วาระงานผู้บริหารจังหวัดจันทบุรี
วันพุธที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการผลิตและการค้นหาสินค้าเกษตรคุณภาพ

ศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับชั้นเลิศ

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชุมชน ประตูการค้าขายแดนสู่ประชาคมอาเซียน

ค่านิยม : มองการณ์ไกล ใส่ใจบริการ ทำงานเป็นทีม