาชน
น้องกระต่าย
02.41
น้องกระต่าย
สวัสดีค่ะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยคะ ถามน้องกระต่ายมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
02.41
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ประวัติความเป็นมาของจังหวัด

เลือกภาษา : 

จันทบุรี เป็นเมืองเก่าแก่ เคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีการสำรวจโบราณคดีหลายแห่งในจันทบุรี พบเครื่องมือเครื่องใช้ยุคหินขัด อายุประมาณ 2,000 ปี ในเขตอำเภอมะขาม อำเภอท่าใหม่และที่ราบเชิงเขาที่บ้านคลองบอน อำเภอโป่งน้ำร้อน…
เริ่มมีการตั้งเมืองครั้งแรก หน้าเขาสระบาป ราวพุทธศตวรรษที่ 18 ?ชาวชอง? หรือชนเผ่าในตระกูลมอญ-เขมร? เป็นชนพื้นเมืองกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งรกรากอยู่ในป่าฝั่งตะวันออก บริเวณจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อจันทบุรี-ตราด ซึ่งเป็นแหล่งของป่าและสมุนไพรที่อุดมสมบูรณ์ ในสมัยก่อนชาวชองดำรงชีพด้วยการเก็บของป่าออกมาขาย แต่ในปัจจุบันพื้นที่ป่าลดน้อยลงเพราะถูกหักร้างเพื่อทำสวน ทำไร่ ถูกจับจองโดยคนไทยและคนจีน ตลอดจนการเก็บของป่ากลายเป็นสิ่งผิดกฎหมาย พรานป่าอย่างชาวชองจึงต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตมาเป็นแรงงานในเมือง บางส่วนกลายเป็นชาวนาชาวไร่ ชุมชนของชาวชองในปัจจุบันยังปรากฏให้เห็นบริเวณบ้านคลองพลู กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ
ปี พ.ศ. 2200 ได้ย้ายมาสร้างเมืองใหม่ที่บ้านลุ่ม ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรีและหลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อครั้งยังเป็นพระยาวชิรปราการ ได้นำกำลังพลประมาณ 500 คน ตีฝ่าวงล้อมพม่าออกมาทางทิศตะวันออกและยึดเมืองจันทบุรีไว้เป็นเวลา 5 เดือน เพื่อเป็นแหล่งสะสมเสบียงอาหารและไพร่พล จากนั้นจึงนำกองทัพทั้งชาวไทยและชาวจีนจำนวน 5,000 คน กลับไปกอบกู้กรุงศรีอยุธยา

เหตุการณ์ดังกล่าว เป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเราสามารถเห็นได้จากโบราณสถาน และอนุสรณ์สถานหลายแห่งที่ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในครั้งนั้น

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ย้ายเมืองไปตั้งที่บ้านเนินวง เนื่องจากเป็นที่สูงมีชัยภูมิเหมาะเป็นที่มั่น ในการป้องกันการรุกรานของพวกญวน จนกระทั่งในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองจันทบุรีได้ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านลุ่มตามเดิม เนื่องจากบริเวณบ้านเนินวงอยู่ไกลจากแหล่งน้ำ

