วาระงานผู้บริหารจังหวัดจันทบุรี
วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2564วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการผลิตและการค้นหาสินค้าเกษตรคุณภาพ

ศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับชั้นเลิศ

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชุมชน ประตูการค้าขายแดนสู่ประชาคมอาเซียน

ค่านิยม : มองการณ์ไกล ใส่ใจบริการ ทำงานเป็นทีม