บริการประชาชน
น้องกระต่าย
02.05
น้องกระต่าย
สวัสดีค่ะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยคะ ถามน้องกระต่ายมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
02.05
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด

เลือกภาษา : 

ที่ตั้ง
จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดในภาคตะวันออก ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันออกของอ่าวไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 245 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 6,338 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,961,250 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.6 ของพื้นที่ภาคตะวันออกและเท่ากับร้อยละ 1.8 ของพื้นที่ทั้งประเทศ
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา และอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบ่อไร่ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด และจังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา (แนวเขตยาวประมาณ 86 กิโลเมตร)
ทิศใต้ ทะเลอ่าวไทย (มีแนวชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 87 กิโลเมตร)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเขาชะเมา อำเภอแกลงจังหวัดระยอง และอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

1) ป่าไม้ ภูเขา และเนินสูง อยู่ทางด้านเหนือและตะวันออกของจังหวัด ได้แก่ อำเภอแก่งหางแมว อำเภอท่าใหม่ อำเภอมะขาม อำเภอสอยดาว อำเภอโป่งน้ำร้อน และตอนบนของอำเภอขลุง มีจุดสูงสุดของจังหวัดอยู่ที่ยอดเขาสอยดาวใต้ ซึ่งเป็นยอดเขาที่มีความสูงที่สุดในภาคตะวันออก โดยมีความสูง 1,675 เมตร และมีเขตป่าสงวน เขตอุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า คิดเป็นร้อยละ 29.42

2) ที่ราบสลับภูเขา อยู่ตอนกลางของจังหวัด ได้แก่ พื้นที่ในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอเขาคิชฌกูฏ ตอนบนของอำเภอท่าใหม่ อำเภอขลุง และตอนบนของอำเภอแหลมสิงห์ คิดเป็นร้อยละ75.04

3) ที่ราบฝั่งทะเล ได้แก่ พื้นที่อำเภอนายายอาม ตอนล่างของอำเภอท่าใหม่ อำเภอแหลมสิงห์ และอำเภอขลุง มีลักษณะเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลสลับด้วยเนินเขา และบริเวณป่าชายเลน คิดเป็นร้อยละ 5.54

Location and Boundary
Chanthaburi is province in eastern of Thailand situated on east coast of gulf of Thailand far away from Bangkok approximate 245 kilometers, area approximately 6,338 square kilometers or approximately 3,961,250 Rai, as percentage of Thailand area.
Territory
North connects with Thatakiap District, Chachoengsao Province and Wangsombun District,
East connects with Bo Rai District, Khao Saming District, Trat Province and Phra Tabong Province, Kingdom of Cambodia.(boundary line long approximately 86 kilometers)
South connects with Gulf of Thailand (coastline long 87 kilometers)
West connects with Khao Chamao District, Klaeng District, Rayong Province and Bo Thong District, Chonburi Province.
Topography

Topography divided in 3 qualities as follows:

1) Forest, mountain, hill on the north and east of province such as Kaeng Hang Maeo District, Tha Mai District, Makham District, Soi Dao District, Pong Nam Ron District and the upper of Khlung has highest of province on the top of Sio Dao mountain which is highest mountaintop of eastern, height approximately 1,675 meters and has และมีsanctuary, national park area , non-hunting area and wildlife sanctuary as 29.42 percentage.

2) Low and high mountain plain at upper of province such as Mueang Chanthaburi District, Khao Khitchakut District, upper of Tha Mai District, Khlung District, upper of Laem Sing District as 75.04 percentage.

3) Coastal plains such as Na Yai Am District, lower of Tha Mai District, Laem Sing District, Khlung District are coastal plains switch hills and mangrove forest as 5.54 percentage.

地理位置及范围
尖竹汶为东部的省府,位于泰国湾东海岸,距离曼谷约245公里,面积约为6,338平方公里,约为3,961,250莱,占东部地区的16.6%,相当于全国的1.8%。
領土
北边 邻接北柳府的ThaTakiap县,及沙缴府的Wang Sombun县及Klonghad县。
东边 邻接达叻府的Bo Rai县, Khao Saming县,及高棉的 Battambang 府(边界长约 86 公里)。
南边 邻接泰国湾(87公里长的海岸线)
西边 邻接的罗勇府的Khao Chamao县,Klaeng县,春武里府的 Bo Thong 县。
地形

地形分为3种形态,如下

1) 森立,山,高坡地,位于省府的北边及东边,即Kaeng Hang Maeo县,Tha Mai 县, Makham县, Soi Dao 县, Pong Nam Ron 县,及Khlung县的上部,省府最高的地方为Soi Dao Dai山,这是东部地区最高的山峰,海拔1,675米,拥有森林保留区,国家公园,禁止狩猎区,和野生动物保护区,占29.42%。

2) 平地及山地交替,此地区位于省府中间部分,即蒙尖竹汶县,Khao Khitchakut县,Tha Mai 县的上部,Khlung县,Laem Sing 县的上部,占75.04%。

3) 沿海平原,即Na Yai Am县,Tha Mai 县的下部,Laem Sing县,Khlung县,其地形为沿海平原及山丘交替,以及红树林,占5.54%。