ในปี พ.ศ. 2436 เกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส โดยฝรั่งเศสได้เข้ามายึดครองเมืองจันทบุรีไว้เป็นเวลานานถึง 11 ปี จนไทยต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสเพื่อแลกเมืองจันทบุรีกลับคืนมา ในปี พ.ศ. 2476 ได้มีการจัดตั้งระเบียบบริหารราชการแผ่นดินขึ้นใหม่ เมืองจันทบุรีได้ยกฐานะเป็นจังหวัดจันทบุรีมาจนถึงปัจจุบัน จันทบุรีจึงเป็นเมืองชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย ทั้งในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนทุกวันนี้
Chanthaburi is an ancient city that was residence of prehistory human, there was several archaeology exploration in Chanthaburi found stone tools approximate 2,000 years old in Makham District, Tamai District and foothills plain at Klongbon Village, Pongnamron District.
Chanthaburi was established in front of the Sa Bab hill in the 18th century B.E. by Chong people or the Mon and Khmer race as the first aborigine that moved and settled down at east of forest along Chanthaburi, Rayong, Trad. Especially, boundaries between Chanthaburi and Trat where were rich in natural herbs and resources. At the past, The Chong lived by picked up and sold forest products, but at the present, the forest is decrease as the result of it was cleared the path to garden, farm, preempted by Thi and Chainese as well as forest products collection is illegal goods. The bushmane like Chong changed their life style became labour in the city, part of them are farmer. The Chong community also appear at Klongploo Village, Khao Kitchakoot Sub-District.
In B.E. 2200 moved to established new city at Lum Village at west of Chanthaburi river after collapsed the Ayudhya Kingdom to Burma. When King Taksin The Great was a Phraya Vajiraprakan brought Personnel approximate 500 person had break through Burma encirclement at eastern and occupied Chanthaburi city 5 months to as accumulated source of food and military forces. Then, King Taksin The Great moved the troops both Thai and Chinese amount 5,000 person moved back to retrieved Ayudhya Kingdom.

The event as stated as the worthiness of Chanthaburi people, as we able to catch sight of several ancient monuments and statues were established to remembrance of King Taksin The Great.

In the region of His Majesty King Nang Klao moved the city situated at Noenwong Village as the result of highland is proper strategically located place for prevent invasion of Vietnamese, since in the region of His Majesty King Nang Klao , Chanthaburi moved back to Lum Village as the result of Noenwong Village is far away from water source

In B.E 2436 occurred conflict between Thai and France, France retrieved Chanthaburi for 11 years until Thai must give territory on the left of Khong river to France to changed with Chanthaburi.

In B.E. 2476 had made new National Government Organisation regulation, Chanthaburi was promoted as Chanthaburi province to the present.
Chanthaburi is east coastal city that is significant to Thai history Both Krungthonburi and Rattanakosin period until the present.
尖竹汶为古老的城,曾是史前人居住过的地方,在许多地方做过的考古调查,发现新石器时代的用具,年龄约2,000 年,例如于Makham县,Tha Mai 县,及Pong Nam Ron县Ban Khlong Bon山脚平地等地方。
第一次建城时,建造在Khao Sabap山前面,约于佛教第18 世纪,孟-高棉族的Song 人,是第一群乡土人民之居住于尖竹汶东方森林里,于尖竹汶府,罗勇府及達叻府地区,尤其尖竹汶-達叻的交接地带,即为丰富的森林及香草的源地,以前,Song 人的维生,则以采集森林里的东西来卖,但到了现在,森林面积减少了,因为被用做田地,农场,被泰国人及中国人所占有,以及采集森林里的东西,变成犯法,善于打猎的Song人,变成城市里的劳工,某些人则做农人,目前Song人的乡村仍在Khao Khitchakut县的Ban Klong Plu可以看到。
于 1657 年,迁移到Ban Lum再建造城,位于尖竹汶河的西边,及在大城败给缅甸后,达信大帝当时为Prayavachirapragan的官位,带领500 多人兵队往东边冲出缅甸军的包围,及占领尖竹汶城5个月,以收集粮食及兵队,之后,即带领5,000 人的泰国人及中国人军队,回去反攻缅甸军,使大城再获得自由。

此举,是尖竹汶人的骄傲,即可从许多古迹,及纪念碑之建造以纪念达信大帝的英勇及恩惠。

后来于拉玛三时代,将城迁移到Ban Nen Wong ,因为地形是高地,适合做预防越族人侵略的据点,到了拉玛五世,尖竹汶又迁回Ban Lum,因为Ban Nen Wong离水源很远。

于 1893 年,发生泰国和法国之间的争端,即法国进来占领尖竹汶城达 11 月,直到泰国必须将湄公河左边的地方割给法国,以换回尖竹汶城。

于 1933 ,重新制定政府行政法规,尖竹汶城被提升为省府直到现在。

尖竹汶为东部海边之城,在历史上有着很重要的地位,包括大城时代及拉達那哥欣时代。